DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 1.2024

Đăng ngày: 10:55 06-02-2024

Tiêu chuẩn công bố tháng 1/2024

1) Ngày 29/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3298/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13239-3:2023, Công nghệ thông tin – Kiến trúc tham chiếu dữ liệu - Phần : Kiến trúc tham chiếu.

TCVN 13902:2023, Công nghệ thông tin - Trí tuệ nhân tạo - Các khái niệm về tín đáng tin cậy trong trí tuệ nhân tạo.

TCVN 13903:2023, Công nghệ thông tin - Trí tuệ nhân tạo  - Tổng quan về tính đáng tin cậy trong trí tuệ nhân tạo.

 

2) Ngày 29/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3301/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13862:2023, Phụ gia hoá học cho bê tông – Xác định ảnh hưởng của phụ gia hoá học đến ăn mòn cốt thép bê tông trong môi trường clorua

TCVN 13863:2023, Phụ gia ức chế ăn mòn cốt thép trong bê tông do tác nhân clorua

TCVN 13864:2023, Chất dẻo – Thanh định hình (profile) polyvinyl clorua (PVC) – Xác định độ bền va đập với tải trọng rơi

TCVN 13865:2023, Chất dẻo – Thanh định hình (profile) polyvinyl clorua (PVC) – Xác định ngoại quan sau khi phơi nhiệt ở 150 oC

TCVN 13866:2023, Chất dẻo – Thanh định hình (profile) polyvinyl clorua (PVC) – Xác định độ ổn định kích thước sau khi phơi nhiệt.

 

3) Ngày 29/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3302/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13759:2023, Phân bón – Xác định hàm lượng dicyandiamid bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC).

TCVN 13760:2023, Phân bón – Xác định hàm lượng glutamat bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

TCVN 13761:2023, Phân bón – Xác định hàm lượng axit alginic bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

TCVN 13762:2023, Phân bón – Xác định hàm lượng paclobutrazol bằng phương pháp sắc ký khí (GC)

TCVN 13763:2023, Phân bón – Xác định hàm lượng nhóm nitrophenolate bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

TCVN 13764:2023, Phân bón – Xác định hàm lượng nhóm hoạt chất cytokinin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

 

4) Ngày 29/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3347/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13913:2023, Chất lượng nước – Hướng dẫn xác định khả năng phân hủy sinh học trong môi trường biển

TCVN 13914:2023, Chất lượng nước – Xác định độ độc cấp tính của trầm tích biển hoặc cửa sông đối với giáp xác amphipoda.

TCVN 13915-1:2023, Chất lượng nước – Các phép đo sinh lý và  sinh hóa trên cá – Phần 1: Lấy mẫu cá, xử lý và bảo quản mẫu

TCVN 13915-2:2023, Chất lượng nước – Các phép đo sinh lý và sinh hóa trên cá – Phần 2: Xác định ethoxyresorufin-o-deethylase (EROD)

TCVN 13915-3:2023, Chất lượng nước – Các phép đo sinh lý và sinh hóa trên cá – Phần 3: Xác định Vitellogenin

 

5)  Ngày 29/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3349/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 6958:2023, Đường tinh luyện

TCVN 6961:2023, Đường thô,

TCVN 13743:2023, Đường trắng, TCVN 13744:2023, Đường bột, dextrose, lactose, fructose và xiro glucose

TCVN 13745:2023, Mía nguyên liệu – Phương pháp lấy mẫu và xác định tạp chất, chữ đường

 

6) Ngày 29/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3350/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 2023:8966, Chất thải - Phương pháp xác định chất rắn không tan trong chất thải lỏng hữu cơ nguy hại

TCVN 12057:2023, Chất thải - Phương pháp xác định tính ổn định và khả năng trộn lẫn của chất thải rắn, chất thải bán rắn hoặc chất thải lỏng

TCVN 13920:2023, Chất thải - Lấy mẫu chất thải rắn không cố kết từ xe chở chất thải

TCVN 13921:2023, Chất thải - Lấy mẫu chất lỏng một lớp hoặc nhiều lớp, có hoặc không có chất rắn, trong thùng chứa hình trụ hoặc thùng chứa tương

TCVN 13922:2023, Chất thải - Hướng dẫn nhân viên hiện trường lấy mẫu từ thùng chứa hình trụ và thùng chứa tương tự

TCVN 13923:2023, Chất thải - Thu thập mẫu hiện trường các hợp chất hữu cơ từ các bề mặt bằng phương pháp lấy mẫu lau

TCVN 13924:2023, Chất thải - Phương pháp xác định điểm chớp cháy của chất thải lỏng bằng thiết bị thử cốc kín cỡ nhỏ

TCVN 13925:2023, Chất thải - Phương pháp xác định điểm chớp cháy của chất thải lỏng bằng thiết bị thử cốc kín Pensky-Martens

 

7) Ngày 29/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3352/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13911:2023, Chất lượng đất - Xác định thiodiglycol trên mẫu lau bằng phương pháp chiết dung môi và sắc ký lỏng/hai lần khối phổ (LC/MS/MS)

TCVN 13912:2023, Chất lượng đất − Xác định diisopropyl  methylphosphonat, axit ethyl methylphosphonic,  axit isopropyl methylphosphonic, axit methylphosphonic và axit pinacolyl methylphosphonic trong đất bằng phương pháp chiết chất lỏng dưới áp suất cao và sắc ký lỏng/hai lần khối phổ (LC/MS/MS)

 

8)  Ngày 29/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3354/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 10736-6:2023, Không khí trong nhà – Phần 6: Xác định hợp chất hữu cơ (VVOC, VOC, SVOC) trong không khí trong nhà và trong buồng thử bằng cách lấy mẫu chủ động trên ống hấp phụ, giải hấp nhiệt và sắc ký khí sử dụng MS hoặc MS-FID

TCVN 10736-9:2023, Không khí trong nhà – Phần 9: Xác định phát thải của các hợp chất hữu cơ bay hơi từ các sản phẩm xây dựng và đồ nội thất – Phương pháp buồng thử phát thải

TCVN 10736-11:2023, Không khí trong nhà – Phần 11: Xác định phát thải của các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi từ các sản phẩm xây dựng và đồ nội thất – Lấy mẫu, bảo quản mẫu và chuẩn bị mẫu thử

TCVN 10736-28:2023, Không khí trong nhà – Phần 28: Xác định phát thải mùi từ các sản phẩm xây dựng sử dụng buồng thử.

TCVN 10736-34:2023, Không khí trong nhà – Phần 34: Các chiến lược đo bụi trong không khí

TCVN 10736-36:2023, Không khí trong nhà – Phần 36: Phương pháp chuẩn sử dụng buồng thử nghiệm để đánh giá tốc độ giảm vi khuẩn trong không khí có
 thể nuôi cấy bằng máy lọc không khí

TCVN 10736-37:2023, Không khí trong nhà – Phần 37: Đo nồng độ khối lượng bụi PM2,5

TCVN 10736-38:2023, Không khí trong nhà – Phần 38: Xác định các amin trong không khí trong nhà và trong buồng thử nghiệm – Lấy mẫu chủ động trên các bộ lấy mẫu có chứa phin lọc tẩm axit phosphoric

TCVN 10736-39:2023, Không khí trong nhà – Phần 39: Xác định các  amin – Phân tích các amin bằng sắc ký lỏng (siêu) hiệu năng cao kết hợp với phép đo khối phổ độ phân giải cao hoặc hai lần khối phổ.

TCVN 10736-40:2023, Không khí trong nhà – Phần 40: Hệ thống quản lý chất lượng không khí trong nhà.

 

9) Ngày 29/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3355/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13580:2023, Thông gió và điều hòa không khí – Yêu cầu chế tạo đường ống

TCVN 13581:2023, Thông gió và điều hòa không khí – Yêu cầu lắp đặt đường ống và nghiệm thu hệ thống

 

10) Ngày 29/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3360/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13917-1:2023, Phát hiện và định lượng thực vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật biến  đổi gen bằng phương pháp real-time  PCR - Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN 13917-2:2023, Phát hiện và định lượng thực vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật biến đổi gen bằng phương pháp real-time  PCR - Phần 2: Sự kiện ngô chuyển gen MIR 604

TCVN 13917-3:2023, Phát hiện và định lượng thực vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật biến đổi gen bằng phương pháp real-time  PCR - Phần 3: Sự kiện ngô chuyển gen MON 88017

TCVN 13734:2023, Hướng dẫn thiết lập các yêu cầu chung đối với phòng giám định sinh vật gây hại thực vật

 

11) Ngày 29/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3361/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13656:2023, Nước nuôi trồng thủy sản - Chất lượng nước nuôi thâm canh tôm sú, tôm thẻ chân trắng

 

12) Ngày 29/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3363/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13939:2023, Thanh long đông lạnh

TCVN 13940:2023,Thanh long sấy.

TCVN 13941:2023, Chanh leo đông lạnh.

TCVN 13942:2023, Chanh leo sấy dẻo.

 

13) Ngày 29/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3368/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13756-3:2023, Động cơ đốt trong kiểu pít tông – Động cơ điêzen 01 xi lanh, công suất dưới 37 kW dùng cho máy nông, lâm nghiệp – Phần 3: Giới hạn và phương pháp đo các chất thải gây ô nhiễm.

 

14) Ngày 29/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3369/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 7737:2023, Kính xây dựng – Xác định hệ số truyền sáng, hệ số truyền năng lượng mặt trời trực tiếp, hệ số truyền năng lượng mặt trời tổng cộng, hệ số truyền tia cực tím và các yếu tố liên quan đến kết cấu kính

TCVN 13556:2023, Cách nhiệt – Truyền nhiệt bằng bức xạ - Các đại lượng vật lý và định nghĩa

TCVN 13584-1:2023, Hố thu nước cho tòa nhà – Phần 1: Hố thu nước trên sàn có xi phông với nút nước sâu ít nhất 50 mm

TCVN 13584-2:2023, Hố thu nước cho tòa nhà – Phần 2: Hố thu nước trên sàn và trên mái không có xi phông

TCVN 13584-3:2023, Hố thu nước cho tòa nhà – Phần 3: Nắp thu nước

TCVN 13584-4:2023, Hố thu nước cho tòa nhà – Phần 4: Hố thu nước có tấm chắn chất lỏng nhẹ

TCVN 13527:2023, Sơn phản xạ ánh sáng mặt trời dung cho mái nhà

TCVN 13528:2023, Sơn và vecni – Lớp phủ hoạt tính chống cháy cho nền kim loại – Định nghĩa, yêu cầu, đặc tính và ghi nhãn.

 

Đặt mua tài liệu: https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

Cùng chuyên mục