Tra cứu Tiêu chuẩn

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

Standard number

Title

Equivalent to

TCXD transfered to TCVN

Validation Status

Year

đến/to

By ICS

 

Decision number

Core Standard

Số bản ghi

Number of records

Sắp xếp

Sort


Tìm thấy 10.581 kết quả.

Searching result

1

TCVN 12314-2:2022

Phòng cháy chữa cháy – Bình chữa cháy tự động kích hoạt – Phần 2: Bình khí chữa cháy

Fire protection – Automatic activated fire extinguisher – Part 2: Fire suppression cylinder

2

TCVN 13457-1:2022

Phòng cháy chữa cháy – Chất chữa cháy gốc nước – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với chất phụ gia

Fire protection – Wetting Agents – Part 1: Technical requirements and testing methods for Water Additives

3

TCVN 13455:2022

Phòng cháy chữa cháy – Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống sprinkler tự động – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Fire protection – Flexible hose connects the sprinkler in automatic sprinkler system – Technical requirements and test methods

4

TCVN 13456:2022

Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn – Yêu cầu thiết kế, lắp đặt

Fire protection – Emergency lighting and Exit sign – Design, installation requirements

5

TCVN 13254:2021

Máy biến áp phân phối – Mức hiệu suất năng lượng cao và phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

Distribution transformers – High energy performance and method for determination of energy efficiency

6

TCVN 13256:2021

Máy điều hòa không khí VRF/VRV – Hiệu suất năng lượng

VRF/VRV Air Conditioners – Energy Efficiency

7

TCVN 12429-3:2021

Thịt mát – Phần 3: Thịt gia cầm

Chilled meat – Part 3: Poultry meat

8

TCVN 13053:2021

Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - Lấy mẫu

Environmental treating products in aquaculture - Sampling

9

TCVN 13263-11:2021

Phân bón − Phần 11: Xác định hàm lượng chitosan bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

Fertilizers – Part 11: Determination of chitosan content by spectrophotometric method

10

TCVN 13263-12:2021

Phân bón − Phần 12: Xác định hàm lượng selen tổng số bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua hóa)

Fertilizers – Part 12: Determination of total selenium content by atomic absorption spectrophotometric method (hydride technique)

11

TCVN 13263-13:2021

Phân bón − Phần 13: Xác định hàm lượng bạc tổng số bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Fertilizers – Part 13: Determination of total silver content by flame atomic absorption spectrophotometric method

12

TCVN 13263-14:2021

Phân bón − Phần 14: Xác định hàm lượng nhôm di động bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Fertilizers – Part 14: Determination of mobile aluminium content by flame atomic absorption spectrophotometric method

13

TCVN 13263-15:2021

Phân bón − Phần 15: Xác định hàm lượng natri tổng số bằng phương pháp quang phổ phát xạ ngọn lửa

Fertilizers – Part 15: Determination of total sodium content by flame-emission spectrometric method

14

TCVN 7795:2021

Biệt thự du lịch – Xếp hạng

Tourist Villa – Classification

15

TCVN 13318:2021

Thiết bị thể dục dụng cụ – Yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử

Gymnastic equipment – General safety requirements and test methods

16

TCVN 13319:2021

Thiết bị thể dục dụng cụ – Bục nhảy chống – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

Gymnastic equipment – Vaulting boxes – Requirements and test methods incuding safety

17

TCVN 13320:2021

Thiết bị thể dục dụng cụ – Lưới bật – Yêu cầu về chức năng và an toàn, phương pháp thử

Gymnastic equipment – Trampolines – Functional and safety requirements, test methods

18

TCVN 13260:2021

Phòng cháy chữa cháy - Bình chữa cháy mini - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Fire fighting – Small fire extinguisher – Technique requirements and test methods

19

TCVN 13261:2021

Phòng cháy chữa cháy - Lăng chữa cháy phun cầm tay - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Fire fighting – Water spray handline nozzles – Technique requirements and test methods

20

TCVN 13317-1:2021

Thiết bị bảo vệ trong võ thuật ─ Phần 1: Yêu cầu chung và phương pháp thử

Protective equipment for martial arts ─ Part 1: General requirements and test methods

Tổng số trang: 530