TÍCH CỰC TRIỂN KHAI, TỪNG BƯỚC ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Đăng ngày: 16:43 19-01-2024

Tham dự hội nghị có Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng cục trưởng Hà Minh Hiệp cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Khối, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Trần Đức Thắng cho biết, năm 2023, Khối cơ quan Tổng cục đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, duy trì chế độ làm việc theo quy chế, phân công nhiệm vụ rõ ràng; thống nhất và từng bước đổi mới trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành;

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; tích cực, sát sao chỉ đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh; tăng cường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về TCĐLCL.

Trong năm 2023, với chức năng là cơ quan tham mưu và đầu mối tổ chức triển khai thực hiện công tác tiêu chuẩn hóa, Khối cơ quan Tổng cục đã chủ động hướng dẫn, đôn đốc và phối hợp các Bộ, ngành, địa phương lập kế hoạch, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với nhóm SPHH chủ lực, hàng hóa chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần cho phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với các yêu cầu, quy định của các Hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam cam kết và tham gia thực hiện (WTO/TBT, EVFTA, CPTPP,…).

Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Minh Hiệp.

Trong đó, tổ chức tốt công tác tiếp nhận, góp ý, thẩm định, trình Bộ KH&CN công bố 663 TCVN (tăng 34% so với năm 2022); theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện việc xây dựng, soát xét TCVN theo kế hoạch đã được Bộ KH&CN phê duyệt; tham mưu Bộ KH&CN góp ý, tiếp nhận và thẩm định 41 dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) (tăng 28% so với năm 2022) của các Bộ quản lý chuyên ngành đảm bảo công tác quản lý nhà nước và hạn chế các rào cản, thủ tục hành chính, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp;

Hướng dẫn, góp ý 26 dự thảo QCVN, 21 dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP); tiếp nhận đăng ký 15 QCVN và 04 QCĐP; hồ sơ hủy bỏ 102 QCVN, làm thủ tục thành lập mới, thành lập lại, gia hạn hoạt động cho 19 Ban kỹ thuật/Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ thông tin, kiểm soát môi trường, xây dựng, y tế, giao thông vận tải, PCCC, an toàn thực phẩm, chuyển đổi số…

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Khối, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Trần Đức Thắng.

Nhằm đưa hoạt động tiêu chuẩn hóa trở thành động lực quan trọng, có vai trò dẫn dắt, thúc đẩy sự phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hoá, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, năng lực đổi mới sáng tạo của quốc gia trong tiến trình hội nhập quốc tế, Khối cơ quan Tổng cục tiếp tục triển khai việc xây dựng Chiến lược Tiêu chuẩn hóa quốc gia đến năm 2030 và trình Lãnh đạo Bộ KH&CN ký Tờ trình số 1542/TTr-BKHCN ngày 26/5/2023 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Đại diện các đơn vị chức năng tham luận tại Hội nghị.

Về hoạt động quản lý đo lường, trong năm 2023, Khối cơ quan Tổng cục tập trung rà soát, xây dựng VBQPPL, văn bản quản lý về đo lường nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý và kỹ thuật trong công tác quản lý nhà nước thống nhất từ trung ương đến địa phương. Bên cạnh đó, Tổng cục đã thực hiện tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, tuyên truyền, giải đáp vướng mắc cho các Chi cục TCĐLCL tỉnh, thành phố và các tổ chức doanh nghiệp, người dân thực hiện đúng các VBQPPL về đo lường.

Cụ thể: Khối cơ quan Tổng cục đã thực hiện việc quản lý, xây dựng, trình ban hành 51 văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam (ĐLVN); cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cho 123 lượt đơn vị (tăng 23% so với năm 2022); chỉ định hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cho 80 lượt đơn vị (tăng 11% so với năm 2022); chứng nhận chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 cho 150 lượt đơn vị (tăng 10% so với năm 2022); chứng nhận cấp thẻ kiểm định viên đo lường 223 lượt đơn vị (tăng 27% so với năm 2022); phê duyệt 2719 mẫu phương tiện đo nhập khẩu, sản xuất trong nước (giảm 18% so với năm 2022);

Chỉ định tổ chức kiểm định đối chứng đồng hồ nước lạnh và công tơ điện 19 lượt đơn vị (giảm 24% so với năm 2022); kiểm tra nhà nước về đo lường 19 đơn vị (tăng 26% so với năm 2022); hướng dẫn hơn 500 tổ chức, cá nhân liên quan đến thủ tục phê duyệt mẫu phương tiện đo, cách ghi định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn, đăng ký và chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường...

Khối cơ quan Tổng cục tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (Đề án 996) theo kế hoạch, mục tiêu của đề án với một số kết quả nổi bật góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam.

Hiện nay, Khối cơ quan Tổng cục đang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1488/QĐ-TTg ngày 24/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030 và đã hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia theo hướng tập trung, thống nhất, đồng bộ và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”.

Trong hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, năm 2023, Khối cơ quan Tổng cục tiếp tục hướng dẫn các bộ, ngành, Chi cục TCĐLCL tỉnh, thành phố, tổ chức doanh nghiệp và cá nhân thực hiện đầy đủ quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và các VBQPPL dưới luật, giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình triển khai, áp dụng liên quan đến hoạt động đánh giá sự phù hợp (ĐGSPH) và quản lý chất lượng SPHH, đặc biệt là SPHH nhóm 2 của Bộ KH&CN quản lý.

Bên cạnh đó, Khối cơ quan Tổng cục đầu mối giúp Lãnh đạo Bộ KH&CN quản lý hoạt động ĐGSPH, trên cơ sở tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra và trực tiếp xử lý vướng mắc của các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp về quản lý chất lượng SPHH, hoạt động ĐGSPH và SPHH nhóm 2 do Bộ KH&CN quản lý đã đáp ứng đúng yêu cầu quy định và nhu cầu của doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Số lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến hoạt động ĐGSPH (đăng ký và chỉ định), tư vấn ISO trong cơ quan hành chính, pha chế xăng dầu, tiếp nhận bản công bố pha chế khí, vận chuyển hàng nguy hiểm năm 2023 là 1.210 hồ sơ (tăng 50% so với năm 2022), trong đó 755 hồ sơ đã được giải quyết xong, 375 hồ sơ đã có công văn trả lời cơ quan, tổ chức và 80 hồ sơ đang giải quyết.

Khối cơ quan Tổng cục tiếp tục hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương về triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả, tránh lãng phí; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, đã hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.

Đoàn chủ tịch trao đổi, lắng nghe, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị.

Đặc biệt, Khối cơ quan đã phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ TP.Hải Phòng triển khai thành công thí điểm áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091:2020 tại 12 cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố (03 quận, 03 huyện, 03 phường, 03 xã) và 02 huyện của tỉnh Thừa Thiên-Huế với kết quả bước đầu mang lại nhiều hiệu quả cao cho TP.Hải Phòng, tỉnh Thừa Thiên-Huế; đã tổ chức Hội thảo phổ biến tiêu chuẩn TCVN ISO 18901:2020 cho các địa phương. Ngày 13/12/2023, Sở KH&CN TP.Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết áp dụng thí điểm TCVN ISO 18091:2020 và ngày 27/12/2023, Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã tổ chức Hội nghị tổng kết.

Ngoài ra, để triển khai tại một số địa phương khác trong thời gian tới, Tổng cục đã thành lập Tổ công tác triển khai áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091:2020 tại các địa phương (Quyết định số 818/QĐ-TĐC ngày 11/5/2023) và nghiên cứu, xây dựng, ban hành tài liệu hướng dẫn về phương pháp tự đánh giá và bộ chỉ số đánh giá quản lý chất lượng tổng thể theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091:2020 (Quyết định số 1523/QĐ-TĐC ngày 06/9/2023).

Công tác hợp tác quốc tế, tiếp tục thực hiện tốt vai trò là đại diện của Việt Nam tham gia 14 tổ chức quốc tế và khu vực về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, năng suất và mã số mã vạch như ISO, IEC, CGPM, ASEAN/ACCSQ, APEC/SCSC, PASC, APO, APMP, OIML, GS1...

Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng cục trưởng Hà Minh Hiệp trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác TCĐLCL.

Trong hoạt động hợp tác quốc tế, Khối cơ quan đã chủ trì và phối hợp tổ chức, tham gia tích cực, đầy đủ các phiên họp của tổ chức quốc tế và khu vực mà Tổng cục đại diện Việt Nam tham gia với vai trò thành viên, thực hiện tổ chức 16 hội nghị, hội thảo quốc tế, hơn 130 lượt đoàn ra và 16 đoàn vào.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng Thư ký Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) từ ngày 25 - 27/4/2023, Khối quan quan đã tham mưu giúp Tổng cục với vai trò đại diện Việt Nam trong APO chủ trì đón tiếp và điều phối chương trình làm việc của Tổng Thư ký với lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chính phủ.

Khối cơ quan đã tham mưu, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả các Thỏa thuận hợp tác (MoU) đã ký kết (năm 2023, Tổng cục đã thực hiện ký kết MoU với Cơ quan tiêu chuẩn hoá Úc (Standards Australia) vào tháng 8/2023, ký kết MoU với Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Iran (INSO) trước sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ và Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại và an ninh Quốc gia Quốc hội Iran.

Đồng thời, Tổng cục đã thống nhất được MoU với Ủy ban Quy chuẩn Kỹ thuật và Đo lường của Bộ Thương mại và Hội nhập Cộng hòa Kazakhstan (KazStandard), hai bên đang trao đổi về hình thức ký kết; thống nhất nội dung MoU với Tổ chức TCĐLCL Ả-rập Xê-út (SASO); cho phép Trung tâm Thông tin – Truyền thông TCĐLCL ký MoU về phân phối tiêu chuẩn quốc gia với Viện Tiêu chuẩn và Chứng nhận Quốc gia Belarus (BelGISS)).

Khối cơ quan giúp Tổng cục có những đóng góp tích cực vào việc trao đổi, thảo luận với phía Bộ Công nghiệp và Công nghệ Tiên tiến UAE (MoIAT) của Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) để cùng thống nhất nội dung MoU giữa Bộ KH&CN và MOIAT. MoU đã được ký trong khuôn khổ chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân tham gia Hội nghị lần thứ 28 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP28) tại UAE và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ.

Vinh danh các cá nhân, tập thể có thành tích trong triển khai hoạt động 5S tại Tổng cục.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Khối cơ quan tiếp tục hoàn thiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Xây dựng hồ sơ lập đề nghị xây dựng dự thảo Nghị định quy định về quản lý sản phẩm và dịch vụ Halal; Nghiên cứu lựa chọn các sản phẩm OCOP 5 sao để đề xuất kế hoạch xây dựng TCVN; Hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng và áp dụng chương trình đảm bảo đo lường tại các tổ chức và doanh nghiệp;

Triển khai hướng dẫn các địa phương áp dụng thí điểm TCVN ISO 18091; Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chứng nhận Halal quốc gia; Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác TCĐLCL; Triển khai Đề án Chuyển đổi số ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Hoàn thành thủ tục đầu tư dự án nhà liên cơ 15 tầng tại trụ sở số 8, Hoàng Quốc Việt; Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đời sống của công chức, người lao động của đơn vị.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Hà Minh Hiệp khẳng định, thời gian qua, Tổng cục TCĐLCL đã thể hiện được vai trò của STAMEQ trong các tổ chức quốc tế; thứ hai là hướng tới tổ chức điều phối hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia; thứ ba là quan tâm chú trọng hơn đến phát triển nguồn lực con người; thứ tư là ứng phó với thách thức mới thay vì chỉ đề xuất và kiến nghị; thứ năm là chiến dịch về 5S giải quyết các vấn đề về giấy tờ và môi trường; thứ sáu là tổ chức học tập chính trị thường xuyên; thứ bảy có mong muốn, khát khao vươn tầm quốc tế; thứ tám có thể hiện thực hóa các sáng kiến.

"Có thể thấy, sự sẻ chia, đồng hành của các đơn vị trong Khối cơ quan đã tạo nên khối sức mạnh, sáng tạo, đoàn kết, vươn lên trong thời đại mới", Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng cục trưởng nhấn mạnh.

Trong mục tiêu của STAMEQ thời gian tới, Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng cục trưởng cho rằng, chúng ta cần xây dựng tổ chức vững mạnh, linh hoạt, sáng tạo. Thứ hai là, tạo ra sân chơi kết nối các thành viên của STAMEQ; Thứ ba là, xây dựng một môi trường làm việc tích cực, hăng say; Thứ tư là, xây dựng môi trường đoàn kết và hợp tác; Thứ năm là phải phát triển toàn diện; Thứ sáu, tạo không gian cho việc phát huy tinh thần con người của STAMEQ.

Hà My

Theo Vietq.vn

Cùng chuyên mục