Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R0R6R1R6R9R8*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7161-1:2002
Năm ban hành 2002

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 1: Yêu cầu chung
Tên tiếng Anh

Title in English

Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design - Part 1: General requirements
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 14520-1:2000 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.220.30 - Thiết bị chữa cháy
Số trang

Page

84
Giá:

Price

336,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và đưa ra các kiến nghị về thiết kế, lắp đặt, thử nghiệm, bảo dưỡng và an toàn của các hệ thống chữa cháy bằng khí trong các tòa nhà, nhà máy hoặc các công trình kiến trúc khác và các đặc tính của các chất chữa cháy và các loại đám cháy khác nhau, thích hợp với các chất chữa cháy này.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các hệ thống chữa cháy theo thể tích ứng dụng cho các tòa nhà, nhà máy và các ứng dụng đặc biệt khác, chất khí chữa cháy không dẫn điện, không để lại cặn sau khi phun và có đủ số liệu thông dụng để có thể đánh giá được đặc tính kỹ thuật của nó do một cơ quan độc lập thích hợp tiến hành. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho hệ thống phòng nổ.

Tiêu chuẩn này không đưa ra để công nhận hoặc phê duyệt các chất chữa cháy đã được liệt kê bởi cơ quan có thẩm quyền, bởi vì còn có các chất chữa cháy khác cũng có thể được phê duyệt. Tiêu chuẩn này không quy định cho CO2 vì đã được đề cập trong các tiêu chuẩn khác.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các chữa cháy được liệt kê trong Bảng 1. Tiêu chuẩn được sử dụng cùng với các phần của TCVN 7161:2002 (ISO 14520) cho các chất chữa cháy riêng như đã liệt kê trong Bảng 1.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 4878:89 (ISO 3941), Phân loại cháy
ISO 14520-2 Gaseous fire-extinguishing systems – Physical properties and system design – Part 2:CF3I extinguishant. (ISO 14520-2:Hệ thống chữa cháy bằng khí – tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 2:Chất chữa cháy CF3I)
ISO 14520-3 Gaseous fire-extinguishing systems – Physical properties and system design – Part 3:FC-2-1-8 extinguishant. (ISO 14520-3:Hệ thống chữa cháy bằng khí – tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 2:Chất chữa cháy FC-2-1-8)
ISO 14520-4 Gaseous fire-extinguishing systems – Physical properties and system design – Part 4:FC-3-1-10 extinguishant. (ISO 14520-4:Hệ thống chữa cháy bằng khí – tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 4:Chất chữa cháy FC-3-1-10)
ISO 14520-6 Gaseous fire-extinguishing systems – Physical properties and system design – Part 6:HFC Blend A extinguishant. (ISO 14520-6:Hệ thống chữa cháy bằng khí – tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 6:Chất chữa cháy HFC Blend A)
ISO 14520-7 Gaseous fire-extinguishing systems – Physical properties and system design – Part 7:HFC 124 extinguishant. (ISO 14520-7:Hệ thống chữa cháy bằng khí – tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 7:Chất chữa cháy HFC 124)
ISO 14520-8 Gaseous fire-extinguishing systems – Physical properties and system design – Part 8:HFC 125 extinguishant. (ISO 14520-8:Hệ thống chữa cháy bằng khí – tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 8:Chất chữa cháy HFC 125)
TCVN 7161-9:2002 (ISO 14520-9), Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 9:Chất chữa cháy HFC 227ea.
ISO 14520-10 Gaseous fire-extinguishing systems – Physical properties and system design – Part 10:HFC 23 extinguishant. (ISO 14520-10:Hệ thống chữa cháy bằng khí – tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 10:Chất chữa cháy HFC 23)
ISO 14520-11 Gaseous fire-extinguishing systems – Physical properties and system design – Part 11:HFC 125 extinguishant. (ISO 14520-11:Hệ thống chữa cháy bằng khí – tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 11:Chất chữa cháy HFC 236fa)
ISO 14520-12 Gaseous fire-extinguishing systems – Physical properties and system design – Part 12:IG – 01 extinguishant. (ISO 14520-12:Hệ thống chữa cháy bằng khí – tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 12:Chất chữa cháy IG – 01)
TCVN 7161-13:2002 (ISO 14520-13), Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 13:Chất chữa cháy IG – 100.
ISO 14520-14 Gaseous fire-extinguishing systems – Physical properties and system design – Part 14:IG – 55 extinguishant. (ISO 14520-14:Hệ thống chữa cháy bằng khí – tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 14:Chất chữa cháy IG – 55)
ISO 14520-15 Gaseous fire-extinguishing systems – Physical properties and system design – Part 15:IG – 541 extinguishant. (ISO 14520-15:Hệ thống chữa cháy bằng khí – tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 15:Chất chữa cháy IG – 541)
IEC 60364-7 Electrical installation of buildings – Part 7:Requirements for special installations or locations. (IEC-60364-7:Lắp đặt điện ở các tòa nhà – Phần 7:Yêu cầu đối với việc lắp đặt hoặc bố trí đặc biệt)