Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R1R7R7R4R6*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 9945-2:2013
Năm ban hành 2013

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Biểu đồ kiểm soát - Phần 2: Biểu đồ kiểm soát Shewhart
Tên tiếng Anh

Title in English

Control charts -- Part 2: Shewhart control charts
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 7870-2:2013
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.120.30 - Áp dụng các phương pháp thống kê
Số trang

Page

58
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 232,000 VNĐ
Bản File (PDF):696,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn sử dụng và hiểu biết về cách tiếp cận biểu đồ kiểm soát
Shewhart với các phương pháp kiểm soát thống kê quá trình.
Tiêu chuẩn này chỉ sử dụng hệ thống biểu đồ Shewhart để xử lý các phương pháp kiểm soát thống kê quá trình. Một số tài liệu bổ sung phù hợp với cách tiếp cận Shewhart, như sử dụng các giới hạn cảnh báo, phân tích các kiểu xu thế và năng lực quá trình cũng được giới thiệu tóm tắt. Tuy nhiên, có một số loại biểu đồ kiểm soát khác được mô tả khái quát trong TCVN 9945-1 (ISO 7870-1).
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 8006-4 (ISO 16269-4), Giải thích các dữ liệu thống kê-Phần 4:Phát hiện và xử lý các giá trị bất thường
TCVN 8244-2 (ISO 3534-2), Thống kê học-Từ vựng và ký hiệu-Phần 2:Thống kê ứng dụng
TCVN 9603 (ISO 5479), Giải thích các dữ liệu thống kê-Kiểm nghiệm sai lệch so với phân bố chuẩn
TCVN 9944 (ISO 22514), Phương pháp thống kê trong quản lý quá trình-Năng lực và hiệu năng