Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 3 năm 2019

Đăng ngày: 15:22 22-02-2019

1. Ngày 26/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3965/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

 1. TCVN 11041-5:2018  Nông nghiệp hữu cơ - Phần 5: Gạo hữu cơ
 2. TCVN 11041-6:2018 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 6: Chè hữu cơ
 3. TCVN 11041-7:2018 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 7: Sữa hữu cơ
 4. TCVN 11041-8:2018 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 8: Tôm hữu cơ

 

2. Ngày 9/6/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2583/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia:

 1. TCVN 8685-20:2018  Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 20: Vắc xin nhược độc phòng bệnh Newcastle
 2. TCVN 8685-21:2018  Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 21: Vắc xin phòng bệnh đậu gà
 3. TCVN 8685-22:2018  Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 22: Vắc xin vô hoạt động bệnh tụ huyết trùng ở gia cầm
 4. TCVN 8685-23:2018  Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 23: Vắc xin vô hoạt động phòng bệnh Salmonella enteritidis
 5. TCVN 8685-24:2018  Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 24: Vắc xin vô hoạt động phòng bệnh Salmonella typhimurium ở gà
 6. TCVN 8685-25:2018  Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 25: Vắc xin phòng bệnh giả dại ở lợn
 7. TCVN 8685-26:2018  Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 26: Vắc xin nhược độc phòng bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm (ILT) gà
 8. TCVN 8685-27:2018  Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 27: Vắc xin nhược độc phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm ở gà
 9. TCVN 12284:2018  Mật ong - Phương pháp xác định dư lượng ß  lactam (amoxicillin, ampicollin, penicillin G) bằng sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC-MS/MS)
 10. TCVN 12285:2018  Mật ong - Phương pháp xác định dư lượng tylosin, lincomycin bằng sắc ký lỏng khối lượng hai lần (LC-MS/MS)

 

3.   Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4106/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

 1. TCVN 12588-1:2018   Phụ gia dùng cho vữa và bê tông sử dụng cái và nước biển - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật
 2. TCVN 12588-2:2018   Phụ gia dùng cho vữa và bê tông sử dụng cái và nước biển - Phần 2: Phương pháp thử

 

4.  Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

 1. TCVN 12603:2018   Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích kiến trúc nghệ thuật  - Thi công và nghiệm thu phần nề ngõa                    

 

5. Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4097/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

 1. TCVN 12592:2018  Du lịch mạo hiểm – Hệ thống an toàn - Yêu cầu
 2. TCVN 12593:2018  Du lịch mạo hiểm – Người hướng dẫn – Năng lực cá nhân
 3. TCVN 12594:2018  Du lịch mạo hiểm – Thông tin cho người tham gia
 4. TCVN 12595:2018  Hệ thống quản lý sự kiện bền vững – Hướng dẫn áp dụng trong tổ chức sự kiện du lịch

 

6. Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4056/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia:

 1. TCVN 12473:2018  Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng Glyphosate bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
 2. TCVN 12474:2018  Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất Chlorpyrifos ethyl
 3. TCVN 12475:2018  Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất Chlorfenapyr bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
 4. TCVN 12476:2018  Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất Chloantraniliprole bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
 5. TCVN 12477:2018  Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất Cyhalothrin bằng phương pháp sắc ký khí
 6. TCVN 12560-1:2018   Phân bón vi sinh vật - Xác định mật độ nấm rễ nội cộng sinh - Phần 1: Đếm số lượng bào tử nấm nội cộng sinh bằng kỹ thuật sàng ướt ly tâm nổi
 7. TCVN 12560-2:2018   Phân bón vi sinh vật - Xác định mật độ nấm rễ nội cộng sinh - Phần 2: Xác định khả năng cộng sinh của các chủng nấm rễ nội cộng sinh với cây trồng
 8. TCVN 12561:2018  Thuốc bảo vệ thực vật - Khảo nghiệm hiệu lực học của thuốc trên đồng ruộng
 9. TCVN 12562:2018  Thuốc bảo vệ thực vật - Khảo nghiệm thời gian cách ly của thuốc trên cây trồng
 10. TCVN 12369:2018  Mía giống - Yêu cầu kỹ thuật

 

7. Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4054/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

 1. TCVN 10684-2:2018  Cây công nghiệp lâu năm - Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống - Phần 2: Cà phê
 2. TCVN 10684-6:2018  Cây công nghiệp lâu năm - Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống - Phần 6: Chẻ
 3. TCVN 10684-7:2018  Cây công nghiệp lâu năm - Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống - Phần 7: Cao su

 

8. Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4053/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

 1. TCVN 12318:2018   Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật thiết kế, thi công và nghiệm thu cống lắp ghép        

                   

9. Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4052/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

 1. TCVN 12194-2-3:2018  Quy trình giám định tuyến trùng gây bệnh thực vật - Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với tuyền trùng Ditylenchus angustus (Butler) Filipjev
 2. TCVN 12195-2-5:2018  Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với Boeremia foveata (Foister) Aveskamp, Gruyter & Verkley
 3. TCVN 12195-2-6:2018  Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với Phytophthora boehmeriae Sawada
 4. TCVN 12371-2-1:2018 Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật - Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với virus Plum pox virus
 5. TCVN 12371-2-2:2018 Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật - Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với khuẩn Xylella fastidiosa Wells et al
 6. TCVN 12372-2-1:2018 Quy trình giám định cỏ dại gây hại thực vật - Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với tơ hồng Cuscuta australis R.Br. và Cuscuta chinensis Lam

 

10. Ngày 19/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3872/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

 1. TCVN 12354:2018          Quýt quả tươi

       2.  TCVN 12355:2018          Mít quả tươi

       3. TCVN 12356:2018           Dứa quả tươi

       4 . TCVN 12357:2018          Roi quả tươi

       5. TCVN 12358:2018           Me ngọt quả tươi

       6. TCVN 12359:2018           Cà quả tươi

       7. TCVN 12360:2018           Bí quả tươi

 

11. Ngày 19/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3873/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

       1. TCVN 12346:2018   Thực phẩm – Xác định các nguyên tố và các hợp chất hóa học của chúng – Xác định asen vô cơ trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật và động vật biển bằng HPLC-ICP-MS trao đổi anion

       2. TCVN 12347:2018   Thủy sản và sản phẩm thủy sản – Xác định hàm lượng metyl thủy ngân bằng phương pháp sắc kí lỏng - quang phổ hấp thụ nguyên tử

      3. TCVN 12348:2018   Thực phẩm đã axit hóa – Xác định pH

      4. TCVN 12349:2018   Thực phẩm – Xác định vitamin B6 bằng sắc kí lỏng hiệu năng cao

      5. TCVN 5164:2018     Thực phẩm – Xác định vitamin B1 bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

      6. TCVN 8276:2018    Thực phẩm – Xác định vitamin E bằng sắc kí lỏng hiệu năng cao – Định lượng anpha-, beta-, gamma- và sixma-tocopherol

      7. TCVN 8975:2018   Thực phẩm – Xác định vitamin B2 bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

Xem chi tiết tại đây http://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

Cùng chuyên mục