DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 4.2023

Đăng ngày: 10:39 28-04-2023

Tiêu chuẩn công bố

 

1) Ngày 6/4/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 584/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 6960:2023, Đường và sản phẩm đường – Xác định đường khử trong sản phẩm có hàm lượng đường khử thấp – Phương pháp Knight và Allen EDTA (Phương pháp chuẩn),

TCVN 7965:2023, Đường và sản phẩm đường – Xác định độ tro dẫn điện trong các sản phẩm đường tinh luyện và đường trắng,

TCVN 13609:2023, Đường và sản phẩm đường – Xác định độ màu của dung dịch đường thô,  đường nâu và xirô có màu ở pH 7,0

TCVN 13610:2023, Đường và sản phẩm đường – Xác định hàm lượng sulfit trong các sản phẩm đường tinh luyện bằng phương pháp enzym,

TCVN 13611:2023, Đường và sản phẩm đường – Xác định hàm lượng đường khử trong đường trắng bằng phương pháp chuẩn độ Ofner cải biến,

TCVN 13612:2023, Đường và sản phẩm đường – Lấy mẫu để phân tích vi sinh vật,

 

2) Ngày 6/4/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 586/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 5603:2023, Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm,  

TCVN 13624:2023, Trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững – Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 26000:2013 (ISO 26000:2010) trong chuỗi thực phẩm,

TCVN 13625:2023, Định nghĩa và tiêu chí kỹ thuật đối với thực phẩm,  thành phần thực phẩm phù hợp cho người ăn chay hoặc người ăn thuần chay và để thông báo,  ghi nhãn thực phẩm,

TCVN 13626:2023, Vệ sinh thực phẩm – Chế biến và phân phối đồ uống nóng từ các thiết bị cung cấp đồ uống nóng – Yêu cầu vệ sinh và phép thử thôi nhiễm,

TCVN ISO/TS 22002-5:2023, Chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm – Phần 5: Vận chuyển và bảo quản,

 

3) Ngày 6/4/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 588/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13684-1:2023, Thép cốt bê tông – Thanh thép cốt có đầu neo – Phần 1: Các yêu cầu ,

TCVN 13684-2:2023  , Thép cốt bê tông – Thanh thép cốt có đầu neo – Phần 2: Phương pháp thử ,

TCVN 13711-1:2023, Thép cốt bê tông – Mối nối bằng ống ren – Phần 1: Các yêu cầu ,

TCVN 13711-2:2023, Thép cốt bê tông – Mối nối bằng ống ren – Phần 2: Phương pháp thử ,

TCVN 13711-3:2023, Thép cốt bê tông – Mối nối bằng ống ren – Phần 3: Chương trình đánh giá sự phù hợp ,

 

4) Ngày 11/4/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 672/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13696:2023, Tay máy rô bốt công nghiệp – Đặc tính và phương pháp thử liên quan

TCVN 13697:2023, Rô bốt và các bộ phận cấu thành rô bốt – Các hệ tọa độ và thuật ngữ về chuyển động

TCVN 13698:2023, Tay máy rô bốt công nghiệp – Giới thiệu các đặc tính

TCVN 13699:2023, Tay máy rô bốt công nghiệp – Hướng dẫn về thiết bị thử và các phương pháp đo trong vận hành để đánh giá tính năng của rô bốt phù hợp với TCVN 13696 (ISO 9283)

TCVN 13700:2023, Rô bốt và cơ cấu rô bốt – Rô bốt hợp tác

 

5) Ngày 11/4/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 673/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 09 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13668-1:2023 , Chất lượng đất – Quy trình ngâm chiết để thử nghiệm hóa học và độc học sinh thái đối với đất và các vật liệu giống đất – Phần 1: Mẻ thử nghiệm sử dụng tỷ lệ chất lỏng trên chất rắn là 2 l/kg chất khô     

TCVN 13668-2:2023, Chất lượng đất – Quy trình ngâm chiết để thử nghiệm hóa học và độc học sinh thái đối với đất và các vật liệu giống đất – Phần 2: Mẻ thử nghiệm sử dụng tỷ lệ chất lỏng trên chất rắn là     10 l/kg chất khô    ,

TCVN 13668-3:2023, Chất lượng đất – Quy trình ngâm chiết để thử nghiệm hóa học và độc học sinh thái đối với đất và các vật liệu giống đất – Phần 3: Phép thử dòng thẩm thấu ngược ,

TCVN 13668-4:2023, Chất lượng đất – Quy trình ngâm chiết để thử nghiệm hóa học và độc học sinh thái đối với đất và vật liệu giống đất – Phần 4: Ảnh hưởng của pH đến sự ngâm chiết khi bổ sung axit/bazơ ban đầu,

TCVN 13669:2023, Phương pháp xác định Bisphenol A trong đất,  bùn và chất rắn sinh học chiết bằng chất lỏng có áp suất và phân tích sắc ký lỏng/hai lần khối phổ ,

TCVN 13670:2023, Phương pháp xác định các hợp chất polyflo hóa trong đất bằng sắc ký lỏng/hai lần khối phổ (LC/MS–MS),

TCVN 13671:2023, Phương pháp xác định một số hợp chất phenol trong đất bằng sắc ký lỏng/hai lần khối phổ giám sát phân mảnh nhiều lần (LC/MS/MS),

TCVN 13672:2023, Phương pháp xác định thiodiglycol trong đất chiết bằng chất lỏng có áp suất và phân tích sắc ký lỏng/hai lần khối phổ giám sát phân mảnh một lần ,

TCVN 13673:2023, Phương pháp xác định (Tri–n–butyl)–n–tetradecylphosphoni clorua (TTPC) trong đất bằng sắc ký lỏng/hai lần khối phổ (LC/MS–MS) giám sát phân mảnh nhiều lần ,

 

6) Ngày 12/4/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 674/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13642:2023 , Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích – Định tính tretinoin (retinoic acid) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) ,

TCVN 13643:2023 , Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích – Định tính các chất màu bị cấm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) ,

TCVN 13644:2023 , Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích – Định tính và định lượng hydroquinon bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) ,

TCVN 13645:2023 , Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích – Định tính và định lượng 2-phenoxyethanol,  methylparaben,  ethylparaben,  propylparaben và butylparaben bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) ,

TCVN 13646:2023 , Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích – Xác định hàm lượng arsen (As),  cadimi (Cd),  chì (Pb) và thủy ngân (Hg) bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) ,

TCVN 13647:2023 , Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích – Định tính các steroid bằng ,

 

7) Ngày 12/4/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 677/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 09 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13751:2023, Yêu cầu đối với chuyên gia năng suất,  

 

8) Ngày 25/4/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 766/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13632:2023, Mỹ phẩm – Vi sinh vật – Đánh giá tính kháng vi sinh vật của sản phẩm mỹ phẩm ,

TCVN 13633:2023, Mỹ phẩm – Vi sinh vật – Định lượng nấm men và nấm mốc ,

TCVN 13634:2023, Mỹ phẩm – Vi sinh vật – Giới hạn vi sinh vật,

TCVN 13635:2023, Mỹ phẩm – Vi sinh vật – Phát hiện vi sinh vật và vi sinh vật chỉ định,

TCVN 13636:2023, Mỹ phẩm – Vi sinh vật – Phát hiện Candida albicans,

TCVN 13637:2023, Mỹ phẩm – Vi sinh vật – Hướng dẫn chung về kiểm tra chỉ tiêu vi sinh vật,

TCVN 13638:2023, Mỹ phẩm – Vi sinh vật – Hướng dẫn định lượng và phát hiện vi khuẩn hiếu khí ưa nhiệt trung bình,

TCVN 13639:2023, Mỹ phẩm – Vi sinh vật – Phát hiện Pseudomonas aeruginosa,

TCVN 13640:2023, Mỹ phẩm – Vi sinh vật – Phát hiện Staphylococcus aureus,

TCVN 13641:2023, Mỹ phẩm – Vi sinh vật – Hướng dẫn đánh giá rủi ro và nhận diện các sản phẩm có rủi ro thấp về mặt vi sinh,

 

9) Ngày 25/4/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 769/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13663:2023, Lò vi sóng gia dụng – Hiệu suất năng lượng,

TCVN 13664:2023, Adapter – Hiệu suất năng lượng,

TCVN 13591:2023, Máy điều hòa không khí Multi – Hiệu suất năng lượng,

 

10) Ngày 25/4/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 771/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 8611:2023, Khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) – Công trình và thiết bị – Thiết kế công trình trên bờ,  

TCVN 8612:2023 , Khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) – Công trình và thiết bị – Thiết kế và thử nghiệm cần xuất nhập LNG cho hệ thống kho cảng trên bờ,

TCVN 8613:2023, Khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) – Công trình và thiết bị – Quy trình giao nhận sản phẩm và vận hành cảng,

TCVN 8616:2023, Khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) – Yêu cầu trong sản xuất tồn chứa và xử lý,

TCVN 8617:2023, Khí thiên nhiên (NG) – Hệ thống nhiên liệu cho phương tiện giao thông   ,

TCVN 8618:2023, Hệ thống phân phối và đo đếm LNG cho phương tiện giao thông đường bộ – Xe tải và xe khách ,

 

11) Ngày 25/4/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 773/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13606:2023, Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Yêu cầu thiết kế ,

 

12) Ngày 27/4/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 782/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13563:2023, Đồ uống không cồn – Đồ uống đại mạch

TCVN 13564:2023, Đồ uống không cồn – Đồ uống đại mạch – Xác định hàm lượng etanol bằng phương pháp sắc ký khí

 

Đặt mua tài liệu: https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

Cùng chuyên mục

FB Chat.txt