Tra cứu Tiêu chuẩn

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

Standard number

Title

Equivalent to

TCXD transfered to TCVN

Validation Status

Year

đến/to

By ICS

 

Decision number

Core Standard

Số bản ghi

Number of records

Sắp xếp

Sort


Tìm thấy 169 kết quả.

Searching result

1

TCVN 6591-1:2021

Thiết bị truyền dịch dùng trong y tế – Phần 1: Chai thủy tinh chứa dịch truyền

Infusion equipment for medical use — Part 1: Infusion glass bottles

2

TCVN 6591-2:2021

Thiết bị truyền dịch dùng trong y tế – Phần 2: Nút chai chứa dịch truyền

Infusion equipment for medical use — Part 2: Closures for infusion bottles

3

TCVN 6591-3:2021

Thiết bị truyền dịch dùng trong y tế – Phần 3: Nắp nhôm dùng cho chai chứa dịch truyền

nfusion equipment for medical use — Part 3: Aluminium caps for infusion bottles

4

TCVN 6591-4:2021

Thiết bị truyền dịch dùng trong y tế – Phần 4: Bộ truyền dịch dùng một lần dẫn truyền bằng trọng lực

Infusion equipment for medical use — Part 4: Infusion sets for single use, gravity feed

5

TCVN 13374-1:2021

Vật cấy ghép phẫu thuật – Vật liệu gốm – Phần 1: Vật liệu gốm có thành phần alumin tinh khiết cao

Implants for surgery — Ceramic materials — Part 1: Ceramic materials based on high purity alumina

6

TCVN 13374-2:2021

Vật cấy ghép phẫu thuật – Vật liệu gốm – Phần 2: Vật liệu hỗn hợp có thành phần alumin tinh khiết cao với chất gia cường zirconi

Implants for surgery — Ceramic materials — Part 2: Composite materials based on a high-purity alumina matrix with zirconia reinforcement

7

TCVN 13375:2021

Bơm tiêm vô khuẩn sử dụng một lần, có hoặc không có kim, dùng cho insulin

Sterile single-use syringes, with or without needle, for insulin

8

TCVN 13376-1:2021

Hệ thống ngoài cơ thể cho lọc máu – Phần 1: Thiết bị thẩm tách máu, thẩm lọc máu, lọc máu và cô máu

Extracorporeal systems for blood purification — Part 1: Haemodialysers, haemodiafilters, haemofilters and haemoconcentrators

9

TCVN 13376-2: 2021

Hệ thống ngoài cơ thể cho lọc máu – Phần 2: Tuần hoàn máu ngoài cơ thể dùng cho các thiết bị thẩm tách máu, thẩm lọc máu và lọc máu

Extracorporeal systems for blood purification — Part 2: Extracorporeal blood circuit for haemodialysers, haemodiafilters and haemofilters

10

TCVN 13377-2:2021

Thu hồi và phân tích vật cấy ghép phẫu thuật – Phần 2: Phân tích vật cấy ghép phẫu thuật thu hồi

Retrieval and analysis of surgical implants — Part 2: Analysis of retrieved surgical implants

11

TCVN 13383:2021

Thiết bị hô hấp – Máy theo dõi trẻ sơ sinh – Yêu cầu riêng

Respiratory equipment – Infant monitors – Particular requirements

12

TCVN 13384-1:2021

Thiết bị tiêm dùng trong y tế – Phần 1: Ống thuốc tiêm

Injection equipment for medical use – Part 1: Ampoules for injectables

13

TCVN 13384-2:2021

Thiết bị tiêm dùng trong y tế – Phần 2: Ống thuốc tiêm một điểm cắt (OPC)

Injection equipment for medical use – Part 2: One–point–cut (OPC) ampoules

14

TCVN 13385:2021

Nắp chụp làm từ tổ hợp nhôm – Chất dẻo dùng cho các chai truyền dịch và lọ thuốc tiêm – Yêu cầu và phương pháp thử

Caps made of aluminium-plastics combinations for infusion bottles and injection vials — Requirements and test methods

15

TCVN 13386:2021

Thiết bị điện y tế – Triển khai, thực hiện và hướng dẫn vận hành để nhận diện người sốt bằng thiết bị ghi thân nhiệt dùng trong sàng lọc

Medical electrical equipment – Deployment, implementation and operational guidelines for identifying febrile humans using a screening thermograph

16

TCVN 13387-2-67:2021

Thiết bị điện y tế – Phần 2–67: Yêu cầu riêng về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu của thiết bị duy trì oxy

Medical electrical equipment – Part 2–67: Particular requirements for basic safety and essential performance of oxygen–conserving equipment

17

TCVN 13388:2021

Hệ thống oxy lỏng có thể vận chuyển được dùng trong y tế – Yêu cầu riêng

Transportable liquid oxygen systems for medical use – Particular requirements

18

TCVN 13389:2021

Vật cấy ghép tim mạch và các cơ quan nhân tạo – Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể – Bộ lọc máu đường động mạch

Cardiovascular implants and artificial organs – Cardiopulmonary bypass systems – Arterial blood line filters

19

TCVN 13390:2021

Vật cấy ghép tim mạch và các cơ quan nhân tạo – Hệ thống vỏ cứng chứa máu tĩnh mạch/máu hút từ vùng mổ tim (có/không có màng lọc) và các túi mềm chứa máu tĩnh mạch

Cardiovascular implants and artificial organs – Hard–shell cardiotomy/venous reservoir systems (with/without filter) and soft venous reservoir bags

20

TCVN 13376-3:2021

Hệ thống ngoài cơ thể cho lọc máu – Phần 3: Thiết bị lọc huyết tương

Extracorporeal systems for blood purification – Part 3: Plasmafilters

Tổng số trang: 9