Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R1R7R4R8*
Số hiệu

Standard Number

TCVN ISO 37104:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Đô thị và cộng đồng bền vững ─ Chuyển đổi đô thị ─ Hướng dẫn thực hiện trong thực tiễn ở địa phương theo TCVN 37101
Tên tiếng Anh

Title in English

Radiological protection — Criteria and performance limits for the periodic luation of dosimetry services
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 37104:2019
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.020.20 - Kinh tế môi trường
Số trang

Page

69
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 276,000 VNĐ
Bản File (PDF):828,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn về cách thực hiện và duy trì hệ thống quản lý sự phát triển bền vững dựa trên các nguyên tắc của TCVN 37101, nhất là trong ngữ cảnh các đô thị nhưng cũng có thể áp dụng cho các dạng khu dân cư khác. Tiêu chuẩn này:
- cung cấp hướng dẫn về thực thi thực tế hệ thống quản lý sự phát triển bền vững ở các đô thị hoặc khu dân cư khác dựa trên các nguyên tắc của TCVN 37101.
- thiết lập khuôn khổ phương pháp luận đánh giá có hệ thống về các thành tựu và đề án phát triển bền vững ở các đô thị hoặc các khu dân cư khác dựa vào phân tích chéo 6 mục đích của tính bền vững và 12 khu vực hoạt động quy định tại TCVN 37101;
- minh họa về việc có thể sử dụng tiêu chuẩn này để hỗ trợ cho việc áp dụng thành công TCVN 37101, kể cả ISO 37120 (khuyến cáo sử dụng bộ chỉ số về đô thị được vạch ra theo 6 mục đích của TCVN 37101) và TCVN 37106 (nêu ra hướng dẫn về thực hiện trong thực tiễn việc cung cấp có sự tham gia và sáng tạo, đổi mới trong phạm vi đô thị hoặc khu dân cư).
Tiêu chuẩn này thường áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, người ra quyết định, nhân sự điều hành, các nhà quản lý của đô thị nhưng trước hết là các chính quyền địa phương có liên quan.
Tiêu chuẩn này giúp cho các đô thị trở nên bền vững hơn thông qua việc áp dụng tại các cấp của đô thị những chiến lược, chương trình, dự án, kế hoạch và dịch vụ và đưa ra nền móng cơ sở để giúp thể hiện và trao đổi thông tin/truyền thông về sự tiến bộ và các thành tựu đã đạt được.
CHÚ THÍCH 1: Trong tiêu chuẩn này, thuật ngữ “đề án” được sử dụng để bao gồm cả các chương trình, dự án, kế hoạch và dịch vụ.
CHÚ THÍCH 2: Hướng dẫn này có thể được sử dụng cho các chiến lược cấp độ toàn đô thị cũng như cho các đề án ngành/lĩnh vực cụ thể ở quy mô đô thị.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho hàng loạt dạng thức và quy mô cộng đồng: đô thị, khu đô thị, khu phố hoặc các khu định cư khác có ranh giới xác định.
CHÚ THÍCH 3: Trong hướng dẫn này, thuật ngữ đô thị bao gồm cả đô thị, khu đô thị, khu phố hoặc các khu định cư khác có ranh giới xác định.
Cách tiếp cận này phù hợp với các tiêu chuẩn khác trong bộ tiêu chuẩn ISO 371xx.
Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng toàn bộ hoặc một phần để thiết lập hoặc cải tiến một cách có hệ thống hệ thống quản lý phát triển bền vững của một cộng đồng. Hướng dẫn này cung cấp các chỉ dẫn thực hiện bổ sung và các ví dụ liên quan đến cách thức đáp ứng các yêu cầu của TCVN 37101.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 37101, Phát triển bền vững cho cộng đồng – Hệ thống quản lý về phát triển bền vững – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng
Quyết định công bố

Decision number

4030/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2020
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 268 - Cộng đồng và thành phố bền vững