Tra cứu Tiêu chuẩn

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

Standard number

Title

Equivalent to

TCXD transfered to TCVN

Validation Status

Year

đến/to

By ICS

 

Decision number

Core Standard

Số bản ghi

Number of records

Sắp xếp

Sort


Tìm thấy 27 kết quả.

Searching result

21

TCVN 7161-1:2002

Hệ thống chữa cháy bằng khí. Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống. Phần 1: Yêu cầu chung

Gaseous fire-extinguishing systems. Physical properties and system design. Part 1: General requirements

22

TCVN 7161-9:2002

Hệ thống chữa cháy bằng khí. Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống. Phần 9: Chất chữa cháy HFC 227 ea

Gaseous fire-extinguishing systems. Physical properties and system design. Part 9: HFC 227 ea extinguishant

23

TCVN 7027:2002

Chữa cháy. Xe đẩy chữa cháy. Tính năng và cấu tạo

Fire fighting. Wheeled fire extinguishers. Performance and construction

24

TCVN 7026:2002

Chữa cháy. Bình chữa cháy xách tay. Tính năng và cấu tạo

Fire fighting. Portable fire extinguishers. Performance and construction

25

TCVN 6379:1998

Thiết bị chữa cháy. Trụ nước chữa cháy. Yêu cầu kỹ thuật

Fire protection equipment. Fire hydrant. Technical requiments

26

TCVN 6100:1996

Phòng cháy chữa cháy. Chất chữa cháy - Cacbon đioxit

Fire protection. Fire extinguishing media - Carbon dioxide

27

TCVN 6101:1996

Thiết bị chữa cháy. Hệ thống chữa cháy cacbon đioxit. Thiết kế và lắp đặt

Fire protection equipment. Carbon dioxide extinguishing systems for use on premises. Design and installation

Tổng số trang: 2