Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 961 - 980 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
961ISO/TC 299Robotics Chưa xác định
962ISO/TC 300Solid Recovered Fuels Chưa xác định
963ISO/TC 301Energy management and energy savings Chưa xác định
964ISO/TC 304Healthcare organization management Chưa xác định
965ISO/TC 306Foundry machinery Chưa xác định
966ISO/TC 307Blockchain and distributed ledger technologies Chưa xác định
967ISO/TC 309Governance of organizations Chưa xác định
968ISO/TC 312Excellence in service Chưa xác định
969ISO/TC 313Packaging machinery Chưa xác định
970ISO/TC 314Ageing societiesChưa xác định
971TFAMRAd hoc Codex Intergovernmental Task Force on Antimicrobial ResistanceChưa xác định
972CCFH-CODEXCOMMITTEEONFOODHYGIENECCFH-CodexCommitteeonFoodHygiene
973CCFL-CODEXCOMMITTEEONFOODLABELLINGCCFL-CodexCommitteeonFoodLabelling
974CCGP-CODEXCOMMITTEEONGENERALPRINCIPLESCCGP-CodexCommitteeonGeneralPrinciples
975IECIEC
976IECTC 7IECTC 7
977ISO 142ISO 142

TCVN/TC 142

978ISO/IECJTC 1/SC 17ISO/IECJTC 1/SC 17
979ISO/TC 106/SC 7Oral care products

TCVN/TC 106/SC 7

980ISO/TC 282WATERREUSEISO/TC 282Waterreuse

TCVN/TC 282