Tra cứu Tiêu chuẩn

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

Standard number

Title

Equivalent to

TCXD transfered to TCVN

Validation Status

Year

đến/to

By ICS

 

Decision number

Core Standard

Số bản ghi

Number of records

Sắp xếp

Sort


Tìm thấy 23 kết quả.

Searching result

1

TCVN 2220-1:2008

Bản vẽ kỹ thuật. Ổ lăn. Phần 1: Biểu diễn chung đơn giản

Technical drawings. Rolling bearings. Part 1: General simplified representation

2

TCVN 2220-2:2008

Bản vẽ kỹ thuật. Ổ lăn. Phần 2: Biểu diễn chi tiết đơn giản

Technical drawings. Rolling bearings. Part 2: Detailed simplified representation

3

TCVN 14-2:2008

Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm. Lò xo. Phần 2: Biểu diễn thông số cho lò xo xoắn trụ nén

Technical product documentation. Springs. Part 2: Presentation of data for cylindrical helical compression springs

4

TCVN 16-1:2008

Bản vẽ kỹ thuật. Biểu diễn đơn giản mối ghép chặt. Phần 1: Nguyên tắc chung

Technical drawings. Simplified representation of the assembly of parts with fasteners. Part 1: General principles

5

TCVN 14-1:2008

Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm. Lò xo. Phần 1: Biểu diễn đơn giản

Technical product documentation. Springs. Part 1: Simplified representation

6

TCVN 13:2008

Bản vẽ kỹ thuật. Biểu diễn quy ước bánh răng

Technical drawings. Conventional representation of gears

7

TCVN 5906:2007

Đặc tính hình học của sản phẩm (GPS) - Dung sai hình học - Dung sai hình dạng, hướng, vị trí và độ đảo

Geometrical Product Specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Tolerances of form, orientation, location and run-out

8

TCVN 5707:2007

Đặc tính hình học của sản phẩm (GPS). Cách ghi nhám bề mặt trong tài liệu kỹ thuật của sản phẩm

Geometrical Product Specifications (GPS). Indication of surface texture in technical product documentation

9

TCVN 8-44:2003

Bản vẽ kỹ thuật. Nguyên tắc chung về biểu diễn. Phần 44. Hình cắt trên bản vẽ cơ khí

Technical drawings. General principles of presentation. Part 44: Sections on mechanical engineering drawings

10

TCVN 8-20:2002

Bản vẽ kỹ thuật. Nguyên tắc chung về biểu diễn. Phần 20: Quy ước cơ bản về nét vẽ

Technical drawings. General principles of presentation. Part 20: Basic conventions for lines

11

TCVN 8-22:2002

Bản vẽ kỹ thuật. Nguyên tắc chung về biểu diễn. Phần 22: Quy ước cơ bản và cách áp dụng đối với đường dẫn và đường chú dẫn

Technical drawings. General principles of presentation. Part 22: Basic conventions and applications for leader lines and reference lines

12

TCVN 4367:1986

Hệ thống tài liệu thiết kế. Quy tắc ghi kích thước, dung sai và lắp ghép phần tử côn

System for design documentation. Rules of presentation of dimensions, tolerances and fitting cones

13

TCVN 16:1985

Hệ thống tài liệu thiết kế. Quy tắc biểu diễn đơn giản các chi tiết ghép chặt

System for design documentation. Designation of fasteners

14

TCVN 4177:1985

Hệ thống tài liệu thiết kế. Chỉ dẫn trên bản vẽ về ghi nhãn và ghi dấu hiệu lên sản phẩm

System for design documentation. Instructions for marking and branding of articles on technical drawings

15

TCVN 3744:1983

Tài liệu thiết kế. Quy tắc lập bản vẽ khuôn dập các tấm mỏng

System for design documentations.Rules of making drawings of stamps for sheet stamping.

16

TCVN 3745:1983

Tài liệu thiết kế. Quy tắc lập bản vẽ ống, đường ống và hệ thống đường ống

System for design documentation. Rules of making drawings of pipes, pipelines and pipe line systems

17

TCVN 3746:1983

Tài liệu thiết kế. Biểu diễn và ký hiệu quy ước các mối ghép bằng hàn

Symbolic designations and representations of weld and welded joints

18

TCVN 3747:1983

Tài liệu thiết kế. Quy tắc lập bản vẽ khuôn đúc và vật đúc

Rules of making elements of moulds and castings

19

TCVN 11:1978

Hệ thống tài liệu thiết kế. Hình chiếu trục đo

Designation document system - Axonometric view

20

TCVN 13:1978

Hệ thống tài liệu thiết kế. Quy ước và vẽ đơn giản truyền động bánh răng, xích

Designation document system - Conventional and simplify draw for gear and chain driven

Tổng số trang: 2