Tra cứu Tiêu chuẩn

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

Standard number

Title

Equivalent to

TCXD transfered to TCVN

Validation Status

Year

đến/to

By ICS

 

Decision number

Core Standard

Số bản ghi

Number of records

Sắp xếp

Sort


Tìm thấy 17 kết quả.

Searching result

1

TCVN 7391-1:2023

Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế – Phần 1: Đánh giá và thử nghiệm trong phạm vi một quá trình quản lý rủi ro

Biological evaluation of medical devices – Part 1: Evaluation and testing within a risk management process

2

TCVN 7391-12:2023

Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế – Phần 12: Chuẩn bị mẫu và mẫu chuẩn

Biological evaluation of medical devices – Part 12: Sample preparation and reference materials

3

TCVN 7391-13:2023

Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế – Phần 13: Nhận dạng và định lượng sản phẩm phân hủy từ trang thiết bị y tế polyme

Biological evaluation of medical devices – Part 13: Identification and quantification of degradation products from polymeric medical devices

4

TCVN 7391-15:2023

Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế – Phần 15: Nhận dạng và định lượng sản phẩm phân huỷ từ kim loại và hợp kim

Biological evaluation of medical devices – Part 15: Identification and quantification of degradation products from metals and alloys

5

TCVN 7391-18:2023

Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế – Phần 18: Đặc trưng hoá học của vật liệu trang thiết bị y tế trong phạm vi một quá trình quản lý rủi ro

Biological evaluation of medical devices – Part 18: Chemical characterization of medical device materials within a risk management process

6

TCVN 7391-19:2023

Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế – Phần 19: Đặc trưng hóa-lý, hình thái cấu trúc và hình thái bề mặt của vật liệu

Biological evaluation of medical devices – Part 19: Physico-chemical, morphological and topographical characterization of materials

7

TCVN 7391-11:2020

Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế - Phần 11: Phép thử độc tính toàn thân

Biological evaluation of medical devices - Part 11: Tests for systemic toxicity

8

TCVN 7391-16:2020

Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế - Phần 16: Thiết kế nghiên cứu độc lực cho sản phẩm phân huỷ và chất ngâm chiết

Biological evaluation of medical devices - Part 16: Toxicokinetic study design for degradation products and leachables

9

TCVN 7391-18:2007

Đánh giá sinh học đối với trang thiết bị y tế - Phần 18: Đặc trưng hoá học của vật liệu

Biological evaluation of medical devices - Part 18: Chemical characterization of materials

10

TCVN 7391-17:2007

Đánh giá sinh học đối với trang thiết bị y tế. Phần 17: Thiết lập giới hạn cho phép của chất ngâm chiết

Biological evaluation of medical devices. Part 17: Establishment of allowable limits for leachable substances

11

TCVN 7391-16:2007

Đánh giá sinh học đối với trang thiết bị y tế - Phần 16: Thiết kế nghiên cứu độc lực cho sản phẩm phân huỷ và ngâm chiết

Biological evaluation of medical devices - Part 16: Toxicokinetic study design for degradation products and leachable

12

TCVN 7391-15:2007

Đánh giá sinh học đối với trang thiết bị y tế. Phần 15: Nhận dạng và định lượng sản phẩm phân huỷ từ kim loại và hợp kim

Biological evaluation of medical devices. Part 15: Identification and quantification of degradation products from metals and alloys

13

TCVN 7391-14:2007

Đánh giá sinh học đối với trang thiết bị y tế. Phần 14: Nhận dang và định lượng sản phẩm phân huỷ từ gốm sứ

Biological evaluation of medical devices. Part 14: Identification and quantification of degradation products from ceramics

14

TCVN 7391-12:2007

Đánh giá sinh học đối với trang thiết bị y tế - Phần 12: Chuẩn bị mẫu và vật liệu chuẩn

Biological evaluation of medical devices - Part 12: Sample preparation and reference materials

15

TCVN 7391-11:2007

Đánh giá sinh học đối với trang thiết bị y tế - Phần 11: Phép thử độc tính toàn thân

Biological evaluation of medical devices - Part 11: Tests for systemic toxicity

16

TCVN 7391-10:2007

Đánh giá sinh học đối với trang thiết bị y tế. Phần 10: Phép thử kích thích và quá mẫn muộn

Biological evaluation of medical devices. Part 10: Tests for irritation and delayed-type hypersensitivity

17

TCVN 7391-1:2004

Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế. Phần 1: Đánh giá và thử nghiệm

Biological evaluation of medical devices. Part 1: Evaluation and testing

Tổng số trang: 1

FB Chat.txt