Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R0R5R9R0R3R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7026:2002
Năm ban hành 2002

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay - Tính năng và cấu tạo
Tên tiếng Anh

Title in English

Fire fighting - Portable fire extinguishers - Performance and construction
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 7165:1999 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.220.30 - Thiết bị chữa cháy
Số trang

Page

57
Giá:

Price

228,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu chủ yếu để đảm bảo an toàn, độ tin cậy và tính năng của các bình chữa cháy xách tay.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các bình chữa cháy khi nạp đầy có khối lượng tổng lớn nhất là 20 kg.
Chú thích - Trong một số trường hợp, có thể chấp nhận các bình chữa cháy có khối lượng tổng khi đã nạp đầy tới 25 kg.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
ISO 3130:1975 Determination of moisture content for physical and mechanical tests (Gỗ-Xác định hàm lượng ẩm cho các thử nghiệm vật lý và cơ học).
TCVN 4878:1989 (ISO 3941:1977),Phân loại cháy (Classifications of fires).
ISO 4892-2:1994 Plastics-Methods of exposure to laboratory light sources-Part 2:Xenon-arc sources (Chất dẻo-Phương pháp phơi ra nguồn sáng trong phòng thí nghiệm-Phần 2-Nguồn hồ quang xenon).
TCVN 6100:1996 (ISO 5923:1989), Phòng cháy chữa cháy-Chất chữa cháy-Cacbon dioxit (Fire protection-Fire extinguishing media-Carbon dioxide).
TCVN 6102:1996 (ISO 7202:1987), Phòng cháy-Chất chữa cháy-Bột (Fire protection-Fire extinguishing media-Powder).
ISO 7203:(tất cả các phần) Fire extinguishing media-Foam concentrates (Chất chữa cháy-Chất tạo bọt chữa cháy đậm đặc).
ISO 9227:1990 Corrosion tests in artificial atmospheres-Salt sparay tests (Thử ăn mòn trong môi trường nhân tạo-Thử phun muối).
ISO 14520 (tất cả các phần) Gaseous fire-extinguishing systems-Physical properties and system design (Hệ thống chữa cháy bằng khí-Các tính chất vật lý và kết cấu của hệ thống).
Quyết định công bố

Decision number

2125/QĐ/ BKHCN , Ngày 25-09-2008