Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 821 - 840 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
821ISO/TC 33Refractories

TCVN/TC 33

O - Thành viên quan sát
822ISO/TC 34Food productsO - Thành viên quan sát
823ISO/TC 34/SC 3Fruits and vegetables and their derived productsO - Thành viên quan sát
824ISO/TC 34/SC 4Cereals and pulsesO - Thành viên quan sát
825ISO/TC 34/SC 6Meat, poultry, fish, eggs and their productsO - Thành viên quan sát
826ISO/TC 34/SC 8TeaO - Thành viên quan sát
827ISO/TC 34/SC 11Animal and vegetable fats and oils

TCVN/TC/F 2

O - Thành viên quan sát
828ISO/TC 35Paints and varnishes

TCVN/TC 35

O - Thành viên quan sát
829ISO/TC 36CinematographyO - Thành viên quan sát
830ISO/TC 37Language and terminologyO - Thành viên quan sát
831ISO/TC 37/SC 4Language resource managementO - Thành viên quan sát
832ISO/TC 38Textiles

TCVN/TC 38

O - Thành viên quan sát
833ISO/TC 39Machine tools

TCVN/TC 39

O - Thành viên quan sát
834ISO/TC 41Pulleys and belts (including veebelts)O - Thành viên quan sát
835ISO/TC 42PhotographyO - Thành viên quan sát
836ISO/TC 43Acoustic

TCVN/TC 43

O - Thành viên quan sát
837ISO/TC 44Welding and allied processes

TCVN/TC 44

O - Thành viên quan sát
838ISO/TC 46Information and documentation

TCVN/TC 46

O - Thành viên quan sát
839ISO/TC 47Chemistry

TCVN/TC 47

O - Thành viên quan sát
840ISO/TC 48Laboratory equipment

TCVN/TC 48

O - Thành viên quan sát