VIỆN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM (VSQI)

VIỆN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM (VSQI)

Đăng ngày: 09:50 07-04-2021

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam là Tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây gọi tắt là Tổng cục) thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và t