Giới thiệu các dịch vụ

Đăng ngày: 08:04 26-04-2019

Cung cấp các dịch vụ:

1)  Xuất bản và phát hành

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam là Tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, mã số mã vạch, giải thưởng chất lượng quốc gia và công tác xuất bản phát hành Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) nhằm phục vụ quản lý nhà nước, hội nhập kinh tế thế giới, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, của nền công nghiệp, người tiêu dùng và toàn bộ xã hội.

Được sự ủy quyền của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, Phòng Xuất bản, in và Phát hành được phép xuất bản và phát hành các Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN), Quy chuẩn quốc gia (QCVN) và các ấn phẩm trong lĩnh vực tiêu chuẩn chất lượng có liên quan.

    • Cung cấp các Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN),  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN);
    • Cung cấp các tiêu chuẩn nước ngoài (ISO, IEC, EN, CODEX, ASTM, DIN, BS, AS...)
    • Cung cấp các ấn phẩm, văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
    • Nhận dịch các tài liệu liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn hóa từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.

 

2) Cung cấp dịch vụ mạng lưới thành viên tiêu chuẩn hóa.

  • Mục đích

Mạng lưới thành viên Tiêu chuẩn hóa được Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam thiết lập nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Viện và các đơn vị sản xuất-kinh doanh, các cơ quan quản lý, nghiên cứu cũng như các cá nhân quan tâm. Đồng thời phát triển và nâng cao tính hiệu quả của hoạt động tiêu chuẩn hóa. Phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin về hoạt động tiêu chuẩn hóa nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

  • Quyền lợi thành viên

- Được tra cứu, cập nhật và hỗ trợ tìm kiếm, giải đáp thường xuyên những thông tin mới nhất về các TCVN đã được công bố cũng như các tiêu chuẩn soát xét, sửa đổi, hủy bỏ.

- Được cập đề nghị xây dựng tiêu chuẩn cho các sản phẩm/dịch vụ của mình.

- Được đề nghị tham gia xây dựng TCVN với tư cách là thành viên Ban kỹ thuật hoặc tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo tiêu chuẩn.

- Được thông báo về các khóa tập huấn, hội nghị, hội thảo, đào tạo nghiệp vụ về công tác tiêu chuẩn hóa.

- Được phép truy cập, xem, tải về một số TCVN nhất định.

- Được giảm giá khi mua tiêu chuẩn.

 

3) Tư vấn, xây dựng và áp dụng Tiêu chuẩn

Đây là hoạt động hướng dẫn doanh nghiệp triển khai hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa và tuân thủ các quy định hiện hành. Bao gồm các dịch vụ tư vấn, xây dựng và áp dụng cho các lĩnh vực sau:

   Quản lý chất lượng

      ISO 9001,        ISO/TS 16949,        ISO/IEC 13485,        ISO/IEC 17065

  Quản lý môi trường

     ISO 14001

  An toàn thực phẩm

     GMP,      HACCP,      ISO 22000

Phòng thử nghiệm

     ISO/IEC 17025,     ISO 15189

An toàn - Rủi ro

    ISO 27001,     ISO 31000,    ISO 26000/ SA 8000,    OHSAS 18001

Quản lý năng lượng

    ISO 50001

 

4)  Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn

Chứng nhận sản phẩm

Chứng nhận sản phẩm là việc xác nhận sự phù hợp của sản phẩm với các yêu cầu quy định nêu trong chuẩn mực chứng nhận theo các quy tắc, thủ tục/quy trình và chỉ dẫn cho việc tiến hành hoạt động đánh giá chứng nhận.

Sản phẩm: bao gồm cả dịch vụ và quá trình.

Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn

Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn (viết tắt là chứng nhận hợp chuẩn) là việc chứng nhận sản phẩm trong đó chuẩn mực sử dụng để chứng nhận là các tiêu chuẩn được xây dựng trên nguyên tắc đồng thuận, bao gồm các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn quốc gia. Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn là hoạt động mang tính tự nguyện. Tuy nhiên đây là một biện pháp quan trọng giúp nâng cao lòng tin của khách hàng và các bên liên quan vào chất lượng, tính an toàn, độ tin cậy hay tác động tới môi trường của sản phẩm.

Chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

Chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (viết tắt là chứng nhận hợp quy) là việc chứng nhận sản phẩm trong đó chuẩn mực sử dụng để chứng nhận là các quy chuẩn kỹ thuật bao gồm quy chuẩn quốc gia và quy chuẩn địa phương. Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện một cách bắt buộc. Phương thức đánh giá quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho từng đối tượng cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Quá trình chứng nhận sản phẩm phù hợp

Để thực hiện việc chứng nhận sản phẩm phù hợp, các doanh nghiệp phải trải qua quá trình đánh giá chứng nhận theo các quy tắc, thủ tục do tổ chức chứng nhận quy định trên cơ sở các quy định của quốc tế và quốc gia. Ở Việt Nam, hiện nay việc đánh giá chứng nhận sản phẩm có thể được thực hiện theo một trong các phương thức sau:

Phương thức 1: thử nghiệm mẫu điển hình;

Phương thức 2: thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất, giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường;

Phương thức 3: thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

Phương thức 4: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất và trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

Phương thức 6: đánh giá và giám sát hệ thống quản lý;

Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa;

Phương thức 8: thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm, hàng hóa.

Căn cứ kết quả đánh giá sự phù hợp, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam sẽ cấp giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp cho đối tượng đã được đánh giá và quyền sử dụng dấu phù hợp trên sản phẩm, hàng hóa, bao gói của sản phẩm, hàng hóa, trong tài liệu về sản phẩm, hàng hóa đã được chứng nhận phù hợp.

Lợi ích của việc chứng nhận sản phẩm phù hợp

Việc sử dụng dịch vụ chứng nhận sản phẩm của một tổ chức chứng nhận có năng lực sẽ mang lại rất nhiều giá trị cho doanh nghiệp, cụ thể là:

Tăng lòng tin của khách hàng và các bên liên quan vào sản phẩm cung ứng;

Thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng và an toàn của sản phẩm;

Nâng cao khả năng cạnh trạnh của sản phẩm ở thị trường trong nước và quốc tế thông qua hoạt động thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp;

Tuân thủ các quy định của pháp luật ;

Tiết kiệm thời gian và chi phí xử lý sản phẩm sai hỏng, chi phí thử nghiệm, bảo hành,…;

Sử dụng kết quả chứng nhận sản phẩm phù hợp trong công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy;

Nhận được nhiều giá trị gia tăng sau mỗi lần đánh giá, nâng cao hiệu quả quản lý, trao đổi thông tin;

Nhận được các dịch vụ hỗ trợ sau chứng nhận của VSQI.

Cung cấp các dịch vụ chứng nhận

• Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng.
• Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường.
• Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.
• Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn.
• Chứng nhận năng lực cá nhân;
• Chứng nhận các hệ thống quản lý khác theo yêu cầu.

Tư vấn áp dụng các hệ thống quản lý:

ISO 9000; ISO 14001; ISO 22000; ISO 50001; ISO 45001; ISO 13485

ISO 18001; ISO 26000; ISO 31000; ISO 27001

 

5) Tư vấn, hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch,  Thiết kế mã số mã vạch

GS1 Việt Nam là tổ chức đại diện của Việt Nam tại GS1 quốc tế; đại diện cho GS1 để triển khai hệ thống MSMV của GS1 tại Việt nam. GS1 Việt Nam quản lý ngân hàng mã quốc gia 893 – mã do GS1 quốc tế cấp cho Việt nam- cấp mã doanh nghiệp và giúp cho các nhà sản xuất, phân phối, bán buôn, bán lẻ và các tổ chức khác quan tâm áp dụng công nghệ mã số mã vạch trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ của mình, cũng như ứng dụng MSMV cho trao đổi thông tin dữ liệu bằng điện tử (EDI – Electronic Data Interchange).

Để có thể sử dụng MSMV bạn phải là thành viên của tổ chức GS1. Chúng tôi sẽ giúp bạn:

- Hướng dẫn bạn việc đăng ký làm thành viên.

- Hướng dẫn kê khai, nộp Hồ sơ MSMV.

- Hỗ trợ về mặt kĩ thuật, thiết kế mã vạch cho sản phẩm.

Liên hệ: 

Phòng Xuất bản Phát hành
Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Số 8 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô Quận Cầu Giấy
Hà nội, Vietnam
Tel: 024 3756 4269       Fax: 024 38361 771      
Hotline: 0962078169  
Email: tieuchuan@vsqi.gov.vn
            cungcaptcvn@gmail.com
Web: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn

Cùng chuyên mục