Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ

Đăng ngày: 10:36 07-04-2018

Thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2017 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

Phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN)

Phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN)

Đăng ngày: 10:36 07-04-2018

Nằm trong khuôn khổ chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của Doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”,