Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2022

Đăng ngày: 09:48 06-10-2022

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới

14/10/2022

Tiêu chuẩn phục vụ các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)

Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG), nhằm giải quyết sự mất cân bằng xã hội, phát triển nền kinh tế bền vững và làm chậm tốc độ biến đổi khí hậu, hàm chứa nhiều tham vọng. Để đạt được các Mục tiêu này sẽ đòi hỏi sự hợp tác của nhiều đối tác nhà nước và tư nhân, đồng thời cần sử dụng tất cả các công cụ sẵn có, bao gồm cả các tiêu chuẩn quốc tế và đánh giá sự phù hợp.

Cuộc chiến căng thẳng chống lại đại dịch toàn cầu dai dẳng cho thấy sự cần thiết phải giải quyết các Mục tiêu Phát triển Bền vững một cách bao trùm, nhằm củng cố các cộng đồng xã hội, làm cho chúng trở nên kiên cường hơn và công bằng hơn. Giờ đây, chúng tôi đề nghị bạn tham gia cùng chúng tôi trong một sứ mệnh khẳng định tầm quan trọng của các Mục tiêu Phát triển Bền vững để có thể gầy dựng trở lại tốt đẹp hơn trước. Trong quá trình theo đuổi mục tiêu này, tiêu chuẩn càng trở nên thích hợp và cần thiết hơn bao giờ hết.

Toàn bộ hệ thống tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên sự cộng tác. Đó là minh chứng cho sức mạnh của sự hợp tác và niềm tin rằng chúng ta mạnh hơn tổng thể các bộ phận hợp thành. Bằng cách hợp tác cùng nhau, chúng ta đang trao quyền cho mọi người với những giải pháp trong thế giới thực để đối mặt trực tiếp với các thách thức về tính bền vững.

Với tinh thần này, chúng ta đang tham gia vào một hành trình Ngày Tiêu chuẩn Thế giới kéo dài nhiều năm nhằm thể hiện nhiều cách thức mà các tiêu chuẩn quốc tế đóng góp vào sự thành công của các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Chúng ta hợp tác cùng nhau để đẩy nhanh Chương trình nghị sự 2030, với các tiêu chuẩn phục vụ các SDG và 'Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn' của chúng ta.

 

World Standards Day

Each year on 14 October, the members of the IEC, ISO and ITU celebrate World Standards Day, which is a means of paying tribute to the collaborative efforts of the thousands of experts worldwide who develop the voluntary technical agreements that are published as international standards.

WORLD STANDARDS DAY

14 October 2022

OUR SHARED VISION FOR A BETTER WORLD

 

 

The Sustainable Development Goals (SDGs), which project to address social imbalances, develop a sustainable economy, and slow the rate of climate change, are highly ambitious. To reach them will require the cooperation of many public and private partners, and the use of all available tools, including international standards and conformity assessment.   

The intense battle against a persistent global pandemic revealed the absolute necessity of addressing the SDGs in an inclusive way, to strengthen our societies, making them more resilient and more equitable. Today, we are asking you to join us on a mission that affirms the importance of the SDGs to build back better. In this pursuit, standards are more relevant than ever. 

The entire standards system is built on collaboration. It is testament to the power of cooperation and the belief that we are stronger than the sum of our parts. By working together, we are empowering people with real-world solutions to face sustainability challenges head-on. 

It is in this spirit that we are engaging in a multi-year World Standards Day journey that showcases the many ways in which international standards contribute to the success of the SDGs.  

We stand united to work together to accelerate the 2030 Agenda, with standards for the SDGs, and our ‘Shared vision for a better world’. 

Cùng chuyên mục