Tra cứu Tiêu chuẩn

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

Standard number

Title

Equivalent to

TCXD transfered to TCVN

Validation Status

Year

đến/to

By ICS

 

Decision number

Core Standard

Số bản ghi

Number of records

Sắp xếp

Sort


Tìm thấy 10.886 kết quả.

Searching result

1

TCVN 13529:2022

Thiết bị luyện tập thể dục ngoài trời được lắp đặt cố định - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

Permanently installed outdoor fitness equipment – Safety requirements and test methods

2

TCVN 13536:2022

Bê tông - Phương pháp siêu âm xác định cường độ chịu nén

Concrete - Ultrasoniс method to estimate compressive strength

3

TCVN 13537:2022

Bê tông - Phương pháp siêu âm xác định khuyết tật

Concrete - Ultrasonic method for defect detection

4

TCVN 12314-2:2022

Phòng cháy chữa cháy – Bình chữa cháy tự động kích hoạt – Phần 2: Bình khí chữa cháy

Fire protection – Automatic activated fire extinguisher – Part 2: Fire suppression cylinder

5

TCVN 13457-1:2022

Phòng cháy chữa cháy – Chất chữa cháy gốc nước – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với chất phụ gia

Fire protection – Wetting Agents – Part 1: Technical requirements and testing methods for Water Additives

6

TCVN 13455:2022

Phòng cháy chữa cháy – Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống sprinkler tự động – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Fire protection – Flexible hose connects the sprinkler in automatic sprinkler system – Technical requirements and test methods

7

TCVN 13456:2022

Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn – Yêu cầu thiết kế, lắp đặt

Fire protection – Emergency lighting and Exit sign – Design, installation requirements

8

TCVN 13475:2022

Kho chứa nổi chứa khí hóa lỏng trên biển – Phân cấp và giám sát kỹ thuật

Floating offshore liquefied gas unit – Classification and technical supervision

9

TCVN 9801-1:2022

Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – An toàn mạng – Phần 1: Tổng quan và khái niệm

Information technology — Security techniques — Network security — Part 1: Overview and concepts

10

TCVN 13464:2022

Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Lựa chọn, triển khai và vận hành hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập

Information technology — Security techniques — Selection, deployment and operations of intrusion detection and prevention systems (IDPS)

11

TCVN 13465:2022

Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn bảo đảm an toàn máy chủ

Information Technology - Security techniques - Guide to General Server Security

12

TCVN 13466:2022

Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn bảo đảm an toàn máy chủ Web

Information technology - Security techniques – Guidelines on Securing Public Web Server

13

TCVN 13467:2022

Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn kỹ thuật quản lý bản vá trong tổ chức

Information Technology - Security techniques – Guide to Enterprise Patch Managerment Technology

14

TCVN 13468:2022

Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hồ sơ bảo vệ cho phần mềm ứng dụng

Information Technology - Security techniques - Protection profile for Application Software

15

TCVN 13508:2022

Bitum – Phương pháp thử nghiệm phao

Bitum – Float Test for Bituminous Materials

16

TCVN 13507:2022

Phương pháp xác định độ nhớt nhũ tương nhựa đường bằng nhớt kế cánh khuấy quay

Test Method for Determining the Viscosity of Emulsified Asphalts Using a Rotational Paddle Viscometer

17

TCVN 13506:2022

Nhũ tương nhựa đường kiềm – Yêu cầu kỹ thuật

Anionic Emulsified Asphalt – Specifications

18

TCVN 13509:2022

Bê tông phun trong công trình hầm giao thông – Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu

Shotcrete in transportation tunnel - Specification, Construction and Acceptance

19

TCVN 13439:2022

Bãi chôn lấp chất thải nguy hại - Yêu cầu thiết kế

Hazardous solid waste landfills - Design requirements

20

TCVN 13469-1:2022

Hiệu quả năng lượng của tòa nhà – Đánh giá hiệu quả năng lượng tổng thể của tòa nhà – Phần 1: Khung tổng quát và các quy trình

Energy performance of buildings – Overarching EPB assessment – Part 1: General framework and procedures

Tổng số trang: 545