Tra cứu Tiêu chuẩn

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

Standard number

Title

Equivalent to

TCXD transfered to TCVN

Validation Status

Year

đến/to

By ICS

 

Decision number

Core Standard

Số bản ghi

Number of records

Sắp xếp

Sort


Tìm thấy 41 kết quả.

Searching result

1

TCVN 12692:2020

Vật liệu chông thấm nước thi công dạng lỏng sử dụng bên dưới lớp chất kết dính dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử

Liquid applied water impermeable products for use beneath ceramic tiling bonded with adhesive - Requirements, test methods

2

TCVN 10797:2015

Sản phẩm bó vỉa bê tông đúc sẵn

Productc of precast concrete kerb

3

TCVN 10798:2015

Tấm bê tông cốt thép đúc sẵn gia cố mái kênh và lát mặt đường. 16

Precast reinforced concrete slabs for canal-slope and pavenment

4

TCVN 10799:2015

Gối cống bê tông đúc sẵn

Precast concrete support blocks

5

TCVN 10800:2015

Bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn. Bể lọc chậm và bể chứa nước sinh hoạt. 18

Precast thin wall reinforced concrete. Slow filtering tank and storing tank of domestic water

6

TCVN 9133:2011

Ngói gốm tráng men

Glazed ceramic roof tiles

7

TCVN 6355-1÷8:2009

Gạch xây - Phương pháp thử

Bricks - Test methods

8

TCVN 6355-1:2009

Gạch xây - Phương pháp thử. Phần 1: Xác định kích th­ước và khuyết tật ngoại quan

Bricks - Test methods

9

TCVN 6355-2:2009

Gạch xây - Phương pháp thử. Phần 2: Xác định c­ường độ nén

Bricks - Test methods

10

TCVN 6355-3:2009

Gạch xây - Phương pháp thử. Xác định c­ường độ uốn

Bricks - Test methods

11

TCVN 6355-4:2009

Gạch xây - Phương pháp thử. Phần 4: Xác định độ hút nước

Bricks - Test methods

12

TCVN 6355-5:2009

Gạch xây - Phương pháp thử. Xác định khối lượng thể tích

Bricks - Test methods

13

TCVN 6355-6:2009

Gạch xây - Phương pháp thử. Phần 6: Xác định độ rỗng

Bricks - Test methods

14

TCVN 6355-7:2009

Gạch xây - Phương pháp thử. Phần 7: Xác định vết tróc do vôi

Bricks - Test methods

15

TCVN 6355-8:2009

Gạch xây - Phương pháp thử. Phần 8: Xác định sự thoát muối

Bricks - Test methods

16

TCVN 7899-2:2008

Gạch gốm ốp lát - Vữa, keo chít mạch và dán gạch - Phần 2: Phương pháp thử vữa, keo dán gạch

Ceramic tiles - Grouts and adhesives - Part 2: Test methods for adhesives

17

TCVN 7899-1:2008

Gạch gốm ốp lát - Vữa, keo chít mạch và dán gạch - Phần 1: Thuật ngữ, định nghĩa và yêu cầu kỹ thuật đối với vữa, keo dán gạch

Ceramic tiles - Grouts and adhesives - Part 1: Terms, definitions and specifications for adhesives

18

TCVN 1450:1998

Gạch rỗng đất sét nung

Hollow clay bricks

19

TCVN 1451:1998

Gạch đặc đất sét nung

Solid clay bricks

20

TCVN 6355-1:1998

Gạch xây. Phương pháp thử. Phần 1: Xác định cường độ nén

Bricks. Method of test. Part 1: Determination of compressive strength

Tổng số trang: 3