TCVN/TC 282 - Tái sử dụng nước

Số hiệu
TCVN/TC 282
Tên Ban kỹ thuật
Tái sử dụng nước
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 282WATERREUSE - ISO/TC 282Waterreuse

Phạm vi
Xây dựng các TCVN về tái sử dụng nước, bao gồm cả việc tái sử dụng nước tập trung và phân cấp hoặc tại chỗ, trực tiếp và gián tiếp. Các tiêu chuẩn này bao gồm các khía cạnh kỹ thuật, kinh tế, môi trường và xã hội của tái sử dụng nước. Việc tái sử dụng nước bao gồm một dãy các giai đoạn và các hoạt động liên quan đến việc tiến hành khai thác, vận chuyển, chế biến, bảo quản, phân phối, tiêu thụ, thoát nước và xử lý nước thải khác, kể cả việc tái sử dụng nước theo cách lặp lại, và tái chế.
Liên hệ

Hoàng Thị Hương Trà, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 6 - Môi trường

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4191  -  Email:  hoanghuongtratcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Trần Thị Việt Nga (Trưởng ban)
 • Hoàng Thị Hương Trà (Thư ký)
 • Đặng Viết Khoa
 • Đỗ Khắc Hải
 • Nguyễn Đoàn Huy
 • Trần Sơn
 • Nguyễn Thị Phương Loan
 • Hoàng Thu Hương
 • Nguyễn Thị Việt Hồng
 • Đặng Việt Khoa
 • Nguyễn Quốc Tuấn
 • Hoàng Thu Hương
 • Đặng Thị Hà Giang
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Tái sử dụng nước trong các khu vực đô thị – Hướng dẫn đánh giá an toàn tái sử dụng nước: các thông số và phương pháp đánh giá.
 • Tái sử dụng nước trong các khu vực đô thị – Hướng dẫn cho hệ thống tái sử dụng nước tập trung – Phần 2: Quản lý của hệ thống tái sử dụng nước tập trung
 • Tái sử dụng nước trong các khu vực đô thị - Hướng dẫn cho hệ thống tái sử dụng nước tập trung – Phần 1: Nguyên tắc thiết kế của một hệ thống tái sử dụng nước tập trung
 • Hướng dẫn phân loại chất lượng nước cho tái sử dụng nước
 • Tái sử dụng nước – Từ vựng
 • Hướng dẫn quản lý và đánh giá rủi ro sức khỏe đối với tái sử dụng nước không dùng để uống