Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 1 - 20 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
1CCFH-CODEXCOMMITTEEONFOODHYGIENECCFH-CodexCommitteeonFoodHygiene
2CCFL-CODEXCOMMITTEEONFOODLABELLINGCCFL-CodexCommitteeonFoodLabelling
3CCGP-CODEXCOMMITTEEONGENERALPRINCIPLESCCGP-CodexCommitteeonGeneralPrinciples
4IECIEC
5IECTC 7IECTC 7
6ISO 142ISO 142

TCVN/TC 142

7ISO/IECJTC 1/SC 17ISO/IECJTC 1/SC 17
8ISO/TC 106/SC 7Oral care products

TCVN/TC 106/SC 7

9ISO/TC 282WATERREUSEISO/TC 282Waterreuse

TCVN/TC 282

10ISO/TC 323ISO/TC 323
11ISOTC 34/SC 2Oleaginous seeds and fruits and oil seed meals
12ISOTC 34/SC 3Fruits and Vegetables products

TCVN/TC/F 10

13ISOTC 34/SC 4Cerealsandpulses
14ISOTC 34/WG 4Cocoa

TCVN/TC/F 16/SC 2

15ISOTC 34/SC 4CEREALSANDPULSESISOTC 34/SC 4Cerealsandpulses
16ISOTC 34/SC 5Milk and milk products

TCVN/TC/F 12

17ISOTC 34/SC 6Meat

TCVN/TC/F 8

18ISOTC 34/SC 7Spices

TCVN/TC/F 4

19ISOTC 34/SC 8Tea

TCVN/TC/F 20

20ISOTC 34/SC 9Micro biology