TCVN/TC/E 13 - Năng lượng tái tạo

Số hiệu
TCVN/TC/E 13
Tên Ban kỹ thuật
Năng lượng tái tạo
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

IEC/TC 82 - Solar photovoltaic energy systems

Phạm vi
Năng lượng tái tạo
Liên hệ

Lương Hoàng Anh, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 2 - Điện, điện tử

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 465  -  Email: hoanganh@vsqi.gov.vn

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Nguyễn Đình Quang (Trưởng ban)
  • Lương Hoàng Anh (Thư ký)
  • Nguyễn Khắc Điềm
  • Cao Văn Thành
  • Đặng Thanh Tùng
  • Phạm Hương Giang
  • Nguyễn Văn An
  • Phạm Hồng Minh
  • Bùi Văn Minh
  • Lê Hoàng Nam
  • Nguyễn Hữu Đức
  • Lê Diên Trọng
  • Cao Việt Hùng
Danh sách dự thảo đang thực hiện
  • Tuabin gió – Phần 21: Đo và đánh giá đặc tính chất lượng điện năng của tua bin gió nối lưới
  • Tuabin gió – Phần 22: Thử nghiệm sự phù hợp và chứng nhận
  • Đánh giá an toàn môđun quang điện (PV) – Phần 2: Yêu cầu về thử nghiệm
  • Đánh giá an toàn môđun quang điện (PV) – Phần 1: Yêu cầu về kết cấu
  • An toàn của bộ chuyển đổi điện dùng trong hệ thống năng lượng mặt trời – Phần 1: Yêu cầu chung Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 1: General requirements
  • An toàn của bộ chuyển đổi điện dùng trong hệ thống năng lượng mặt trời – Phần 2: Yêu cầu cụ thể đối với bộ chuyển đổi DC/AC Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 2: Particular requirements for inverters)
  • Bộ chuyển đổi DC/AC quang điện được kết nối lưới – Quy trình thử nghiệm đối với các biện pháp khắc phục sự cố sụt điện áp
  • Thiết bị quang điện – Phần 1: Đo đặc tính dòng điện-điện áp của thiết bị quang điện
  • Thiết bị quang điện – Phần 1-1: Đo đặc tính dòng điện-điện áp của các thiết bị quang điện có cấu trúc chuyển tiếp đa tầng
  • Thiết bị quang điện – Phần 2: Yêu cầu đối với thiết bị quang điện chuẩn
  • Thiết bị quang điện – Phần 3: Nguyên lý đo dùng cho thiết bị quang điện mặt đất có dữ liệu bức xạ phổ chuẩn
  • Thiết bị quang điện – Phần 4: Thiết bị mặt trời chuẩn – Quy trình thiết lập truy nguyên hiệu chuẩn
  • Thiết bị quang điện – Phần 5: Xác định nhiệt độ tế bào tương đương (ECT) của thiết bị quang điện bằng phương pháp điện áp mạch hở
  • Thiết bị quang điện – Phần 7: Tính toán hệ số hiệu chỉnh sự không phù hợp phổ dùng cho các phép đo thiết bị quang điện
  • Thiết bị quang điện – Phần 8: Đo đáp tuyến phổ của thiết bị quang điện (PV)
  • Thiết bị quang điện – Phần 8-1: Đo đáp tuyến phổ của thiết bị quang điện có cấu trúc chuyển tiếp đa tầng
  • Thiết bị quang điện – Phần 9: Yêu cầu tính năng của bộ mô phỏng mặt trời
  • Thiết bị quang điện – Phần 10: Phương pháp đo độ tuyến tính
  • Bộ nghịch lưu quang điện – Dữ liệu và thông số
  • Hệ thống quang điện – Bộ ổn định công suất – Quy trình đo hiệu suất
  • Hộp kết nối dùng cho môđun quang điện – Yêu cầu an toàn và thử nghiệm
  • Dàn quang điện (PV) – Yêu cầu về thiết kế
  • Dàn quang điện (PV) – Phép đo đặc tính dòng điện-điện áp tại hiện trường
  • Tính năng của hệ thống quang điện – Phần 1: Theo dõi
  • Thiết bị quang điện – Phần 2: Phương pháp đánh giá công suất
  • Phương pháp đo kính quang điện – Phần 1: Đo tổng độ đục và phân bố phổ của độ đục
  • Phương pháp đo kính quang điện – Phần 2: Đo độ truyền qua và độ phản xạ
  • Môđun photovoltaic (PV) tinh thể silicol – Chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu – Phần 1-4: Yêu cầu cụ thể đối với thử nghiệm môđun quang điện màng mỏng nền Cu(In,GA)(S,Se)2
  • Môđun photovoltaic (PV) tinh thể silicol – Chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu – Phần 1-3: Yêu cầu cụ thể đối với thử nghiệm môđun quang điện màng mỏng nền amorphuos silic
  • Thiết bị quang điện – Phần 3: Phương pháp đánh giá năng lượng
  • Môđun photovoltaic (PV) tinh thể silicol – Chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu – Phần 1-2: Yêu cầu cụ thể đối với thử nghiệm môđun quang điện màng mỏng nền Cadmium Telluride (CdTe)