Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 181 - 200 trong số 1006

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
181IEC/TC 72Automatic electrical controlsChưa xác định
182IEC/TC 73Short-circuit currentsChưa xác định
183IEC/TC 76Optical radiation safety and laser equipmentChưa xác định
184IEC/TC 77Electromagnetic compatibilityChưa xác định
185IEC/TC 78Live workingChưa xác định
186IEC/TC 79Alarm and electronic security systemsChưa xác định
187IEC/TC 80Maritime navigation and radiocommunication equipment and systemsChưa xác định
188IEC/TC 81Lightning protectionChưa xác định
189IEC/TC 82Solar photovoltaic energy systems

TCVN/TC/E 13

Chưa xác định
190IEC/TC 85Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantitiesChưa xác định
191IEC/TC 86Fibre opticsChưa xác định
192IEC/TC 87UltrasonicsChưa xác định
193IEC/TC 88Wind energy generation systemsChưa xác định
194IEC/TC 89Fire hazard testingChưa xác định
195IEC/TC 90SuperconductivityChưa xác định
196IEC/TC 91Electronics assembly technologyChưa xác định
197IEC/TC 94All-or-nothing electrical relaysChưa xác định
198IEC/TC 95Measuring relays and protection equipmentChưa xác định
199IEC/TC 96Transformers, reactors, power supply units, and combinations thereofChưa xác định
200IEC/TC 97Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromesChưa xác định