DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 8.2023

Đăng ngày: 11:17 31-08-2023

Tiêu chuẩn công bố

 

1) Ngày 11/8/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1743/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13268-7:2023 ,Bảo vệ thực vật − Phương pháp điều tra sinh vật gây hại − Phần 7: Nhóm cây lâm nghiệp ,

TCVN 13712:2023,Thuốc bảo vệ thực vật − Xác định hàm lượng nano bạc bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ,

 

2) Ngày 11/8/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1744/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

 TCVN 13792:2023, Chất thải rắn – Phương pháp đo công suất của đơn vị hoạt động thu hồi tài nguyên 

TCVN 13793:2023 , Chất thải rắn – Phương pháp xác định tỉ trọng đống của các phân đoạn chất thải rắn

 

3) Ngày 11/8/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1745/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13867-1:2023,Hướng dẫn quản lý tài sản của hệ thống cấp nước và thoát nước – Phần 1: Mạng lưới phân phối nước sạch,

TCVN 13867-2:2023,Hướng dẫn quản lý tài sản của hệ thống cấp nước và thoát nước – Phần 2: Nhà máy nước,

TCVN 13867-3:2023,Hướng dẫn quản lý tài sản của hệ thống cấp nước và thoát nước – Phần 3: Mạng lưới thu gom nước thải,

TCVN 13867-4:2023,Hướng dẫn quản lý tài sản của hệ thống cấp nước và thoát nước – Phần 4: Nhà máy xử lý nước thải, công trình xử lý bùn, trạm bơm, công trình điều hòa và lưu giữ nước,

 

4) Ngày 11/8/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1746/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN ISO 56000:2023,Quản lý đổi mới – Từ vựng và các nguyên tắc cơ bản,

TCVN ISO 56003:2023,Quản lý đổi mới – Công cụ và phương pháp đối với quan hệ đối tác đổi mới – Hướng dẫn,

TCVN ISO/TR 56004:2023,Đánh giá quản lý đổi mới – Hướng dẫn,

TCVN ISO 56005:2023,Quản lý đổi mới – Công cụ và phương pháp quản lý sở hữu trí tuệ – Hướng dẫn,

 

4) Ngày 11/8/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1747/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13847:2023,Da – Từ vựng,

TCVN 13848-1:2023,Da – Xác định hydrocacbon clo hóa trong da – Phần 1: Phƣơng pháp sắc ký xác định các parafin clo hóa chuỗi mạch ngắn (SCCP),

TCVN 13848-2:2023,Da – Xác định hydrocacbon clo hóa trong da – Phần 2: Phƣơng pháp sắc ký xác định các parafin clo hóa chuỗi mạch trung bình (MCCPs),

TCVN 13849:2023,Da – Da mũ giầy mộc thuộc crom toàn phần – Yêu cầu kỹ thuật và phƣơng pháp thử,

TCVN 13850:2023,Da – Xác định khả năng chống sự phát triển nấm mốc của da phèn xanh và da phèn trắng,

TCVN 13851:2023,Da – Xác định khả năng chống sự phát triển của nấm trên bề mặt da phèn xanh và da phèn trắng trong buồng môi trường,

TCVN 13852:2023,Da – Phân tích nguyên liệu thuộc da thực vật – Nguyên tắc chung,

TCVN 13853:2023,Da – Xác định chất không tannin và tannin trong dung dịch chiết nguyên liệu thuộc da thực vật,

 

5) Ngày 15/8/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1795/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13757:2023,Băng dán vạch kẻ đường phản quang định hình có thời hạn sử dụng thấp – Yêu cầu kỹ thuật,

TCVN 13758:2023,Băng dán vạch kẻ đường phản quang định hình có thời hạn sử dụng cao – Yêu cầu kỹ thuật,

 

5) Ngày 15/8/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1796/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13756-1:2023,Động cơ đốt trong kiểu pít tông – Động cơ điêzen 01 xi lanh, công suất dưới 37 kW dùng cho máy nông, lâm nghiệp – Phần 1: Thông số cơ bản và yêu cầu kỹ thuật chung,

TCVN 13756-2:2023,Động cơ đốt trong kiểu pít tông – Động cơ điêzen 01 xi lanh, công suất dưới 37 kW dùng cho máy nông, lâm nghiệp – Phần 2: Phương pháp thử đặc tính động cơ,

 

6) Ngày 15/8/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1801/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13769:2023,Thực phẩm – Xác định antimon trong tổ yến – Phương pháp đo phổ khối lượng plasma cảm ứng cao tần (ICP–MS) ,

 

7) Ngày 25/8/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1889/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 4116:2023,Công trình thủy lợi – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu thiết kế ,

TCVN 9137:2023,Công trình thủy lợi – Đập bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu thiết kế ,

TCVN 13718:2023,Công trình thủy lợi – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công – Yêu cầu thi công và nghiệm thu ,

TCVN 13719:2023,Công trình thủy lợi – Đập bên tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu thi công và nghiệm thu ,

 

8) Ngày 25/8/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1891/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 13835:2023,Mỹ thuật – Thuật ngữ và định nghĩa,

 

9) Ngày 25/8/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1907/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 13720:2023,Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Kiểm thử các mô-đun mật mã trong môi trường hoạt động,

TCVN 13721:2023,Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Phương pháp kiểm thử và phân tích cho các bộ tạo bit ngẫu nhiên trong TCVN 11295 (ISO/IEC 19790) và TCVN 8709 (ISO/IEC 15408),

TCVN 13722:2023,Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Khung xác thực viễn sinh trắc sử dụng mô-đun an toàn phần cứng sinh trắc học,

TCVN 13723-1:2023,Kỹ thuật an toàn công nghệ thông tin – Yêu cầu về năng lực đối với kiểm thử viên và đánh giá viên bảo mật thông tin – Phần 1: Giới thiệu, khái niệm và yêu cầu chung,

TCVN 13723-2:2023,Kỹ thuật an toàn công nghệ thông tin – Yêu cầu về năng lực đối với kiểm thử viên và đánh giá viên bảo mật thông tin – Phần 2: Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và tính hiệu quả đối với kiểm thử viên theo TCVN 11295 (ISO/IEC 19790),

TCVN 13723-3:2023,Kỹ thuật an toàn công nghệ thông tin – Yêu cầu về năng lực đối với kiểm thử viên và đánh giá viên bảo mật thông tin – Phần 3: Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và tính hiệu quả đối với đánh giá viên theo TCVN 8709 (ISO/IEC 15408),

 

10) Ngày 29/8/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1922/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 13832:2023,Võ thuật – Võ phục Wushu Taiji – Yêu cầu và phương pháp thử,

TCVN 13833:2023,Võ thuật – Kiếm Wushu Taiji – Yêu cầu và phương pháp thử,

TCVN 13317-9:2023,Võ thuật – Thiết bị bảo vệ trong võ thuật – Phần 9: Yêu cầu bổ sung và phương pháp thử đối với thiết bị bảo vệ đầu trong Wushu Sanda,

 

11) Ngày 31/8/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1980/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 13834-1:2023,Thiết bị bảo vệ sử dụng trong khúc côn cầu trên băng – Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN 13834-2:2023,Thiết bị bảo vệ sử dụng trong khúc côn cầu trên băng – Phần 2: Thiết bị bảo vệ đầu cho người trượt băng

TCVN 13834-3:2022,Thiết bị bảo vệ sử dụng trong khúc côn cầu trên băng –  Phần 3: Thiết bị bảo vệ mặt cho người trượt băng

TCVN 13834-4:2023 ,Thiết bị bảo vệ để sử dụng trong khúc côn cầu trên băng – Phần 4: Thiết bị bảo vệ đầu và mặt cho thủ môn

TCVN 13834-5:2023,Thiết bị bảo vệ sử dụng môn khúc côn cầu trên băng – Phần 5: Thiết bị bảo vệ chống rách cổ cho người chơi khúc côn cầu trên băng

 

12) Ngày 31/8/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1981/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 13879:2023,Hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam – Đài thông tin duyên hải – Tiêu chí phân loại

 

13) Ngày 31/8/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1982/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 13753:2023,Cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt – Yêu cầu thiết kế

 

Đặt mua tài liệu: https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

Cùng chuyên mục

FB Chat.txt