Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R8R7R5R4R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7391-19:2023
Năm ban hành 2023

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế – Phần 19: Đặc trưng hóa-lý, hình thái cấu trúc và hình thái bề mặt của vật liệu
Tên tiếng Anh

Title in English

Biological evaluation of medical devices – Part 19: Physico-chemical, morphological and topographical characterization of materials
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO/TS 10993-19:2020
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

11.100.20 - Đánh giá sinh học các thiết bị y tế, Vi sinh y khoa, xem 07.100.10
Số trang

Page

26
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):312,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này cung cấp một bản tổng hợp các thông số và phương pháp thử có thể hữu ích cho việc nhận dạng và đánh giá các tính chất vật lý, nghĩa là hóa-lý, hình thái cấu trúc và hình thái bề mặt (PMT) của vật liệu trong các trang thiết bị y tế thành phẩm. Việc đánh giá như vậy chỉ giới hạn ở những tính chất liên quan đến đánh giá sinh học và mục đích sử dụng của trang thiết bị y tế (ứng dụng lâm sàng và thời gian sử dụng) ngay cả khi các tính chất đó trùng lặp với hiệu quả
lâm sàng.
Tiêu chuẩn này không đề cập đến việc nhận dạng hoặc định lượng các sản phẩm phân huỷ cũng như đánh giá các tính chất lý-hoá của vật liệu bị phân huỷ, được đề cập trong TCVN 7391-9
(ISO 10993-9), TCVN 7391-13 (ISO 10993-13), TCVN 7391-14 (ISO 10993-14) và TCVN 7391-15 (ISO 10993-15).
Đặc trưng hóa học của vật liệu được đề cập trong TCVN 7391-18 (ISO 10993-18).
Bộ TCVN 7391 (ISO 10993) không được áp dụng khi vật liệu hoặc thiết bị không tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với cơ thể.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7391-1 (ISO 10993-1), Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế – Phần 1:Đánh giá và thử nghiệm trong phạm vi một quá trình quản lý rủi ro
TCVN 7391-18 (ISO 10993-18), Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế – Phần 18:Đặc trưng hoá học của vật liệu trang thiết bị y tế trong phạm vi một quá trình quản lý rủi ro
Quyết định công bố

Decision number

286/QĐ-BKHCN , Ngày 03-03-2023
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 194 - Đánh giá sinh học và lâm sàng trang thiết bị y tế