TCVN 8417:2022 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - QUY TRÌNH VẬN HÀNH TRẠM BƠM ĐIỆN

Đăng ngày: 14:46 20-09-2022

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật lắp đặt, chạy thử và nghiệm thu các tổ máy bơm nước có động cơ đặt trên khô làm việc với điện áp nhỏ hơn 500V và công suất từ 200 kW trở xuống thuộc công trình thủy lợi.

TCVN 8417:2022 thay thế TCVN 8417:2010;

TCVN 8417:2022 do Viện Bơm và Thiết bị Thủy lợi thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lý do soát xét sửa đổi và biên soạn lại TCVN 8417:2010

- Việc soát xét lại TCVN sau 10 năm áp dụng là cần thiết để đánh giá lại các tiêu chí và kiểm tra tính đúng đắn khi áp dụng vào thực tiễn, cũng như để đối chiếu so sánh trình độ công nghệ được áp dụng trong tiêu chuẩn cũ có còn phù hợp và bắt kịp với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đương thời hay không. Qua đó, giúp phát hiện những thiếu sót, bất cập để chỉnh sửa cũng như cập nhật bổ sung kịp thời những tiến bộ mới của khoa học kỹ thuật.

- Hiện nay các Luật, nghị định, thông tư liên quan khi lập Quy trình vận hành trạm bơm điện đã có nhiều thay đổi; Ngay bản thân tiêu chuẩn cũ (2010) từ khi soạn thảo và công bố đã mắc một số lỗi về bố cục, quy cách trỉnh bày cũng nội dung. Có những tiêu chuẩn mới ra đời thay thế một phần của tiêu chuẩn cũ, vì vậy cần thiết phải rà soát và biên soạn lại TCVN 8417:2010

- Với xu thế hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay, để hài hòa với sự phát triển của khoa học công nghệ cũng như tay nghề của nhân viên vận hành, cần phải có những yêu cầu bắt buộc về việc rà soát đánh giá lại bổ sung các tiêu chuẩn đã ban hành thuộc lĩnh vực “Công trình thủy lợi”. Trong đó, việc đề xuất các nội dung chỉnh sửa, cập nhật hoặc xây dựng lại tiêu chuẩn Công trình thủy lợi –Quy trình vận hành trạm bơm điện là cần thiết, sao cho tiêu chuẩn mới được ban hành phù hợp với nhu cầu thực tế và trình độ khoa học công nghệ hiện tại và tương lai.

Sự khác nhau giữa phiên bản cũ và phiên bản mới.

Sự khác nhau giữa phiên bản cũ và phiên bản mới thể hiện ở các nội dung chỉnh sửa, bổ sung trong quá trình biên soạn dự thảo, bao gồm:

- Điều chỉnh tên của tiêu chuẩn thành:” TCVN 8417:2022 Công trình thủy lợi – Quy trình vận hành trạm bơm điện”

- Điều chỉnh Phạm vi áp dụng

- Bổ sung phần Tài liệu viện dẫn.

- Điều chỉnh, bổ sung các nội dung trong phần Một số quy định chung (Quy định về vận hành).

- Lược bỏ các nội dung liên quan đến phần Quản lý, duy tu và bảo dưỡng. Tập trung vào phần Quy trình vận hành trạm bơm điện (tập trung phần kỹ thuật);

- Bổ sung các nội dung về các thiết bị trạm bơm và bố cục lại các mục trong nội dung của tiêu chuẩn.

- Bổ sung Thư mục tài liệu tham khảo.

Đặt mua tài liệu 

(theo vienbom.org.vn)

Cùng chuyên mục

FB Chat.txt