Tra cứu Tiêu chuẩn

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

Standard number

Title

Equivalent to

TCXD transfered to TCVN

Validation Status

Year

đến/to

By ICS

 

Decision number

Core Standard

Số bản ghi

Number of records

Sắp xếp

Sort


Tìm thấy 22 kết quả.

Searching result

1

TCVN 12874:2020

Mua sắm bền vững – Hướng dẫn

Sustainable procurement — Guidance

2

TCVN ISO 37104:2020

Đô thị và cộng đồng bền vững ─ Chuyển đổi đô thị ─ Hướng dẫn thực hiện trong thực tiễn ở địa phương theo TCVN 37101

Radiological protection — Criteria and performance limits for the periodic luation of dosimetry services

3

TCVN ISO 37105:2020

Đô thị và cộng đồng bền vững – Khung mô tả cho các đô thị và cộng đồng

Sustainable cities and communities — Descriptive framework for cities and communities

4

TCVN ISO 37122:2020

Cộng đồng và đô thị bền vững – Các chỉ số cho đô thị thông minh

Sustainable cities and communities — Indicators for smart cities

5

TCVN ISO 37123:2020

Đô thị và cộng đồng bền vững – Các chỉ số cho đô thị có khả năng phục hồi

Sustainable cities and communities — Indicators for resilient cities

6

TCVN ISO 37153:2020

Hạ tầng thông minh cho cộng đồng - Mô hình trưởng thành cho đánh giá và cải tiến

Smart community infrastructures — Maturity model for assessment and improvement

7

TCVN ISO 37154:2020

Hạ tầng thông minh cho cộng đồng - Hướng dẫn thực hành tốt trong giao thông vận tải

Smart community infrastructures — Best practice guidelines for transportation

8

TCVN ISO 37157:2020

Hạ tầng thông minh cho cộng đồng - Giao thông vận tải thông minh cho đô thị thu gọn

Smart community infrastructures — Smart transportation for compact cities

9

TCVN ISO/TS 37107:2020

Đô thị và cộng đồng bền vững – Mô hình trưởng thành cho các cộng đồng thông minh và bền vững

Sustainable cities and communities – Maturity model for smart sustainable communities

10

TCVN 12139:2018

Thành phố thông minh - Hướng dẫn đối với vai trò trong quá trình qui hoạch và phát triển

Smart cities - Guide to the role of the planning and development process

11

TCVN 12138:2018

Thành phố thông minh - Hướng dẫn

Smart cities - Guide

12

TCVN 12137:2018

Mô hình khái niệm thành phố thông minh - Hướng dẫn thiết lập mô hình đối với khả năng liên thông dữ liệu

Smart city concept model - Guide to establishing a model for data interoperability

13

TCVN 12136:2018

Khung thành phố thông minh - Hướng dẫn thiết lập các chiến lược cho thành phố và cộng đồng thông minh

Smart city framework - Guide to establishing strategies for smart cities and communities

14

TCVN 37101:2018

Phát triển bền vững cho cộng đồng – Hệ thống quản lý về phát triển bền vững – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

Sustainable development in communities – Management system for sustainable development – Requirements with guidance for use

15

TCVN 37120:2018

Phát triển bền vững cho cộng đồng – Các chỉ số về dịch vụ và chất lượng sống đô thị

Sustainable development in communities – Indicators for city services and quality of life

16

TCVN 37150:2018

Hạ tầng  thông minh cho cộng đồng - Xem xét hoạt động hiện tại liên quan đến chuẩn đo

Smart community infrastructures - Review of existing activities relevant to metrics

17

TCVN 37151:2018

Hạ tầng thông minh cho cộng đồng – Nguyên tắc và yêu cầu đối với chuẩn đo kết quả hoạt động

Smart community infrastructures – Principles and requirements for performance metrics

18

TCVN 37152:2018

Hạ tầng thông minh cho cộng đồng – Khuôn khổ chung về phát triển và vận hành

Smart community infrastructures – Common framework for development and operation

19

TCVN 12140:2018

Hướng dẫn xây dựng cộng đồng bền vững

Guidance for community sustainable development

20

TCVN 12135:2018

Thành phố thông minh - Từ vựng

Smart cities - Vocabulary

Tổng số trang: 2