Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R5R1R9R2R4*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7898:2018
Năm ban hành 2018

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Bình đun nước nóng có dự trữ dùng cho mục đích gia dụng – Hiệu suất năng lượng
Tên tiếng Anh

Title in English

Storage water heaters – Energy efficiency
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

97.170 - Thiết bị chăm sóc con người
Số trang

Page

8
Giá:

Price

50,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho bình đun nước nóng bằng điện có dự trữ (sau đây gọi tắt là bình đun
nước nóng) dùng trong gia đình và các mục đích tương tự có dung tích đến 50 lít.
Tiêu chuẩn này quy định hiệu suất năng lượng của bình đun nước nóng.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho:
- các dụng cụ đun nước nóng để uống;
- bình đun nước nóng sử dụng nguồn năng lượng khác (ví dụ năng lượng mặt trời);
- bình đun nước nóng có nhiều thể tích gia nhiệt;
- bình đun nước nóng không có hệ thống cách nhiệt;
- bình đun nước nóng có hệ thống gia nhiệt kiểu bơm nhiệt.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 5699-2-21:2013 (IEC 60335-2-21:2012), Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-21:Yêu cầu cụ thể đối với bình đun nước nóng có dự trữ
TCVN 11326:2016 (IEC 60379:1987), Phương pháp đo tính năng của bình đun nước nóng có dự trữ dùng cho mục đích gia dụng
Quyết định công bố

Decision number

4241/QĐ-BKHCN , Ngày 28-12-2018
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/E 1 - Máy điện và khí cụ điện