Thông tư 11/2018/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản

Đăng ngày: 15:45 23-04-2019

Thông tư 11/2018/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản - Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành  

Quy định về Quản lý, Thông tư 11/2018/TT-BNNPTNT nêu rõ:

Chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Phần 2 của quy chuẩn này căn cứ trên cơ sơ kết quà thực hiện chứng nhận hợp quy cùa tổ chức chứng nhận đã dăng ký theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 cùa Chinh phù quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp hoặc tổ chức chứng nhận đã được thừa nhận theo quy định cùa pháp luật. Việc công bố hợp quy thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giả sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 02/2017/TT- BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và cỏng nghệ về sửa đổi, bồ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012.

Phương thức đánh giá sự phù hợp thực hiện theo phương thức 6 quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp vởi tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Quy định cụ thể của Thông tư như sau: Thông tư 11/2018/TT-BNNPTNT

(TH)

Cùng chuyên mục