Tra cứu Tiêu chuẩn

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

Standard number

Title

Equivalent to

TCXD transfered to TCVN

Validation Status

Year

đến/to

By ICS

 

Decision number

Core Standard

Số bản ghi

Number of records

Sắp xếp

Sort


Tìm thấy 50 kết quả.

Searching result

41

TCVN 4263:1986

Quạt trần. Cánh. Kích thước cơ bản

Ceiling fans. Blades. Basic dimensions

42

TCVN 4264:1986

Quạt điện sinh hoạt - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

Fans for domestic use - Safety requirements and test methods

43
44

TCVN 4266:1986

Quạt bàn. Cánh. Kích thước cơ bản

Table fans. Blades. Basic dimensions

45

TCVN 4267:1986

Quạt bàn. Bộ chuyển hướng. Yêu cầu kỹ thuật

Table fans. Oscillating mechanisms. Specifications

46

TCVN 4268:1986

Quạt bàn. Bộ đổi tốc độ. Phân loại và kích thước cơ bản

Table fans. Speed regulators. Classification and basic dimensions

47

TCVN 4269:1986

Quạt bàn. Bạc đỡ trục

Electric table fans. Bushes

48

TCVN 4270:1986

Quạt bàn. Trục động cơ. Kích thước cơ bản

Table fans. Motor shafts. Basic dimensions

49
50

Tổng số trang: 3