Tra cứu Tiêu chuẩn

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

Standard number

Title

Equivalent to

TCXD transfered to TCVN

Validation Status

Year

đến/to

By ICS

 

Decision number

Core Standard

Số bản ghi

Number of records

Sắp xếp

Sort


Tìm thấy 112 kết quả.

Searching result

41

TCVN 8243-5:2015

Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định lượng. Phần 5: Phương án lấy mẫu liên tiếp xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra định lượng (đã biết độ lệch chuẩn). 49

Sampling procedures for inspection by variables -- Part 5: Sequential sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for inspection by variables (known standard deviation)

42

TCVN 10432-1:2014

Hướng dẫn thực hiện kiểm soát thống kê quá trình (SPC) - Phần 1: Các thành phần của SPC

Guidelines for implementation of statistical process control (SPC) – Part 1: Elements of SPC

43

TCVN 10432-2:2014

Hướng dẫn thực hiện kiểm soát thống kê quá trình (SPC) - Phần 2: Danh mục các công cụ và kỹ thuật

Guidelines for implementation of statistical process control (SPC) - Part 2: Catalogue of tools and techniques

44

TCVN 10431-6:2014

Năng lực phát hiện - Phần 6: Phương pháp luận xác định giá trị tới hạn và giá trị tối thiểu phát hiện được trong phép đo có phân bố Poisson được xấp xỉ chuẩn

Capability of detection - Part 6: Methodology for determination of the critical value and the minimum detectable value in Poisson distributed measurements by normal approximations

45

TCVN 10431-7:2014

Năng lực phát hiện - Phần 7: Phương pháp luận dựa trên tính chất ngẫu nhiên của nhiễu phương tiện đo

Capability of detection – Part 7: Methodology based on stochastic properties of instrumental noise

46

TCVN 10431-3:2014

Năng lực phát hiện - Phần 3: Phương pháp luận xác định giá trị tới hạn đối với biến đáp ứng khi không sử dụng dữ liệu hiệu chuẩn

Capability of detection - Part 3: Methodology for determination of the critical value for the response variable when no calibration data are used

47

TCVN 10431-1:2014

Năng lực phát hiện - Phần 1: Thuật ngữ và định nghĩa

Capability of detection - Part 1: Terms and definitions

48

TCVN 10431-2:2014

Năng lực phát hiện - Phần 2: Phương pháp luận trong trường hợp hiệu chuẩn tuyến tính

Capability of detection - Part 2: Methodology in the linear calibration case

49

TCVN 9946-3:2013

Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng hệ thống lấy mẫu chấp nhận để kiểm tra các cá thể đơn chiếc trong lô - Phần 3: Lấy mẫu định lượng

Guidance on the selection and usage of acceptance sampling systems for inspection of discrete items in lots -- Part 3: Sampling by variables

50

TCVN 9946-2:2013

Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng hệ thống lấy mẫu chấp nhận để kiểm tra các cá thể đơn chiếc trong lô - Phần 2: Lấy mẫu định tính

Guidance on the selection and usage of acceptance sampling systems for inspection of discrete items in lots -- Part 2: Sampling by attributes

51

TCVN 9946-1:2013

Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng hệ thống lấy mẫu chấp nhận để kiểm tra các cá thể đơn chiếc trong lô - Phần 1: Lấy mẫu chấp nhận

Guidance on the selection and usage of acceptance sampling systems for inspection of discrete items in lots -- Part 1: Acceptance sampling

52

TCVN 9945-1:2013

Biểu đồ kiểm soát - Phần 1: Hướng dẫn chung

Control charts -- Part 1: General guidelines

53

TCVN 9945-2:2013

Biểu đồ kiểm soát - Phần 2: Biểu đồ kiểm soát Shewhart

Control charts -- Part 2: Shewhart control charts

54

TCVN 9945-4:2013

Biểu đồ kiểm soát - Phần 4: Biểu đồ tổng tích lũy

Control charts -- Part 4: Cumulative sum charts

55

TCVN 9945-3:2013

Biểu đồ kiểm soát - Phần 3: Biểu đồ kiểm soát chấp nhận

Control charts -- Part 3: Acceptance control charts

56

TCVN 9944-4:2013

Phương pháp thống kê trong quản lý quá trình - Năng lực và hiệu năng - Phần 4: Ước lượng năng lực quá trình và đo hiệu năng

Statistical methods in process management -- Capability and performance -- Part 4: Process capability estimates and performance measures

57

TCVN 9944-7:2013

Phương pháp thống kê trong quản lý quá trình - Năng lực và hiệu năng - Phần 7: Năng lực của quá trình đo

Statistical methods in process management -- Capability and performance -- Part 7: Capability of measurement processes

58

TCVN 9944-3:2013

Phương pháp thống kê trong quản lý quá trình - Năng lực và hiệu năng - Phần 3: Nghiên cứu hiệu năng máy đối với dữ liệu đo được trên bộ phận riêng biệt

Statistical methods in process management -- Capability and performance -- Part 3: Machine performance studies for measured data on discrete parts

59

TCVN 9944-1:2013

Phương pháp thống kê trong quản lý quá trình - Năng lực và hiệu năng - Phần 1: Nguyên tắc chung và khái niệm

Statistical methods in process management -- Capability and performance -- Part 1: General principles and concepts

60

TCVN 9944-2:2013

Phương pháp thống kê trong quản lý quá trình - Năng lực và hiệu năng - Phần 2: Năng lực và hiệu năng quá trình của mô hình quá trình phụ thuộc thời gian

Statistical methods in process management -- Capability and performance -- Part 2: Process capability and performance of time-dependent process models

Tổng số trang: 6