Tra cứu Tiêu chuẩn

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

Standard number

Title

Equivalent to

TCXD transfered to TCVN

Validation Status

Year

đến/to

By ICS

 

Decision number

Core Standard

Số bản ghi

Number of records

Sắp xếp

Sort


Tìm thấy 70 kết quả.

Searching result

1

TCVN 11367-6:2022

Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Thuật toán mật mã – Phần 6: Mã hóa đồng cấu

IT Security techniques — Encryption algorithms — Part 6: Homomorphic encryption

2

TCVN 13460-1:2022

Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Chữ ký số mù – Phần 1: Tổng quan

Information technology — Security techniques — Blind digital signatures — Part 1: General

3

TCVN 13460-2:2022

Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Chữ ký số mù – Phần 2: Các cơ chế dựa trên logarit rời rạc

Information technology — Security techniques — Blind digital signatures — Part 2: Discrete logarithm based mechanisms

4

TCVN 13461-1:2022

Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Chữ ký số ẩn danh – Phần 1: Tổng quan

Information technology — Security techniques — Anonymous digital signatures — Part 1: General

5

TCVN 13461-2:2022

Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Chữ ký số ẩn danh – Phần 2: Các cơ chế sử dụng một khóa công khai nhóm

Information technology — Security techniques — Anonymous digital signatures — Part 2: Mechanisms using a group public key — Amendment 1

6

TCVN 13462-1:2022

Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Chia sẻ bí mật – Phần 1: Tổng quan

Information technology — Security techniques — Secret sharing — Part 1: General

7

TCVN 13462-2:2022

Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Chia sẻ bí mật – Phần 2: Các cơ chế cơ bản

Information technology — Security techniques — Secret sharing — Part 2: Fundamental mechanisms

8

TCVN 9801-1:2022

Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – An toàn mạng – Phần 1: Tổng quan và khái niệm

Information technology — Security techniques — Network security — Part 1: Overview and concepts

9

TCVN 13464:2022

Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Lựa chọn, triển khai và vận hành hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập

Information technology — Security techniques — Selection, deployment and operations of intrusion detection and prevention systems (IDPS)

10

TCVN 13465:2022

Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn bảo đảm an toàn máy chủ

Information Technology - Security techniques - Guide to General Server Security

11

TCVN 13466:2022

Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn bảo đảm an toàn máy chủ Web

Information technology - Security techniques – Guidelines on Securing Public Web Server

12

TCVN 13467:2022

Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn kỹ thuật quản lý bản vá trong tổ chức

Information Technology - Security techniques – Guide to Enterprise Patch Managerment Technology

13

TCVN 13468:2022

Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hồ sơ bảo vệ cho phần mềm ứng dụng

Information Technology - Security techniques - Protection profile for Application Software

14

TCVN 13265:2021

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Áp dụng TCVN ISO/IEC cho lĩnh vực cụ thể - Các yêu cầu

Information technology — Security techniques — Sector-specific application of ISO/IEC 27001 — Requirements

15

TCVN 13266:2021

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn phân tích và giải thích bằng chứng số

Information technology — Security techniques — Guidelines for the analysis and interpretation of digital evidence

16

TCVN 12821:2020

Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn - Hồ sơ bảo vệ cho thiết bị lưu trữ di động

Information Technology - Security techniques - Protection profile for Portable Storage Media

17

TCVN 27014:2020

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quản trị an toàn thông tin

Information technology — Security techniques — Governance of information security

18

TCVN 27017:2020

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quy tắc thực hành cho các kiểm soát an toàn thông tin dựa trên ISO/IEC 27003 cho các dịch vụ đám mây

Information technology — Security techniques — Code of practice for information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services

19

TCVN 27018:2020

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quy tắc thực hành bảo bệ thông tin định danh cá nhân (PII) trên đám mây công cộng có chức năng xử lý PII

Information technology — Security techniques — Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors

20

TCVN 13178-1:2020

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Xác thực thực thể ẩn danh - Phần 1: Tổng quan

Information technology — Security techniques — Anonymous entity authentication — Part 1: General

Tổng số trang: 4