Tra cứu Tiêu chuẩn

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

Standard number

Title

Equivalent to

TCXD transfered to TCVN

Validation Status

Year

đến/to

By ICS

 

Decision number

Core Standard

Số bản ghi

Number of records

Sắp xếp

Sort


Tìm thấy 10.650 kết quả.

Searching result

121

TCVN 13415-2:2021

Găng tay y tế sử dụng một lần – Phần 2: Yêu cầu và thử nghiệm tính chất vật lý

Medical gloves for single use - Requirements and testing for physical properties

122

TCVN 13415-3:2021

Găng tay y tế sử dụng một lần – Phần 3: Yêu cầu và thử nghiệm đánh giá sinh học

Medical gloves for single use - Requirements and testing for biological evaluation

123

TCVN 13415-4:2021

Găng tay y tế sử dụng một lần – Phần 4: Yêu cầu và thử nghiệm xác định hạn sử dụng

Medical gloves for single use - Requirements and testing for shelf life determination

124
125

TCVN 13354:2021

Công trình phòng cháy, chữa cháy rừng - Biển báo

Forest fires prevention and fighting construction - Signboard

126

TCVN 13355:2021

Công trình phòng cháy, chữa cháy rừng - Chòi quan sát phát hiện cháy rừng

Forest fires prevention and fighting construction - Fire Lookout tower

127

TCVN 7452-1:2021

Cửa sổ và cửa đi - Phần 1: Độ lọt khí - Phân cấp và phương pháp thử

Windows and doors – Part 1: Air permeability – Classification and Test method

128

TCVN 7452-2:2021

Cửa sổ và cửa đi - Phần 2: Độ kín nước - Phân cấp và phương pháp thử

Windows and doors – Part 2: Watertightness – Classification and Test method

129

TCVN 7452-3:2021

Cửa sổ và cửa đi - Phần 3: Khả năng chịu tải trọng gió - Phân cấp và phương pháp thử

Windows and doors – Part 3: Resistance to wind load – Classification and Test method

130

TCVN 13331:2021

Hệ tường kính - Lắp dựng và nghiệm thu

Glass curtain wall - Assembly and acceptance

131

TCVN 13420:2021

Dữ liệu quản lý phương tiện, người điều khiển phương tiện và hoạt động vận tải

Data for managing vehicles, drivers and transport activities

132

TCVN 13421:2021

Dữ liệu quản lý kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

Data for managing transport infrastructure

133

TCVN 8991:2021

Sản phẩm thép cán nguội mạ thiếc - Thép tấm mạ thiếc bằng điện phân

Cold-reduced tinmill products - Electrolytic tinplate

134

TCVN 8993:2021

Sản phẩm thép cán nguội mạ thiếc - Thép mạ crom/crom oxit bằng điện phân

Cold-reduced tinmill products - Electrolytic chromium/chromium oxide-coated steel

135

TCVN 8994:2021

Sản phẩm thép cán nguội mạ thiếc - Thép tấm đen

Cold-reduced tinmill products - Blackplate

136

TCVN 7830:2021

Máy điều hòa không khí không ống gió – Hiệu suất năng lượng

Non-ducted air conditioners - Energy Efficiency

137

TCVN 9536:2021

Máy thu hình – Hiệu suất năng lượng

Television sets – Energy efficiency

138

TCVN 11848:2021

Máy tính xách tay – Hiệu suất năng lượng

Notebook computers – Energy efficiency

139

TCVN 13371:2021

Máy tính để bàn – Hiệu suất năng lượng

Desktop computers – Energy efficiency

140

TCVN 13372:2021

Bếp từ – Hiệu suất năng lượng

Induction hobs – Energy efficiency

Tổng số trang: 533