TCVN/TC 43 - Âm học

Số hiệu
TCVN/TC 43
Tên Ban kỹ thuật
Âm học
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 43 - Acoustic

Phạm vi
Xây dựng các TCVN thuộc phạm vi âm học tiếng ồn (bao gồm: tiếng ồn môi trường, tiếng ồn trong lao động, tiếng ồn phát ra từ máy móc thiết bị, âm học và tiếng ồn trong xây dựng, thiết kế tòa nhà…)
Liên hệ

Hoàng Thị Hương Trà, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 6 - Môi trường

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4191  -  Email:  hoanghuongtratcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Triệu Quốc Lộc (Trưởng ban)
 • Hoàng Thị Hương Trà (Thư ký)
 • Nguyễn Viết Kính
 • Nguyễn Sơn Lâm
 • Vương Thị Thu Hương
 • Nguyễn Quỳnh Hương
 • Trần Lâm Hạo
 • Lê Thị Côi
 • Đặng Viết Khoa
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Âm học – Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường - Phần 1: Các đại lượng cơ bản và phương pháp đánh giá
 • Âm học – Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường - Phần 2: Xác định mức áp suất âm.
 • Điện thanh – Đo mức âm – Phần 2: Phép thử đánh giá mô hình
 • Điện thanh – Đo mức âm – Phần 3: Kiểm tra định kỳ
 • Điện thanh – Đo mức âm – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật
 • Âm học – Tiếng ồn phát ra từ máy móc và thiết bị – Hướng dẫn sử dụng các chuẩn cơ bản để xác định mức áp suất âm phát ra tại nơi làm việc và tại các vị trí đặc biệt khác
 • Âm học – Tiếng ồn phát ra từ máy móc và thiết bị – Xác định mức áp suất âm phát ra tại vị trí làm việc và tại các vị trí đặc biệt khác trong trường tự do trên mặt phẳng phản chiếu với các điều chỉnh môi trường không đáng kể)
 • Âm học – Tiếng ồn phát ra từ máy móc và thiết bị – Xác định mức áp suất âm phát ra tại vị trí làm việc và các vị trí đặc biệt khác áp dụng các điều chỉnh môi trường gần đúng
 • Âm học – Tiếng ồn phát ra từ máy móc thiết bị – Xác định mức áp suất âm phát ra tại vị trí làm việc và tại các vị trí đặc biệt khác từ mức công suất âm
 • Âm học – Tiếng ồn phát ra từ máy móc thiết bị – Xác định mức áp suất âm phát ra tại vị trí làm việc và tại các vị trí đặc biệt khác áp dụng các điều chỉnh môi trường chính xác)
 • Âm học – Tiếng ồn phát ra từ máy móc và thiết bị – Phương pháp kỹ thuật để xác định mức áp suất âm phát ra tại hiện trường tại vị trí làm việc và tại các vị trí đặc biệt khác sử dụng cường độ âm
 • Âm học – Tiếng ồn phát ra từ máy móc và thiết bị – Quy tắc chọn và thể hiện một mã kiểm tra tiếng ồn