Tra cứu Tiêu chuẩn

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

Standard number

Title

Equivalent to

TCXD transfered to TCVN

Validation Status

Year

đến/to

By ICS

 

Decision number

Core Standard

Số bản ghi

Number of records

Sắp xếp

Sort


Tìm thấy 112 kết quả.

Searching result

101

TCVN 2602:1987

Kiểm tra thống kê chất lượng. Kiểm tra định lượng khi tham số kiểm tra có phân bố chuẩn

Statistical quality control. Inspection by variables

102

TCVN 4441:1987

Phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên. Sản phẩm dạng đơn chiếc

Methods of random sampling of products of job-lot production

103

TCVN 4442:1987

Kiểm tra thống kê chất lượng. Kiểm tra nghiệm thu định tính với số chất lượng bằng không

Statistial quality control. Inspestion by attributes with acceptance number zero

104

TCVN 4443:1987

Kiểm tra thống kê chất lượng. Kiểm tra nghiệm thu định tính liên tiếp

Statistial quality control. Sequential inspection by attributes

105

TCVN 4444:1987

Kiểm tra thống kê chất lượng. Kiểm tra nghiệm thu định tính liên tục

Statistial quality control. Continuous inspection by attributes

106

TCVN 4445:1987

Kiểm tra thống kê chất lượng. Kiểm tra nghiệm thu định tính lô cỡ nhỏ

Statistial quality control. Inspection by attributes for small lots

107

TCVN 4458:1987

Độ tin cậy trong kỹ thuật. Các phương án kiểm tra một lần thời gian làm việc không hỏng có phân bố dạng hàm mũ

Reliability in technique. Single stage testing plans with exponential function distribution of no-failure operation time

108

TCVN 3573:1981

Các chỉ tiêu thống kê về độ chính xác và tính ổn định của các nguyên công công nghệ. Các phương pháp tính các chỉ tiêu đó

Statistical indexes of precision and stability of technological operations. Methods of calculation

109

TCVN 3574:1981

Điều chỉnh thống kê các quá trình công nghệ khi thông số kiểm tra tuân theo luật phân bố chuẩn

Statistical control of technological processes under the normal distribution of the controlled parameters

110

TCVN 2600:1978

Kiểm tra thống kê chất lượng. Kiểm tra nghiệm thu định tính. Phương pháp nhị phân

Statistical quality control. Sampling procedures for inspection by attributes

111

TCVN 2601:1978

Kiểm tra thống kê chất lượng - Các số ngẫu nhiên phân bố đều

Statistical quality control - Random numbers

112

TCVN 2602:1978

Kiểm tra thống kê chất lượng - Kiểm tra nghiệm thu định lượng khi thông số kiểm tra có phân bố chuẩn

Statistical control of quiality. Acceptance inspection by variables

Tổng số trang: 6

FB Chat.txt