Tra cứu Tiêu chuẩn

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

Standard number

Title

Equivalent to

TCXD transfered to TCVN

Validation Status

Year

đến/to

By ICS

 

Decision number

Core Standard

Số bản ghi

Number of records

Sắp xếp

Sort


Tìm thấy 62 kết quả.

Searching result

1

TCVN 12561:2022

Thuốc bảo vệ thực vật – Khảo nghiệm hiệu lực sinh học trên đồng ruộng

Pesticides – Bio-efficacy field trials

2

TCVN 12905:2020

Thuốc bảo vệ thực vật - Đánh giá rủi ro

Pesticides - Rish assessment

3

TCVN 12786:2019

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất Metolachlor

Pesticdes - Determination of metolachlor content

4

TCVN 12787:2019

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất Niclosamide

Pesticdes - Determination of niclosamide content

5

TCVN 12564:2018

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất brodifacoum

Pesticides - Determination of brodifacoum content

6

TCVN 12563:2018

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất MPCA

Pesticides - Determination of MCPA content

7

TCVN 12565:2018

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất epoxiconazole

Pesticides - Determination of epoxiconazole content

8

TCVN 12473:2018

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất Glyphosate bằng phương pháp sắc lỏng ký hiệu năng cao.

Pesticides - Determination of glyphosate content by high performance liquid chromatography

9

TCVN 12474:2018

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất Chlorpyrifos ethyl.

Pesticides - Determination of chlorpyrifos ethyl content

10

TCVN 12475:2018

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất Chlorfenapyr bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao.

Pesticides - Determination ofchlorfenapyr content by high performance liquid chromatography

11

TCVN 12476:2018

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất Chlorantraniliprole bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao.

Pesticides - Determination of chlorantraniliprole content by high performance liquid chromatography

12

TCVN 12477:2018

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất Lambda cyhalothrin bằng phương pháp sắc ký khí.

Pesticides - Determination of lambda cyhalothrin content by gas chromatography

13

TCVN 12561:2018

Thuốc bảo vệ thực vật – Khảo nghiệm hiệu lực sinh học của thuốc trên đồng ruộng

Pesticides – Bio-efficacy field trials

14

TCVN 12562:2018

Thuốc bảo vệ thực vật - Khảo nghiệm thời gian cách ly của thuốc trên cây trồng

Pesticides - Residue field trials for determining pre-harvest interval (PHI)

15

TCVN 12566:2018

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất mancozeb

Pesticides - Determination of mancozeb content

16

TCVN 12567:2018

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất ametryn

Pesticides - Determination of ametryn content

17

TCVN 12568:2018

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất clothianidin

Pesticides - Determination of clothianidin content

18

TCVN 12569:2018

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất dimethomorph

Pesticides - Determination of dimethomorph content

19

TCVN 10988:2016

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất fipronil – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

Pesticides containing fipronil – Technical requirements and test methods

20

TCVN 10987:2016

Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất profenofos – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

Pesticides containing profenofos – Technical requirements and test methods

Tổng số trang: 4