Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 6 năm 2019

Đăng ngày: 14:58 07-06-2019

1) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4228/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia:                                     

 1. TCVN 251:2018    Than đá − Phân tích cỡ hạt bằng sàng
 2. TCVN 4918:2018  Than - Xác định hàm lượng chất khoáng
 3. TCVN 6015:2018  Than đá - Xác định chỉ số nghiền Hardgrove
 4. TCVN 6932:2018  Than - Xác định khả năng thiêu kết - Phép thử cốc Gray-King
 5. TCVN 7984:2018  Nhiên liệu khoáng rắn - Xác định hàm lượng thủy ngân tổng trong than 
 6. TCVN 7985:2018  Nhiên liệu khoáng rắn - Xác định hàm lượng cadimi tổng trong than
 7. TCVN 7986:2018  Nhiên liệu khoáng rắn - Xác định asen và selen – Phương pháp hỗn hợp Eschka và phát sinh hydrua
 8. TCVN 7987:2018  Nhiên liệu khoáng rắn - Xác định flo tổng trong than, cốc và tro bay

                                      

2) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4179/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

 1. TCVN 12273-1:2018    Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm – Chất dẻo – Phần 1: Hướng dẫn lựa chọn điều kiện và phương pháp xác định tổng hàm lượng thôi nhiễm
 2. TCVN 12273-2:2018     Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm – Chất dẻo – Phần 2: Phương pháp xác định tổng hàm lượng thôi nhiễm vào dầu ôliu bằng ngâm hoàn toàn      
 3. TCVN 12273-3:2018    Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm – Chất dẻo – Phần 3: Phương pháp xác định tổng hàm lượng thôi nhiễm vào chất mô phỏng thực phẩm dạng nước bằng ngâm hoàn toàn
 4. TCVN 12273-4:2018     Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm – Chất dẻo – Phần 4: Phương pháp xác định tổng hàm lượng thôi nhiễm vào dầu ôliu bằng sử dụng khoang      
 5. TCVN 12273-5:2018     Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm – Chất dẻo – Phần 5: Phương pháp xác định tổng hàm lượng thôi nhiễm vào chất mô phỏng thực phẩm dạng nước bằng sử dụng khoang

                                      

3) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4174/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

 1. TCVN 12387:2018           Phân tích cảm quan – Phương pháp luận – Hướng dẫn chung
 2.  TCVN 12388-1:2018       Phân tích cảm quan – Hướng dẫn chung đối với nhân viên phòng đánh giá cảm quan – Phần 1: Trách nhiệm của nhân viên
 3. TCVN 12388-2:2018        Phân tích cảm quan – Hướng dẫn chung đối với nhân viên phòng đánh giá cảm quan – Phần 2: Tuyển chọn và huấn luyện người phụ trách hội đồng
 4. TCVN 12389:2018           Phân tích cảm quan – Hướng dẫn chung để lựa chọn, huấn luyện, giám sát người đánh giá được lựa chọn và chuyên gia đánh giá cảm quan           
 5. TCVN 12390:2018          Phân tích cảm quan – Hướng dẫn chung về thiết kế phòng thử   
 6. TCVN 12391:2018           Phân tích cảm quan – Đánh giá (xác định và xác nhận) thời hạn sử dụng thực phẩm

 

4) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4071/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia

 1. TCVN 8243-1:2018       Qui trình lấy mẫu để kiểm tra định lượng – Phần 1: Qui định đối với phương án lấy mẫu một lần xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô đối với một đặc trưng chất lượng và một AQL
 2. TCVN 8243-2:2018       Qui trình lấy mẫu để kiểm tra định lượng – Phần 2: Qui định chung đối với phương án lấy mẫu một lần xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô có các đặc trưng chất lượng độc lập
 3. TCVN 12294:2018        Qui trình lấy mẫu để kiểm tra định tính - Giới thiệu bộ tiêu chuẩn TCVN 7790 (ISO 2859) về lấy mẫu để kiểm tra định tính
 4. TCVN 12502:2018         Phương án lấy mẫu liên tiếp để kiểm tra định tính

                                      

5) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4224/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia

 1. TCVN 7413:2018 Hướng dẫn chiếu xạ thịt gia súc và gia cầm tươi, đông lạnh hoặc chế biến để kiểm soát các vi sinh vật gây bệnh và các vi sinh vật khác
 2. TCVN 8230:2018  Hướng dẫn sử dụng dụng cụ chỉ thị nhạy bức xạ
 3. TCVN 8232:2018  Thực hành sử dụng hệ đo liều cộng hưởng huận từ điện tử-alanin
 4. TCVN 8233:2018    Thực hành sử dụng hệ đo liều xenlulose riaxetat
 5. TCVN 8234:2018    Thực hành đo liều áp dụng cho thiết bị chiếu xạ amma
 6. TCVN 12532:2018   Thực hành đo liều áp dụng cho thiết bị chiếu xạ chùm điện tử ở năng lượng từ 300 keV đến 25 MeV
 7. TCVN 12533:2018    Hướng dẫn lập bản đồ liều hấp thụ trong thiết bị chiếu xạ
 8. TCVN 12534:2018   Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương pháp toán học để tính liều hấp thụ trong các ứng dụng xử lý bằng bức xạ

 

6) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4201/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

     1) TCVN 4806-1:2018      Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng clorua hòa tan trong nước – Phần 1: Phương pháp chuẩn độ

     2) TCVN 5283:2018         Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng tryptophan

     3) TCVN 6952:2018         Thức ăn chăn nuôi – Hướng dẫn chuẩn bị mẫu thử

     4) TCVN 12430:2018       Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng lysin, methionin và threonin trong premix và các chế phẩm axit amin thương mại

    5) TCVN 12431:2018       Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng deoxynivalenol – Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao sử dụng detector UV với làm sạch bằng cột ái lực miễn nhiễm

 

7) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4210/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

    1) TCVN 12351:2018                   Các hoạt động liên quan đến dịch vụ nước sạch và nước thải – Quản lý khủng hoảng các đơn vị ngành nước

    2) TCVN 12352:2018                   Các hoạt động liên quan đến dịch vụ nước sạch và nước thải – Hướng dẫn quản lý các dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt cơ bản tại chỗ

    3) TCVN 12353:2018                   Các hoạt động liên quan đến dịch vụ nước sạch và nước thải – Hướng dẫn xác định mức chuẩn của các đơn vị ngành nước

 

8) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4209/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

    1) TCVN 12525-1:2018      Tái sử dụng nước tại khu vực đô thị – Hướng dẫn cho hệ thống tái sử dụng nước tập trung – Phần 1: Nguyên tắc thiết kế hệ thống tái sử dụng nước tập trung

    2) TCVN 12525-2:2018      Tái sử dụng nước tại khu vực đô thị – Hướng dẫn cho hệ thống tái sử dụng nước tập trung – Phần 2: Quản lý hệ thống tái sử dụng nước tập trung

    3) TCVN 12526:2018         Tái sử dụng ở các khu vực đô thị – Hướng dẫn đánh giá an toàn tái sử dụng nước – Thông số và phương pháp đánh giá

 

9) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4172/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

    1) TCVN 12373:2018               Nguyên tắc phân tích nguy cơ đối với thực phẩm sản xuất bằng công nghệ sinh học hiện đại

    2) TCVN 12374:2018               Hướng dẫn đánh giá an toàn thực phẩm đối với thực phẩm được sản xuất từ thực vật có tái tổ hợp AND

   3) TCVN 12375:2018               Hướng dẫn đánh giá an toàn thực phẩm đối với thực phẩm được sản xuất bằng cách sử dụng vi sinh vật có tái tổ hợp AND

   4) TCVN 12376:2018               Nguyên tắc và hướng dẫn thực hiện quy trình quản lý nguy cơ vi sinh vật          

   5) TCVN 12377:2018               Hướng dẫn đánh giá an toàn thực phẩm đối với thực phẩm được sản xuất từ động vật có tái tổ hợp ADN

   6) TCVN 12378:2018               Hướng dẫn phân tích nguy cơ của kháng kháng sinh từ thực phẩm                 

   7) TCVN 12379:2018               Hướng dẫn áp dụng các nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm để kiểm soát ký sinh trùng từ thực phẩm

 

10) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4232/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia

    1) TCVN 7437:2018             Ecgônômi – Nguyên lý ecgônômi trong thiết kế hệ thống làm việc                         

    2) TCVN 12535:2018          Ecgônômi – Yêu cầu chung cho việc thiết lập cơ sở dữ liệu nhân trắc        

 

Đặt mua tiêu chuẩn: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem   

Cùng chuyên mục