Tra cứu Tiêu chuẩn

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

Standard number

Title

Equivalent to

TCXD transfered to TCVN

Validation Status

Year

đến/to

By ICS

 

Decision number

Core Standard

Số bản ghi

Number of records

Sắp xếp

Sort


Tìm thấy 24 kết quả.

Searching result

1

TCVN 13529:2022

Thiết bị luyện tập thể dục ngoài trời được lắp đặt cố định - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

Permanently installed outdoor fitness equipment – Safety requirements and test methods

2

TCVN 13538:2022

Thiết bị leo núi – Dây phụ kiện – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

Mountaineering equipment – Accessory cord – Safety requirements and test methods

3

TCVN 13539:2022

Thiết bị leo núi – Dây cáp đeo – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

Mountaineering equipment – Slings – Safety requirements and test methods

4

TCVN 13540:2022

Thiết bị leo núi – Kẹp dây – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

Mountaineering equipment – Rope clamps – Safety requirements and test methods

5

TCVN 13541:2022

Thiết bị leo núi – Dây leo núi cơ động – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

Mountaineering equipment – Dynamic mountaineering ropes – Safety requirements and test methods

6

TCVN 13542:2022

Thiết bị leo núi – Đế đinh – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

Mountaineering equipment – Crampons – Safety requirements and test methods

7

TCVN 13543-1:2022

Thiết bị leo núi – Thiết bị phanh hãm – Phần 1: Yêu cầu an toàn và phương pháp thử đối với thiết bị phanh hãm có khóa phanh bằng tay

Mountaineering equipment – Braking devices – Part 1: Braking devices with manually assisted locking, safety requirements and test methods

8

TCVN 13543-2:2022

Thiết bị leo núi – Thiết bị phanh hãm – Phần 2: Yêu cầu an toàn và phương pháp thử đối với thiết bị phanh hãm bằng tay

Mountaineering equipment – Braking devices – Part 2: Manual braking devices, safety requirements and test methods

9

TCVN 13550-1:2022

Thiết bị giải trí phao nổi sử dụng trên và trong nước – Phần 1: Phân cấp, vật liệu, yêu cầu chung và phương pháp thử

Floating leisure articles for use on and in the water – Part 1: Classification, materials, general requirements and test methods

10

TCVN 13550-2:2022

Thiết bị giải trí phao nổi sử dụng trên và trong nước ─ Phần 2: Thông tin cho người tiêu dùng

Floating leisure articles for use on and in the water ─ Part 2: Consumer information

11

TCVN 13550-3:2022

Thiết bị giải trí phao nổi sử dụng trên và trong nước – Phần 3: Các yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử đối với các thiết bị cấp A

Floating leisure articles for use on and in the water – Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for Class A devices

12

TCVN 13550-4:2022

Thiết bị giải trí phao nổi sử dụng trên và trong nước – Phần 4: Các yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử đối với các thiết bị cấp B

Floating leisure articles for use on and in the water – Part 4: Additional specific safety requirements and test methods for Class B device

13

TCVN 13550-5:2022

Thiết bị giải trí phao nổi sử dụng trên và trong nước – Phần 5: Các yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử đối với các thiết bị cấp C

Floating leisure articles for use on and in the water – Part 5: Additional specific safety requirements and test methods for Class C devices

14

TCVN 13550-6:2022

Thiết bị giải trí phao nổi sử dụng trên và trong nước – Phần 6: Các yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử đối với các thiết bị cấp D

Floating leisure articles for use on and in the water – Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for Class D devices

15

TCVN 13550-7:2022

Thiết bị giải trí phao nổi sử dụng trên và trong nước – Phần 7: Các yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử đối với các thiết bị cấp E

Floating leisure articles for use on and in the water – Part 7: Additional specific safety requirements and test methods for Class E devices

16

TCVN 13545:2022

Thiết bị sân thể thao – Thiết bị cầu lông – Yêu cầu chức năng, an toàn và phương pháp thử

Playing field equipment – Badminton equipment – Functional and safety requirements, test methods

17

TCVN 13546:2022

Thiết bị sân thể thao – Thiết bị quần vợt – Yêu cầu chức năng, an toàn và phương pháp thử

Playing field equipment – Tennis equipment – Functional and safety requirements, test methods

18

TCVN 13548:2022

Thiết bị sân thể thao – Thiết bị bóng chuyền – Yêu cầu chức năng, an toàn và phương pháp thử

Playing field equipment – Volleyball equipment – Functional and safety requirements, test methods

19

TCVN 13323:2021

Thiết bị leo núi ─ Phanh chống ─ Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

Mountaineering equipment ─ Chocks ─ Safety requirements and test methods

20

TCVN 13324:2021

Thiết bị leo núi ─ Đầu nối ─ Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

Mountaineering equipment ─ Connectors ─ Safety equirements and test methods

Tổng số trang: 2