Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R0R5R9R0R4R6*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7027:2002
Năm ban hành 2002

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Chữa cháy - Xe đẩy chữa cháy - Tính năng và cấu tạo
Tên tiếng Anh

Title in English

Fire fighting - Wheeled fire extinguishers - Performance and construction
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 11601:1999 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.220.30 - Thiết bị chữa cháy
Số trang

Page

34
Giá:

Price

200,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu cơ bản để bảo đảm an toàn, độ tin cậy và tính năng của xe đẩy chữa cháy.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các xe đẩy chữa cháy có khối lượng tổng khi được nạp đầy lớn hơn 25 kg nhưng không được lớn hơn 450 kg.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
ISO 37 Rubber, vulcanized or thermoplastic-Determination of tensile stress-strain properties (Cao su lưu hoá hoặc dẻo nóng-Xác định các đặc tính ứng suất-biến dạng kéo).
ISO 3768 Metallic coatings-Neutral salt spray test (NSS test) (Lớp phủ kim loại-Thử phun muối trung tính (thử NSS)).
TCVN 6100:1996 (ISO 5923) Phòng cháy chữa cháy-Chất chữa cháy-Cacbon dioxit (Fire protection-Fire extinguishing media-Carbon dioxide).
TCVN 7026:2002 (ISO 7165), Chữa cháy-Bình chữa cháy xách tay-Tính năng và cấu tạo (Fire fighting-Portable fire extinguishers-Performance and construction).
ISO 7201-1 Fire protection-Fire extinguishing media-Halogenated hydrocarbons-Part 1:Specifications for halon 1211 and halon 1301 (Phòng cháy-Chất chữa cháy-Hydrocacbon halogen hoá-Phần 1:Đặc tính kỹ thuật đối với halon 1211 và halon 1301).
TCVN 6102:1996 (ISO 7202), Phòng cháy-Chất chữa cháy-Bột (Fire protection-Fire extinguishing media-Powder).
ISO 7203-1 Fire extinguishing media-Foam concentrates-Part 1:Specification for low expansion foam concentrates for top application to water-immiscible liquids (Chất chữa cháy-Chất tạo bọt chữa cháy đậm đặc-Phần 1:Đặc tính kỹ thuật của chất tạo bọt chữa cháy đậm đặc độ nở thấp dùng phun lên bề mặt chất lỏng cháy không hoà tan trong nước).
ISO 7203-2 Fire extinguishing media-Foam concentrates-Part 2:Specification for medium and high expansion foam concentrates for top application to water-immiscible liquids (Chất chữa cháy-Chất tạo bọt chữa cháy đậm đặc-Phần 2:Đặc tính kỹ thuật của chất tạo bọt chữa cháy đậm đặc độ nở trung bình và cao dùng phun lên bề mặt chất lỏng cháy không hoà tan trong nước).
ISO 14520-1 Gaseous media fire extinguishing systems-Physical properties and system design-Part 1:General requirements (Hệ thống chữa cháy dùng chất khí-Các tính chất vật lý và kết cấu của hệ thống-Phần 1:Các yêu cầu chung).
Quyết định công bố

Decision number

2125/QĐ/ BKHCN , Ngày 25-09-2008