Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R6R2R4R2R5*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12671-3:2019
Năm ban hành 2019

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Cáp sạc dùng cho xe điện có điện áp danh định đến và bằng 0,6/1 kV - Phần 3: Cáp sạc điện xoay chiều theo các chế độ 1, 2 và 3 của IEC 61851-1 có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V
Tên tiếng Anh

Title in English

Charging cables for electric vehicles of rated voltages up to and including 0,6/1 kV – Part 3: Cables for AC charging according to modes 1, 2 and 3 of IEC 61851-1 of rated voltages up to and including 450/750 V
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC 62893-3:2017
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

43.120 - Xe cộ đường bộ chạy điện và các bộ phận
29.060.20 - Cáp
Số trang

Page

16
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):192,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho cáp sạc điện xoay chiều theo các chế độ 1, 2 và 3 của IEC 61851-1. Các cáp có điện áp danh định U0/U lên đến và bao gồm 450/750 V. Cáp làm việc ở chế độ thông thường có điện áp danh định 300/500 V chỉ được sử dụng ở chế độ sạc 1 của IEC 61851-1.
Nhiệt độ làm việc cao nhất của ruột dẫn đối với các cáp trong tiêu chuẩn này là 90 ºC.
Các phương pháp thử nghiệm quy định được nêu trong TCVN 12671-2 (IEC 62893-2), TCVN 9615-2
(IEC 60245-2), TCVN 6613-1-2 (IEC 60332-1-2), TCVN 11341-1:2016 (IEC 62821-1:2015), Phụ lục B và trong các phần liên quan của IEC 60811.
TCVN 9616 (IEC 62440) dự kiến được sử dụng làm hướng dẫn về việc sử dụng cáp an toàn trong tiêu chuẩn này cùng với hướng dẫn cụ thể ở Điều 5 của tiêu chuẩn này.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 9615-2:2013 (IEC 60245-2:1998), Cáp cách điện bằng cao su-Điện áp danh định đến và bằng 450/750 V-Phần 2:Phương pháp thử nghiệm
TCVN 6613-1-2 (IEC 60332-1-2), Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy-Phần 1-2:Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với một dây có cách điện hoặc một cáp – Quy trình ứng với nguồn cháy bằng khí trộn trước có công suất 1 kW
IEC 60811-401:2012, Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials – Part 401:Miscellaneous tests – Thermal ageing methods – Ageing in an air oven (Cáp điện và cáp quang – Phương pháp thử nghiệm dùng cho vật liệu phi kim loại – Phần 401:Các thử nghiệm khác – Phương pháp lão hóa nhiệt – Lão hóa trong lò không khí)
IEC 60811-505:2012, Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials – Part 505:Mechanical tests – Elongation at low temperature for insulations and sheaths (Cáp điện và cáp quang – Phương pháp thử nghiệm dùng cho vật liệu phi kim loại – Phần 505:Thử nghiệm về cơ – Độ giãn dài ở nhiệt độ thấp đối với cách điện và vỏ bọc)
IEC 60811-507, Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials – Part 507:Mechanical tests – Hot set test for cross-linked materials (Cáp điện và cáp quang – Phương pháp thử
IEC 61851-1, Electric vehicle conductive charging system – Part 1:General requirements (Hệ thống sạc có dây dùng cho xe điện – Phần 1:Yêu cầu chung)
TCVN 9616:2013 (IEC 62440:2008), Cáp điện có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V – Hướng dẫn sử dụng
TCVN 11341-1:2016 (IEC 62821-1:2015), Cáp điện – Cáp có cách điện và vỏ bọc bằng nhựa nhiệt dẻo, không có halogen, ít khói, có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V – Phần 1:Yêu cầu chung
IEC 62893-1:2017, Cáp sạc dùng cho xe điện có điện áp danh định đến và bằng 0,6/1 kV – Phần 2:Yêu cầu chung
IEC 62893-2:2017, Cáp sạc dùng cho xe điện có điện áp danh định đến và bằng 0,6/1 kV – Phần 2:Phương pháp thử nghiệm
Quyết định công bố

Decision number

4154/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2019
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/E 4 - Dây và cáp điện