Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 8 năm 2019

Đăng ngày: 07:47 29-08-2019

1) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4205/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 5868:2018, Thử không phá hủy – Trình độ chuyên môn và cấp chứng chỉ cá nhân thử không phá hủy

TCVN 4617-1:2018, Thử không phá hủy – Thử thẩm thấu – Phần 1: Nguyên lý chung

TCVN 4617-2:2018, Thử không phá hủy – Thử thẩm thấu – Phần 2: Thử nghiệm các vật liệu thẩm thấu

TCVN 4617-3:2018, Thử không phá hủy – Thử thẩm thấu – Phần 3: Khối thử tham chiếu

TCVN 4617-4:2018, Thử không phá hủy – Thử thẩm thấu – Phần 4: Thiết bị

TCVN 4617-5:2018, Thử không phá hủy – Thử thẩm thấu – Phần 5: Thử thẩm thấu ở nhiệt độ cao hơn 50 oC

TCVN 4617-6:2018, Thử không phá hủy – Thử thẩm thấu – Phần 6: Thử thẩm thấu ở nhiệt độ thấp hơn 10 oC

TCVN 4396-1:2018, Thử không phá hủy – Thử hạt từ – Phần 1: Nguyên lý chung

TCVN 4396-2:2018, Thử không phá hủy – Thử hạt từ – Phần 2: Phƣơng tiện phát hiện

TCVN 4396-3:2018, Thử không phá hủy – Thử hạt từ – Phần 3: Thiết bị

TCVN 6735:2018, Thử không phá hủy mối hàn – Thử siêu âm – Kỹ thuật, mức thử nghiệm và đánh giá

 

2) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4212/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 12350-1:2018, Phin lọc không khí cho hệ thống thông gió chung – Phần 1: Quy định kỹ thuật, yêu cầu và hệ thống phân loại dựa trên hiệu suất hạt lơ lửng (ePM)

TCVN 12350-2:2018, Phin lọc không khí cho hệ thống thông gió chung – Phần 2: Phép đo hiệu suất từng phần và sức cản dòng không khí

TCVN 12350-3:2018, Phin lọc không khí cho hệ thống thông gió chung – Phần 3: Xác định hiệu suất theo trọng lượng và sức cản dòng không khí so với khối lượng bụi thử nghiệm thu được

TCVN 12350-4:2018, Phin lọc không khí cho hệ thống thông gió chung – Phần 4: Phương pháp ổn định để xác định hiệu suất thử nghiệm từng phần nhỏ nhất

 

3) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4211/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN ISO/TS 14027:2018, Nhãn môi trường và công bố môi trường – Xây dựng các quy tắc phân loại sản phẩm

TCVN ISO 14052:2018, Quản lý môi trường – Hạch toán chi phí dòng vật liệu – Hướng dẫn thực hiện trong chuỗi cung ứng

TCVN ISO/TR 14047:2018, Quản lý môi trường ‒ Đánh giá vòng đời của sản phẩm ‒ Hướng dẫn minh họa cách áp dụng TCVN ISO 14044 đối với các tình huống đánh giá tác động

 

4) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4209/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 12525-1:2018, Tái sử dụng nước tại khu vực đô thị – Hướng dẫn cho hệ thống tái sử dụng nước tập trung – Phần 1: Nguyên tắc thiết kế hệ thống tái sử dụng nước tập trung

TCVN 12525-2:2018, Tái sử dụng nước tại khu vực đô thị – Hướng dẫn cho hệ thống tái sử dụng nước tập trung – Phần 2: Quản lý hệ thống tái sử dụng nước tập trung

 TCVN 12526:2018, Tái sử dụng ở các khu vực đô thị – Hướng dẫn đánh giá an toàn tái sử dụng nước – Thông số và phương pháp đánh giá

 

5) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4175/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 12536:2018, Thuật ngữ về chất thải và quản lý chất thải

TCVN 12537:2018, Chất thải rắn - Thực hành lấy mẫu chất rắn cố kết trong thùng hình trụ hoặc các thùng chứa tương tự

TCVN 12538:2018, Chất thải rắn – Phương pháp phân loại kim loại màu hỗn hợp trong chất thải đô thị

TCVN 12539:2018, Chất thải rắn – Thực hành lấy mẫu dòng thải trên hệ thống băng chuyền

TCVN 12540:2018, Chất thải rắn - Thực hành lấy mẫu trong bể chứa dành cho nhân viên hiện trường

TCVN 12541:2018, Chất thải rắn - Hướng dẫn xác định đặc tính chất thải của quá trình vô cơ để sử dụng làm nền kết cấu

TCVN 12542:2018, Chất thải rắn - Phương pháp thử để xác định độ thu hồi sản phẩm trong thiết bị phân tách vật liệu

TCVN 12543:2018, Chất thải rắn - Phương pháp thử xác định thành phần hoặc độ tinh khiết của dòng vật liệu thải rắn

 

6) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4208/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 12218-2:2018, Thiết bị nấu bằng điện dùng cho mục đích gia dụng – Phần 2: Bếp – Phương pháp đo tính năng

TCVN 12218-1:2018, Thiết bị nấu bằng điện dùng cho mục đích gia dụng – Phần 1: Lò liền bếp, lò, lò hấp, lò nướng – Phương pháp đo tính năng

TCVN 12219:2018, Lò vi sóng dùng cho mục đích gia dụng – Phương pháp đo tính năng

TCVN 12220:2018, Máy nướng bánh mỳ bằng điện dùng cho mục đích gia dụng và tương tự – Phương pháp đo tính năng

TCVN 12221:2018, Phương pháp đo tính năng thiết bị làm nóng món ăn bằng điện dùng cho mục đích gia dụng và tương tự

TCVN 12222:2018, Thiết bị sơ chế thực phẩm hoạt động bằng điện – Phương pháp đo

TCVN 12223:2018, Chảo rán ngập dầu dùng cho mục đích gia dụng  – Phương pháp đo tính năng

TCVN 12224:2018, Bàn là điện dùng cho mục đích gia dụng hoặc tương tự – Phương pháp đo tính năng

 

7) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4207/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 6988:2018, Giới hạn và phương pháp đo đặc tính nhiễu tần số radio của thiết bị công nghiệp, nghiên cứu khoa học và y tế

TCVN 7186:2018, Giới hạn và phương pháp đo đặc tính nhiễu tần số radio của thiết bị chiếu sáng và thiết bị điện tương tự

TCVN 7492-1:2018, Tương thích điện từ – Yêu cầu đối với thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và thiết bị điện tương tự –  Phần 1: Phát xạ

TCVN 7492-2:2018, Tương thích điện từ – Yêu cầu đối với thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và thiết bị điện tương tự – Phần 2: Miễn nhiễm – Tiêu chuẩn họ sản phẩm

 

8) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4203/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 7078-1:2018 , Đo hoạt độ phóng xạ - Đo và đánh giá nhiễm bẩn phóng xạ  bề mặt - Phần 1: Nguyên tắc chung

TCVN 7078-2:2018 , Đo phóng xạ – Đo và đánh giá nhiễm bẩn phóng xạ bề mặt - Phần 2: Phương pháp kiểm tra sử dụng mẫu lau

TCVN 7078-3:2018 , Đo hoạt độ phóng xạ – Đo và đánh giá nhiễm bẩn phóng xạ bề mặt – Phần 3: Hiệu chuẩn thiết bị

TCVN 12303:2018, Bảo vệ bức xạ - Thực hành đo liều trong xử lý bức xạ

 

9) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4199/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 6747:2018, Mã ghi nhãn dùng cho điện trở và tụ điện

TCVN 12215:2018, Dãy số ưu tiên dùng cho điện trở và tụ điện

TCVN 12216:2018, Phương pháp đo độ không tuyến tính của điện trở

TCVN 12217:2018, Thông tin hướng dẫn về áp dụng các tụ điện, điện trở, cuộn cảm và các bộ lọc hoàn chỉnh cho hử nhiễu điện từ

 

10) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4186/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 12392-1:2018, Sợi cho bê tông cốt sợi - Phần 1: Sợi thép

TCVN 12392-2:2018, Sợi cho bê tông cốt sợi - Phần 2: Sợi polyme

TCVN 12393:2018, Bê tông cốt sợi - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 12394:2018, Hỗn hợp bê tông sản xuất theo phương pháp định lượng thể tích và trộn liên tục

 

11) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4193/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 12395:2018, Mật ong – Xác định độ dẫn điện

TCVN 12396:2018, Mật ong – Xác định hàm lượng nước bằng phương pháp đo chỉ số khúc xạ

TCVN 12397:2018, Mật ong – Xác định hàm lượng tro

TCVN 12398:2018, Mật ong – Xác định độ pH và độ axit tự do bằng phép chuẩn độ đến pH 8,3

TCVN 12399:2018, Mật ong – Xác định độ pH, độ axit tự do, độ axit lacton và độ axit tổng số bằng phép chuẩn độ đến điểm tương đương

TCVN 12400:2018, Mật ong – Xác định hàm lượng prolin

TCVN 12401:2018, Mật ong – Phân tích cảm quan

 

12) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4190/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 12304:2018, Hệ thống ống bằng chất dẻo để thoát nước và nước thải, đặt ngầm, không chịu áp – Polyetylen (PE)

TCVN 12305:2018, Hệ thống ống bằng chất dẻo để thoát nước và nước thải, đặt ngầm, không chịu áp – Polypropylen (PP)

TCVN 12306:2018, Ống nhựa nhiệt dẻo có thành kết cấu – Phép thử bằng tủ sấy

TCVN 12307:2018, Hệ thống ống bằng chất dẻo – Phương pháp thử độ bền kéo của tổ hợp ống/ống hoặc ống/phụ tùng bằng chất dẻo

TCVN 12308:2018, Ống và phụ tùng bằng chất dẻo – Phép thử tách kết dính nội của tổ hợp polyetylen (PE) nung chảy bằng điện

TCVN 12309:2018, Phụ tùng cho ống nhựa nhiệt dẻo – Xác định độ cứng vòng

 

13) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4189/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN ISO/IEC 17021-2:2018, Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý - Phần 2: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường

TCVN ISO/IEC 17021-3:2018, Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – Phần 3: Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng

TCVN ISO/IEC TS 17021-9:2018, Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – Phần 9: Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chống hối lộ

TCVN ISO/IEC TR 17028:2018, Đánh giá sự phù hợp – Hướng dẫn và ví dụ về chương trình chứng nhận dịch vụ

 

14) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4187/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 11268-11:2018, Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính – Kích thước – Phần 11: Thỏi mài tinh cầm tay

TCVN 11268-12:2018, Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính – Kích thước – Phần 12: Bánh mài để tẩy ba via và rìa xờm lắp trên máy mài thẳng cầm tay

TCVN 11268-13:2018, Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính – Kích thước – Phần 13: Bánh mài để tẩy ba via và rìa xờm lắp trên máy mài trục thẳng đứng cầm tay

TCVN 11268-14:2018, Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính – Kích thước – Phần 14: Bánh mài để tẩy ba via và rìa xờm/ mấu lắp trên máy mài có trục nghiêng cầm tay

TCVN 11268-15:2018, Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính – Kích thước – Phần 15: Bánh mài dùng để cắt đứt lắp trên máy cắt đứt tĩnh tại hoặc di động

TCVN 11268-16:2018, Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính – Kích thước – Phần 16: Bánh mài dùng để cắt đứt lắp trên máy cầm tay

TCVN 11268-17:2018, Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính – Kích thước – Phần 17: Bánh mài lắp trên trục (kiểu iso 52)

TCVN 11268-18:2018, Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính – Kích thước – Phần 18: Bánh mài dùng cho máy mài cạnh tấm kính phẳng

TCVN 12491:2018, Dao phay mặt đầu và mặt vai gờ ghép các mảnh cắt tháo lắp được – Kích thước

TCVN 12492:2018, Dao phay (rãnh) ba lưỡi cắt ghép các mảnh cắt tháo lắp được – Kích thước

TCVN 12493:2018, Mũi khoan ghép các mảnh cắt tháo lắp được – Chuôi hình trụ có một mặt vát phẳng song song

 

15) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4185/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 11899-1:2018, Ván gỗ nhân tạo – Xác định hàm lượng formaldehyt phát tán – Phần 1: Sự phát tán formaldehyt bằng phương pháp buồng 1 m3

TCVN 11899-3:2018, Ván gỗ nhân tạo – Xác định hàm lượng formaldehyt phát tán – Phần 3: Phương pháp phân tích khí

TCVN 11899-5:2018, Ván gỗ nhân tạo – Xác định hàm lượng formaldehyt phát tán – Phần 5: Phương pháp chiết (phương pháp perforator)

TCVN 12362:2018, Ván gỗ nhân tạo – Ván dăm

TCVN 12444:2018, Ván gỗ nhân tạo – Xác định độ bền uốn sau khi ngâm trong nước ở nhiệt độ 70 oC hoặc 100 oC (nhiệt độ sôi)

TCVN 12445:2018, Ván gỗ nhân tạo – Xác định độ trương nở chiều dày sau khi ngâm trong nước

TCVN 12446:2018, Ván gỗ nhân tạo – Xác định môđun đàn hồi khi uốn và độ bền uốn

TCVN 12447:2018, Ván gỗ nhân tạo – Xác định độ bền kéo vuông góc với mặt ván

 

16) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4182/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 12589:2018, Nước lau sàn − Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 12590:2018, Nước lau kính − Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 12591:2018, Chất xử lý cáu cặn cho thiết bị trao đổi nhiệt − Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

17)  Ngày 4/6/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1485/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 12575:2019, Cảng hàng không dân dụng - Yêu cầu quy hoạch

 

18Ngày 7/6/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1579/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN  12478-1:2019, Công nghệ thông tin - Giấy phép lái xe theo Iso - Phần 1: Đặc tính vật lý và tập dữ liệu cơ sơ

TCVN  12478-3:2019, Công nghệ thông tin - Giấy phép lái xe theo Iso - Phần 3: Kiểm soát truy nhập, xác thực và kiểm tra tính toàn vẹn

TCVN  12478-4:2019, Công nghệ thông tin - Giấy phép lái xe theo Iso - Phần 4: Phương pháp thử

TCVN 12479-1:2019, Thẻ định danh - Thiết bị quản lý bởi ICC - Phần 1: Khung tổng quát

TCVN 12479-2:2019, Thẻ định danh - Thiết bị quản lý bởi ICC - Phần 2: Đặc tính vật lý và phương pháp thử đối với các thẻ cùng thiết bị

TCVN 12479-3:2019, Thẻ định danh - Thiết bị quản lý bởi ICC - Phần 3: Tổ chức, an ninh và lệnh trao đổi

 

19Ngày 1/7/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1907/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 12615:2019, Chất lượng đất - Xác định tổng số muối tan - Phương pháp khối lượng

TCVN 12616:2019, Chất lượng đất - Xác định clorua hòa tan - Phương pháp Mohr

 

20Ngày 1/7/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1908/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 12654:2019, Thực phẩm – Định lượng nhanh Staphylococcus aureus sử dụng đĩa đếm PetrifilmTM 3MTM

TCVN 12655:2019, Thực phẩm – Định lượng nhanh Staphylococcus aureus trong sản phẩm sữa sử dụng đĩa đếm PetrifilmTM 3MTM

TCVN 12656:2019, Thực phẩm – Định lượng nhanh Staphylococcus aureus trong sản phẩm thịt và thủy sản sử dụng đĩa đếm PetrifilmTM 3MTM

TCVN 12657:2019, Thực phẩm – Định lượng nhanh nấm men và nấm mốc sử dụng đĩa đếm PetrifilmTM 3MTM

TCVN 12658:2019, Thực phẩm – Phát hiện nhanh Salmonella sử dụng bộ PetrifilmTM 3MTM Salmonella express

TCVN 12659:2019, Thực phẩm – Định lượng nhanh tổng số vi khuẩn hiếu khí sử dụng đĩa đếm PetrifilmTM 3MTM

 

21Ngày 15/7/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2013/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 8685-28:2019, Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 28: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh tụ huyết trùng ở lợn

TCVN 8685-29:2019, Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 29: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm (IB) ở gà

TCVN 8685-30:2019, Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 30: Vắc xin nhược độc phòng bệnh viêm não tủy truyền nhiễm ở gà

TCVN 8685-31:2019, Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 31: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh dại trên chó

TCVN 8685-32:2019, Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 28: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh Mycoplasma gallisepticum ở gia cầm

TCVN 8685-33:2019, Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 28: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh nhiễm huyết ở thủy cầm

 

22Ngày 8/8/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2251/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 15 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 12046-1:2019, Khí thiên nhiên − Xác định các hợp chất lưu huỳnh – Phần 1: Giới thiệu chung

TCVN 12046-5:2019, Khí thiên nhiên – Xác định các hợp chất lưu huỳnh Phần 5: Phương pháp đốt Lingener

TCVN 12544-1:2019, Khí thiên nhiên – Xác định thủy ngân – Phần 1: Lấy mẫu thủy ngân bằng phương pháp hấp phụ hóa học i-ốt

TCVN 12544-2:2019, Khí thiên nhiên – Xác định thủy ngân – Phần 2: Lấy mẫu thủy ngân bằng phương pháp tạo hỗn hống trên hợp kim vàng/platin

TCVN 12545-1:2019, Khí thiên nhiên − Xác định hàm lượng nước bằng phương pháp Karl Fischer – Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN 12545-2:2019, Khí thiên nhiên − Xác định hàm lượng nước bằng phương pháp Karl Fischer – Phần 2: Quy trình chuẩn độ

TCVN 12545-3:2019, Khí thiên nhiên − Xác định hàm lượng nước bằng phương pháp Karl Fischer – Phần 3: Quy trình đo điện lượng

TCVN 12546:2019, Khí thiên nhiên − Hướng dẫn lấy mẫu

TCVN 12547:2019, Khí thiên nhiên – Xác định hàm lượng nước tại áp suất cao

TCVN 12548:2019, Khí thiên nhiên – Điều kiện quy chiếu tiêu chuẩn

TCVN 12549:2019, Khí thiên nhiên – Các hợp chất hữu cơ sử dụng làm chất tạo mùi – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 12550:2019, Khí thiên nhiên – Tạo mùi

TCVN 12551:2019, Khí thiên nhiên – Sự tương quan giữa hàm lượng nước và điểm sương theo nước

TCVN 12552:2019, Khí thiên nhiên – Xác định hợp chất lưu huỳnh bằng phương pháp sắc ký khí

TCVN 12553:2019, Nhiên liệu dạng khí − Xác định nhiệt trị, hệ số nén và tỷ khối

 

23Ngày 8/8/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2249/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 7866:2019, Dầu bôi trơn – Xác định các nguyên tố phụ gia bằng phương pháp phổ phát xạ nguyên tử plasma cặp cảm ứng

TCVN 8939-4:2019, Chất bôi trơn, dầu công nghiệp và các sản phẩm liên quan (loại L) − Phân loại − Phần 4: Họ H (hệ thống thuỷ lực)

TCVN 12413:2019, Dầu động cơ mới và dầu động cơ đã qua sử dụng – Xác định độ nhớt ở nhiệt độ cao và tốc độ trượt cắt cao bằng máy đo độ nhớt mô phỏng ổ trượt côn tại 150 oC

TCVN 12414:2019, Dầu động cơ – Xác định độ nhớt ở nhiệt độ cao và tốc độ trượt cắt cao bằng máy đo độ nhớt dạng nút côn

TCVN 12415:2019, Dầu bôi trơn đã qua sử dụng, dầu bôi trơn chưa sử dụng và dầu gốc – Xác định đa nguyên tố bằng phương pháp phổ phát xạ nguyên tử plasma cặp cảm ứng (ICP-AES)

TCVN 12416:2019, Chất bôi trơn, dầu công nghiệp và các sản phẩm liên quan (loại L) − Họ H (hệ thống thuỷ lực) – Yêu cầu kỹ thuật đối với chất lỏng thuỷ lực cấp HH, HL, HM, HV và HG

TCVN 12417:2019, Chất bôi trơn, dầu công nghiệp và các sản phẩm liên quan (loại L) − Họ H (hệ thống thuỷ lực) – Yêu cầu kỹ thuật đối với chất lỏng thuỷ lực cấp HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR và HFDU

TCVN 12418:2019, Chất bôi trơn, dầu công nghiệp và các sản phẩm liên quan (loại L) − Họ H (hệ thống thuỷ lực) – Yêu cầu kỹ thuật đối với chất lỏng thuỷ lực cấp HETG, HEPG, HEES và HEPR

 

24Ngày 8/8/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2252/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 3166:2019, Xăng thành phẩm − Xác định benzen, toluen, etylbenzen, p/m-xylen, o-xylen, hydrocacbon thơm C9 và nặng hơn, và tổng các hydrocacbon thơm − Phương pháp sắc ký khí

TCVN 3172:2019, Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ − Phương pháp xác định lưu huỳnh bằng phổ huỳnh quang tán xạ năng lượng tia-X

TCVN 6239:2019, Nhiên liệu đốt lò (FO) − Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 6240:2019, Dầu hỏa (KO) − Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 7990:2019, Sản phẩm dầu mỏ và nhiên liệu lỏng − Phương pháp xác định điểm vẩn đục

TCVN 12411:2019, Nhiên liệu sản xuất từ dầu bôi trơn đã qua sử dụng dùng cho nồi hơi thương phẩm − Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 12412:2019, Nhiên liệu sản xuất từ dầu bôi trơn đã qua sử dụng dùng cho lò đốt công nghiệp − Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 


Đặt mua tiêu chuẩn: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

Cùng chuyên mục