Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 61 - 80 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
61ISO/TC 272Forensic sciences Chưa xác định
62ISO/TC 270 Plastics and rubber machines Chưa xác định
63ISO/TC 269/SC 3Operations and servicesChưa xác định
64ISO/TC 269/SC 2Rolling stockChưa xác định
65ISO/TC 269/SC 1InfrastructureChưa xác định
66ISO/TC 269 Railway applications Chưa xác định
67ISO/TC 268/SC 1Smart community infrastructures

TCVN/TC 268/SC 1

O - Thành viên quan sát
68ISO/TC 268Sustainable cities and communities  

TCVN/TC 268

P - Thành viên chính thức
69ISO/TC 267Facility management Chưa xác định
70ISO/TC 266 Biomimetics Chưa xác định
71ISO/TC 265Carbon dioxide capture, transportation, and geological storage Chưa xác định
72ISO/TC 264 Fireworks Chưa xác định
73ISO/TC 263 Coalbed methane (CBM) P - Thành viên chính thức
74ISO/TC 262 Risk management O - Thành viên quan sát
75ISO/TC 261 Additive manufacturing Chưa xác định
76ISO/TC 260 Human resource management Chưa xác định
77ISO/TC 258Project, programme and portfolio management

TCVN/TC 258

O - Thành viên quan sát
78ISO/TC 256 Pigments, dyestuffs and extenders Chưa xác định
79ISO/TC 255 Biogas O - Thành viên quan sát
80ISO/TC 254 Safety of amusement rides and amusement devices O - Thành viên quan sát