PHỔ BIẾN HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA PHỤC VỤ NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG

Đăng ngày: 16:59 27-06-2023

Xây dựng tiêu chuẩn và phổ biến áp dụng tiêu chuẩn là hoạt động song song trong công tác tiêu chuẩn hóa. Từ năm 1962 đến nay, công tác tiêu chuẩn hóa đã chứng minh được vai trò của mình đối với đời sống, kinh tế và xã hội, là công cụ đắc lực của sản xuất, thương mại và quản lý nhà nước. Bằng nhiều cách thức thực hiện, trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2020, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã tổ chức phổ biến và hướng dẫn áp dụng 883 TCVN và 18 QCVN cho 4.220 doanh nghiệp.

Tiếp tục hoạt động phổ biến hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, trong khuôn khổ của nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng và phổ biến hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia phục vụ hoạt động nâng cao năng suất chất lượng năm 2022” thuộc chương trình quốc gia “Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030” được phê duyệt tại Quyết định 1322/QĐ-TTg Ngày 31/8/2020 của Thủ tướng chính phủ, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã xây dựng tài liệu phổ biến hướng dẫn áp dụng 20 TCVN gồm các TCVN mới được công bố; phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước; thuộc nhóm sản phẩm hàng hóa chủ lực; nhóm sản phẩm hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; nhóm sản phẩm hàng hóa đang được xã hội và doanh nghiệp quan tâm.

Tải file

Cùng chuyên mục