Bộ tiêu chuẩn ISO 14060 - công cụ giúp giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu

Đăng ngày: 10:52 10-07-2024

Sử dụng bộ tiêu chuẩn ISO 14060 tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng, thực hiện các chiến lược và kế hoạch quản lý khí nhà kính; phát triển và thực hiện các hành động nhằm giảm thiểu hoặc tăng cường loại bỏ khí nhà kính…

Biến đổi khí hậu phát sinh từ hoạt động nhân tạo được xác định là một trong những thách thức lớn nhất mà thế giới phải đối mặt và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến doanh nghiệp, người dân trong những thập kỷ tới.

Biến đổi khí hậu tác động đến cả con người, hệ thống tự nhiên, dẫn đến những tác động đáng kể đến nguồn tài nguyên sẵn có, hoạt động kinh tế, đa dạng sinh học và phúc lợi của con người. Để ứng phó, các sáng kiến quốc tế, khu vực, quốc gia, địa phương đang được các khu vực công và tư nhân phát triển, thực hiện nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu bằng cách giảm khí nhà kính trong bầu khí quyển Trái đất cũng như tạo điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cần có những biện pháp ứng phó hiệu quả và mang tính chuyển đổi trước mối đe dọa khẩn cấp của biến đổi khí hậu trên cơ sở kiến thức khoa học tốt nhất hiện có. ISO phát triển các tài liệu hỗ trợ chuyển đổi kiến thức khoa học thành các công cụ giúp giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Các sáng kiến giảm thiểu biến đổi khí hậu dựa vào việc định lượng, giám sát, báo cáo, thẩm định và thẩm tra lượng phát thải, loại bỏ khí nhà kính.

Bộ tiêu chuẩn ISO 14060 mang lại lợi ích cho các tổ chức, những người đề xuất dự án khí nhà kính và các bên liên quan trên toàn thế giới bằng cách cung cấp sự rõ ràng, nhất quán cho việc định lượng, giám sát, báo cáo, thẩm định, thẩm tra việc phát thải, loại bỏ khí nhà kính cũng như tính trung hòa cacbon.

Cụ thể, việc sử dụng bộ tiêu chuẩn ISO 14060 giúp nâng cao độ tin cậy và tính minh bạch của việc định lượng, giám sát, báo cáo, thẩm định, thẩm tra khí nhà kính; tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và thực hiện các chiến lược, kế hoạch quản lý khí nhà kính; phát triển và thực hiện các hành động nhằm giảm thiểu hoặc tăng cường loại bỏ khí nhà kính; tạo điều kiện thuận lợi cho khả năng theo dõi kết quả thực hiện và tiến độ giảm phát thải khí nhà kính hoặc tăng cường loại bỏ khí nhà kính hoặc cả hai; hỗ trợ sự phát triển bền vững và các hành động cần thiết để đạt được nền kinh tế carbon thấp.

Các ứng dụng của bộ tiêu chuẩn ISO 14060 bao gồm: các quyết định của doanh nghiệp như xác định cơ hội giảm phát thải khí nhà kính và tăng lợi nhuận bằng cách giảm tiêu thụ năng lượng; quản lý rủi ro như việc xác định và quản lý rủi ro, cơ hội về khí hậu; các sáng kiến tự nguyện như tham gia vào chương trình khí nhà kính tự nguyện hoặc sáng kiến báo cáo tính bền vững; Thị trường khí nhà kính như mua bán các khoản cho phép hoặc tín chỉ khí nhà kính; các chương trình quản lý/chính phủ về khí nhà kính như tín chỉ cho hành động sớm, các thỏa thuận hoặc sáng kiến báo cáo quốc gia và địa phương.

Hà My (vietq.vn)

Cùng chuyên mục