DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 5.2024

Đăng ngày: 15:28 04-06-2024

Tiêu chuẩn công bố

1) Ngày 2/5/2024, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 744/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13936-1:2024,Ứng dụng đường sắt – Lắp đặt cố định – Thiết bị đóng cắt điện một chiều – Phần 1: Yêu cầu chung,

TCVN 13936-2:2024,Ứng dụng đường sắt – Lắp đặt cố định – Thiết bị đóng cắt điện một chiều – Phần 2: Máy cắt một chiều,

TCVN 13936-3:2024,Ứng dụng đường sắt – Lắp đặt cố định – Thiết bị đóng cắt điện một chiều – Phần 3: Thiết bị chuyển mạch nối đất, thiết bị chuyển mạch – cách ly, thiết bị cách ly một chiều dùng trong nhà,

TCVN 13936-4:2024,Ứng dụng đường sắt – Lắp đặt cố định – Thiết bị đóng cắt điện một chiều – Phần 4: Thiết bị chuyển mạch nối đất, thiết bị chuyển mạch – cách ly, thiết bị cách ly một chiều dùng ngoài trời,

TCVN 13936-6:2024,Ứng dụng đường sắt – Lắp đặt cố định – Thiết bị đóng cắt điện một chiều – Phần 6: Cụm thiết bị đóng cắt một chiều,

 

2) Ngày 27/5/2024, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1057/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 14134-1:2024,Đất dùng trong xây dựng đường bộ – Phương pháp thử – Phần 1: Chuẩn bị khô mẫu đất,

TCVN 14134-2:2024,Đất dùng trong xây dựng đường bộ – Phương pháp thử – Phần 2: Chuẩn bị ướt mẫu đất,

TCVN 14134-3:2024,Đất dùng trong xây dựng đường bộ – Phương pháp thử – Phần 3: Xác định thành phần hạt,

TCVN 14134-4:2024,Đất dùng trong xây dựng đường bộ – Phương pháp thử – Phần 4: Xác định giới hạn chảy, giới hạn dẻo và chỉ số dẻo,

TCVN 14134-5:2024,Đất dùng trong xây dựng đường bộ – Phương pháp thử – Phần 5: Xác định đương lượng cát,

TCVN 14135-4:2024,Cốt liệu dùng trong xây dựng đường bộ – Phương pháp thử – Phần 4: Xác định lượng vật liệu nhỏ hơn 75 µm bằng phương pháp rửa,

TCVN 14135-5:2024,Cốt liệu dùng trong xây dựng đường bộ – Phương pháp thử – Phần 5: Xác định thành phần hạt bằng phương pháp sàng khô,

 

3) Ngày 27/5/2024, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 14142:2024,Rong nho (Caulerpa lentillifera),

 

4) Ngày 27/5/2024, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1064/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13916:2024,Pin hoán đổi được dùng cho mô tô điện, xe máy điện hai bánh – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử,

 

5) Ngày 29/5/2024, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1138/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13980:2024,Thiết bị khai thác thủy sản – Câu tay cá ngừ đại dương – Thông số kích thước cơ bản,

TCVN 13997:2024,Lồng tròn HDPE nuôi cá biển quy mô công nghiệp – Yêu cầu kỹ thuật,

 

6) Ngày 29/5/2024, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1140/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 15 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 14116:2024,Kết cấu tre – Xác định tính chất vật lý và cơ học của thân tre – Phương pháp thử,

TCVN 14117:2024,Tre và các sản phẩm từ tre – Tre ép khối chịu lực,

TCVN 14118:2024,Gỗ sấy – Xác định ứng suất dư, mức độ nứt vỡ, biến dạng và biến màu,

TCVN 14119:2024,Gỗ sấy – Phân hạng theo ứng suất dư, mức độ nứt vỡ, biến dạng và biến màu,

TCVN 14120:2024,Gỗ – Nguyên tắc về danh pháp,

TCVN 14121:2024,Gỗ – Phương pháp định loại dựa vào đặc điểm cấu tạo thô đại và kính hiển vi,

TCVN 14122:2024,Keo dán – Keo dán gỗ nhiệt dẻo dùng trong ứng dụng phi kết cấu – Phân loại,

TCVN 14123:2024,Keo dán – Keo dán gỗ nhiệt dẻo dùng trong ứng dụng phi kết cấu – Xác định độ bền kéo trượt của mối ghép chồng,

TCVN 14124:2024,Keo dán gỗ – Liên kết dán dính gỗ với gỗ – Xác định độ bền nén trượt,

TCVN 14125:2024,Keo dán gỗ – Liên kết dán dính gỗ với gỗ – Xác định độ bền kéo trượt,

TCVN 14126:2024,Chế phẩm bảo quản gỗ – Xác định hiệu lực phòng chống mọt cám nâu Lyctus bruneus (Stephens) hại gỗ – Phương pháp trong phòng thí nghiệm,

TCVN 14127:2024,Chế phẩm bảo quản gỗ – Xác định hiệu lực phòng chống hà biển hại gỗ,

TCVN 8755:2024,Giống cây lâm nghiệp – Cây trội,

TCVN 8757:2024,Giống cây lâm nghiệp – Vườn giống,

TCVN 14130:2024,Giống cây lâm nghiệp – Yêu cầu kỹ thuật của phục tráng giống,

 

7) Ngày 31/5/2024, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1147/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 14138-1:2024,Thiết bị dù lượn – Dù lượn – Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử độ bền kết cấu,

TCVN 14138-2:2024,Thiết bị dù lượn – Dù lượn – Phần 2: Yêu cầu và phương pháp thử để phân cấp đặc tính an toàn bay,

TCVN 14139:2024,Thiết bị dù lượn – Đai ngồi – Yêu cầu an toàn và phép thử độ bền,

TCVN 14140:2024,Thiết bị dù lượn – Dù khẩn cấp – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử,

 

8) Ngày 31/5/2024, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1165/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 8400-57:2024,Bệnh động vật – Quy trình chẩn đoán – Phần 57: Bệnh Glasser ở lợn,

TCVN 8685-44:2024,Quy trình kiểm nghiệm vắc xin – Phần 44: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh phù ở lợn do E.coli,

TCVN 8685-45:2024,Quy trình kiểm nghiệm vắc xin – Phần 45: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh parvo ở lợn nái,

TCVN 8685-46:2024,Quy trình kiểm nghiệm vắc xin – Phần 46: Vắc xin nhược độc phòng bệnh thiếu máu truyền nhiễm ở gà,

 

9) Ngày 31/5/2024, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1177/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13950-1:2024,Sơn và vecni – Xác định hàm lượng kim loại “hòa tan”. Phần 1: Xác định hàm lượng chì – Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và phương pháp quang phổ dithizon.,

TCVN 13950-2:2024,Sơn và vecni – Xác định hàm lượng kim loại “hòa tan” – Phần 2: Xác định hàm lượng antimony – Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và phương pháp  quang phổ Rhodamine B.,

TCVN 13950-3:2024,Sơn và vecni – Xác định hàm lượng kim loại “hòa tan”. Phần 3: Xác định hàm lượng barium – Phương pháp phổ phát xạ nguyên tử ngọn lửa.,

TCVN 13950-4:2024,Sơn và vecni – Xác định hàm lượng kim loại “hòa tan”. Phần 4: Xác định hàm lượng cadmium – Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và phương pháp cực phổ.,

TCVN 13950-5:2024,Sơn và vecni – Xác định hàm lượng kim loại “hòa tan”. Phần 5: Xác định hàm lượng Crom (VI) trong phần bột của sơn lỏng hoặc sơn dạng bột – Phương pháp đo phổ Diphenylcarbazide.,

TCVN 13950-6:2024,Sơn và vecni– Xác định hàm lượng kim loại “hòa tan”. Phần 6: Xác định hàm lượng crom tổng trong phần lỏng của sơn – Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.,

TCVN 13950-7:2024,Sơn và vecni– Xác định hàm lượng kim loại “hòa tan”. Phần 7: Xác định hàm lượng thủy ngân trong phần bột của sơn và phần lỏng của sơn gốc nước – Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa.,

TCVN 8653-1:2024,Sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử – Phần 1: Xác định trạng thái sơn trong thùng chứa, đặc tính thi công, độ ổn định ở nhiệt độ thấp và ngoại quan màng sơn.,

TCVN 8653-2:2024,Sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử – Phần 2: Xác định độ bền nước của màng sơn.,

TCVN 8653-3:2024,Sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử – Phần 3: Xác định độ bền kiềm của màng sơn.,

TCVN 8653-4:2024,Sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử – Phần 4: Xác định độ bền rửa trôi của màng sơn.,

TCVN 8653-5:2024,Sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử – Phần 5: Xác định độ bền chu kỳ nóng lạnh của màng sơn.,

TCVN 13975:2024,Sơn sần dạng nhũ tương nhựa tổng hợp,

TCVN 13976:2024,Sơn nhôm,

TCVN 13977:2024,Sơn và vecni – Xác định hàm lượng formaldehyt phát tán từ màng,

 

Đặt mua tài liệu: https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

Cùng chuyên mục