Tra cứu Tiêu chuẩn

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

Standard number

Title

Equivalent to

TCXD transfered to TCVN

Validation Status

Year

đến/to

By ICS

 

Decision number

Core Standard

Số bản ghi

Number of records

Sắp xếp

Sort


Tìm thấy 120 kết quả.

Searching result

1

TCVN 1078:2023

Phân lân nung chảy

Fused phosphate fertilizers

2

TCVN 13759:2023

Phân bón – Xác định hàm lượng dicyandiamid bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Fertilizers – Determination of dicyandiamide content by high peformance liquid chromatography (HPLC)

3

TCVN 13760:2023

Phân bón – Xác định hàm lượng glutamat bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Fertilizers – Determination of glutamate content by high performance liquid chromatography (HPLC)

4

TCVN 13761:2023

Phân bón – Xác định hàm lượng axit alginic bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Fertilizers – Determination of alginic acid content by high peformance liquid chromatography (HPLC)

5

TCVN 13762:2023

Phân bón – Xác định hàm lượng paclobutrazol bằng phương pháp sắc ký khí (GC)

Fertilizers –Determination of paclobutrazol content by gas chromatography (GC)

6

TCVN 13763:2023

Phân bón – Xác định hàm lượng nhóm nitrophenolate bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Fertilizers – Determination of nitrophenolates content by high performance liquid chromatography (HPLC)

7

TCVN 13764:2023

Phân bón – Xác định hàm lượng nhóm hoạt chất cytokinin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Fertilizers – Determination of cytokinins content by high performance liquid chromatography (HPLC)

8

TCVN 13613:2022

Phân bón – Phương pháp định lượng Trichoderma spp. – Kỹ thuật đếm khuẩn lạc

Fertilizers – Horizontal method for the enumeration of Trichoderma spp. – Colony count technique

9

TCVN 13614:2022

Phân bón – Phương pháp định lượng Bacillus Megaterium – Kỹ thuật đếm khuẩn lạc

Fertilizers – Horizontal method for the enumeration of Bacillus megaterium – Colony count technique

10

TCVN 13263-11:2021

Phân bón − Phần 11: Xác định hàm lượng chitosan bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

Fertilizers – Part 11: Determination of chitosan content by spectrophotometric method

11

TCVN 13263-12:2021

Phân bón − Phần 12: Xác định hàm lượng selen tổng số bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua hóa)

Fertilizers – Part 12: Determination of total selenium content by atomic absorption spectrophotometric method (hydride technique)

12

TCVN 13263-13:2021

Phân bón − Phần 13: Xác định hàm lượng bạc tổng số bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Fertilizers – Part 13: Determination of total silver content by flame atomic absorption spectrophotometric method

13

TCVN 13263-14:2021

Phân bón − Phần 14: Xác định hàm lượng nhôm di động bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Fertilizers – Part 14: Determination of mobile aluminium content by flame atomic absorption spectrophotometric method

14

TCVN 13263-15:2021

Phân bón − Phần 15: Xác định hàm lượng natri tổng số bằng phương pháp quang phổ phát xạ ngọn lửa

Fertilizers – Part 15: Determination of total sodium content by flame-emission spectrometric method

15

TCVN 13263-9:2020

Phân bón − Phần 9: Xác định độ pH

Fertilizers – Part 9: Determination of pH

16

TCVN 13263-10:2020

Phân bón − Phần 10: Xác định tỷ trọng

Fertilizers – Part 10: Determination of relative density

17

TCVN 13263-3:2020

Phân bón - Phần 3: Xác định hàm lượng vitamin C bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Fertilizers – Part 3: Determination of vitamin C content by high performance liquid chromatographic method

18

TCVN 13263-4:2020

Phân bón - Phần 4: Xác định hàm lượng vitamin E bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Fertilizers – Part 5: Determination of vitamin E content by high performance liquid chromatographic method

19

TCVN 13263-5:2020

Phân bón - Phần 5: Xác định hàm lượng nhóm auxin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Fertilizers – Part 5: Determination of auxin group content by high performance liquid chromatographic method

20

TCVN 13263-7:2020

Phân bón − Phần 7: Xác định hàm lượng Bo hòa tan trong nước bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

Fertilizers – Part 7: Determination of water - soluble boron content by spectrophotometric method

Tổng số trang: 6

FB Chat.txt