Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R5R0R3R3R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 6396-50:2017
Năm ban hành 2017

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Kiểm tra và thử nghiệm – Phần 50: Yêu cầu về thiết kế, tính toán, kiểm tra và thử nghiệm các bộ phận thang máy
Tên tiếng Anh

Title in English

Safety rules for the construction and installation of lifts – Examinations and tests – Part 50: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

EN 81-50:2014 HOME SIGN IN HELP CART 0 IEC 60060-1:2010 ISO 16900-1:2014 ISO 16900-1:2014 ,IDT
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

91.140.90 - Thang máy. Cầu thang tự động
Số trang

Page

103
Giá:

Price

412,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế, tính toán, kiểm tra và thử nghiệm các bộ phận của thang máy được đề cập đến trong tiêu chuẩn khác dùng cho việc thiết kế thang máy chở người và hàng, thang máy chở hàng, và các loại thiết bị nâng tương tự.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 6396-20:2017 (EN 81-20:2014), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy chở người và hàng-Phần 20:Thang máy chở người và thang máy chở người và hàng.
TCVN 6592-4-1:2009 (IEC 60947-4-1:2002), Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp – Phần 4-1:Công tắc tơ và bộ khởi động động cơ – Công tắc tơ và bộ khởi động động cơ kiểu điện – cơ.
TCVN 7699-2-6 (TCVN 7699-2-6 (EN 60068-2-6), Thử nghiệm môi trường – Phần 2-6:Các Thử nghiệm – Thử nghiệm Fc:Rung (Hình sin).
TCVN 7699-2-14 (TCVN 7699-2-14 (TCVN 7699-2-14 (EN 60068-2-14), Thử nghiệm môi trường – Phần 2-14:Các thử nghiệm – Thử nghiệm N-Thay đổi nhiệt độ.
TCVN 7699-2-27 (TCVN 7699-2-27 (EN 60068-2-27), Thử nghiệm môi trường – Phần 2-27:Các thử nghiệm-Thử nghiệm Ea và Hướng dẫn:Sốc.
TCVN 10884-1 (EN 60664-1), Phối hợp cách điện dùng cho thiết bị trong hệ thống hạ áp-Phần 1:Nguyên tắc, yêu cầu và thử nghiệm.
ISO 12100:2010 ), Safety of machinery-General principles for design-Risk assessment and risk reduction (An toàn máy-Nguyên lý chung cho thiết kế-Đánh giá rủi ro và giảm rủi ro).
EN 10025 (tất cả các phần), Hot rolled products of non-alloy structural steels-Technical delivery conditions (Các sản phẩm thép kết cấu cuộn cán nóng phi hợp kim – Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp).
EN 12385-5, Steel wire ropes-Safety-Part 5:Stranded ropes for lifts (Cáp thép – An toàn – Phần 5:Cáp bện cho thang máy).
EN 60112, Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials (IEC 60112) (Phương pháp xác định chỉ số phóng điện bề mặt (PTI) và chỉ số phóng điện tương đối (CTI) của vật liệu cách điện rắn (IEC 60112)).
EN 60947-5-1, Low-voltage switchgear and controlgear-Part 5-1:Control circuit devices and switching elements – Electromechanical control circuit devices (IEC 60947-5-1) (Cơ cấu chuyển mạch và cơ cấu điều khiển điện áp thấp – Phần 5-1:Thiết bị điều khiển mạch và thành phần chuyển mạch – Thiết bị điều khiển mạch kiểu điện cơ (IEC 60947-5-1)).
EN 61508-1:2010, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systemsPart 1:General requirements (IEC 61508-1:2010) (An toàn về vận hành của các hệ thống điện/điện tử/điện tử lập trình liên quan đến an toàn – Phần 1:Yêu cầu chung (IEC 61508-1:2010))
EN 61508-2:2010, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems Part 2:Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems (IEC 61508-2:2010) (An toàn về vận hành của các hệ thống điện/điện tử/điện tử lập trình liên quan đến an toàn – Phần 2:Yêu cầu đối với hệ thống an toàn liên quan đến điện/điện tử/điện tử lập trình (IEC 61508-2:2010))
EN 61508-3:2010, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety related systems Part 3:Software requirements (IEC 61508-3:2010) (An toàn về vận hành của các hệ thống điện/điện tử/điện tử lập trình liên quan đến an toàn – Phần 3:Yêu cầu đối với phần mềm (IEC 61508-3:2010))
EN 61508-7:2010, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety related systems Part 7:Overview of techniques and measures (IEC 61508-7:2010) (An toàn về vận hành của các hệ thống điện/điện tử/điện tử lập trình liên quan đến an toàn – Phần 7:Mô tả tóm tắt về kỹ thuật và các phép đo (IEC 61508-7:2010)).
Quyết định công bố

Decision number

3945/QĐ-BKHCN , Ngày 29-12-2017