Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R6R6R7R4R4*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13155:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Sản phẩm thuốc lá làm nóng – Xác định hàm lượng cacbon monoxit
Tên tiếng Anh

Title in English

Heated tobacco products – Determination of carbon monoxide content
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

65.160 - Thuốc lá, sản phẩm thuốc lá và thiết bị dùng cho công nghiệp thuốc lá
Số trang

Page

13
Giá:

Price

100,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng cacbon monoxit (CO) trong pha khí của sol khí thuốc lá làm nóng.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 13156:2020, Sản phẩm thuốc lá làm nóng – Các yêu cầu
ISO 20768, Vapour products – Routine analytical vaping machine – Definitions and standard conditions (Sản phẩm hóa hơi – Máy hóa hơi phân tích thông dụng – Định nghĩa và các điều kiện chuẩn)
ISO 20778, Cigarettes – Routine analytical cigarette smoking machine – Definitions and standard conditions with an intense smoking regime (Thuốc lá – Máy hút thuốc lá phân tích thông dụng – Định nghĩa và các điều kiện chuẩn với chế độ hút)
Quyết định công bố

Decision number

3458/QĐ-BKHCN , Ngày 11-12-2020
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 126/SC3