Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R1R7R8R6*
Số hiệu

Standard Number

TCVN ISO 37153:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Hạ tầng thông minh cho cộng đồng - Mô hình trưởng thành cho đánh giá và cải tiến
Tên tiếng Anh

Title in English

Smart community infrastructures — Maturity model for assessment and improvement
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 37153:2017
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.020.20 - Kinh tế môi trường
Số trang

Page

35
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 200,000 VNĐ
Bản File (PDF):420,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đưa ra các cơ sở, yêu cầu và hướng dẫn cho một mô hình trưởng thành để đánh giá kết quả đạt được về kỹ thuật, quá trình và khả năng liên tác của (các) hạ tầng cộng đồng cũng như đóng góp của mô hình trưởng thành cho cộng đồng và hướng dẫn cho các cải tiến trong tương lai.
Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho:
a) Tất cả các loại hạ tầng cộng đồng, bao gồm nhưng không giới hạn đối với đối với năng lượng, nước, giao thông vận tải, chất thải và công nghệ thông tin và truyền thông;
b) Các loại hạ tầng cộng đồng đơn lẻ và/hoặc các loại hạ tầng cộng đồng phức tạp; và
c) Tất cả các loại cộng đồng, bất kể vị trí địa lý, quy mô, cơ cấu kinh tế, giai đoạn phát triển kinh tế, và
d) Tất cả các giai đoạn có thể áp dụng trong vòng đời hạ tầng (ví dụ: quy hoạch/thiết kế, xây dựng, vận hành, kết thúc).
CHÚ THÍCH Việc sử dụng các hệ thống tự nhiên, như hạ tầng xanh cũng được coi là một loại hạ tầng.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
ISO/TS 37151:2015,1 Smart community infrastructures — Principles and requirements for performance metrics (Hạ tầng thông minh cho cộng đồng — Nguyên tắc và yêu cầu đối với chuẩn đo kết quả hoạt động).
Quyết định công bố

Decision number

4031/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2020
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN TC 268/SC 1